Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarrekening 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 8  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 9  
Wat speelt er? Blz. 10  
Speerpunten Blz. 11  
1. Dienstbaarheid Blz. 12  
Bij alle projecten evalueren we onze rol (houding en gedrag) met behulp van de Participatiemonitor. Blz. 13  
Gemeentelijke projecten pakken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties op Blz. 14  
Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving. Blz. 15  
Toekomstgericht, effectief en innovatief leren omgaan met veranderde posities en dagelijkse dilemma’s van de participatiemaatschappij door mee te doen in de leerkring/het onderzoek "Ambtelijk vakmanschap in de participatiemaatschappij". Blz. 16  
2. Samenwerking Blz. 17  
Leren met voorbeeldprojecten en deze evalueren. Blz. 18  
We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan. Blz. 19  
Wat mag het kosten? Blz. 20  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 21  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 22  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 23  
Wat speelt er? Blz. 24  
Speerpunten Blz. 25  
1. Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen Blz. 26  
We sluiten aan bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten Blz. 27  
We verbinden verschillende beleidsterreinen op onderwijs-arbeidsmarkt en wonen-zorg met als doel afstemming over gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Blz. 28  
We zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognose van Berkelland en analyseren per thema de gevolgen van de demografische ontwikkelingen Blz. 29  
2. De kansen die de demografische ontwikkelingen biedt worden actief en integraal opgepakt Blz. 30  
De komende twee jaar ligt het accent in ondersteuning van activiteiten op de terreinen: daling ledenaantal verenigingen, arbeidsmarkt en langer zelfstandig thuis wonen. Blz. 31  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we de ontwikkelagenda’s van de grote kernen concreet. Blz. 32  
We ondersteunen betrokkenen, vanuit (dorps-)organisaties, bedrijven en inwoners, in het zoeken naar oplossingen en sturingsmogelijkheden. Blz. 33  
We werken met een herstructureringsfonds om nadelige gevolgen van krimp tegen te gaan. Investeren in de openbare ruimte en bestaand vastgoed is noodzakelijk. Blz. 34  
Wat mag het kosten? Blz. 35  
Wat mag het kosten? Blz. 36  
Beleidsindicatoren Blz. 37  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 38  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 39  
Wat speelt er? Blz. 40  
Speerpunten Blz. 41  
1. (Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied Blz. 42  
Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan. Blz. 43  
Toepassen van het sloopfonds. Blz. 44  
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling. Blz. 45  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de Berkellanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 46  
2. Het platteland blijft sociaal vitaal Blz. 47  
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 48  
Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten. Blz. 49  
We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen. Blz. 50  
We faciliteren de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties. Blz. 51  
We maken nieuwe afspraken over de samenwerking met de dorpsorganisaties. Blz. 52  
We voeren de strategische agenda van de P10 uit op de thema’s Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met Stad. Blz. 53  
3. Initiatieven versterken ons prachtige landschap Blz. 54  
Beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Blz. 55  
Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie. Blz. 56  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 57  
Wat mag het kosten? Blz. 58  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de Berkellanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 59  
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling. Blz. 60  
Toepassen van het sloopfonds. Blz. 61  
Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan. Blz. 62  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 63  
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 64  
Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten. Blz. 65  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 66  
Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg Blz. 67  
Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg Blz. 68  
Wat speelt er? Blz. 69  
Speerpunten Blz. 70  
1. Welzijn nieuwe stijl Blz. 71  
Uitvoering geven aan de maatschappelijke agenda. Blz. 72  
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. Blz. 73  
Wij geven invulling aan mantelzorgwaardering. Blz. 74  
2. Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein Blz. 75  
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking. Blz. 76  
Een laagdrempelige vorm van cliëntenparticipatie opzetten met ouders en jongeren die gebruik maken van jeugdzorg om hun behoeftes en ideeën mee te nemen in beleid en uitvoering van beleid. Blz. 77  
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. Blz. 78  
Het vormgeven van een onafhankelijk meldpunt voor alle vormen van onvrede in het sociale domein. Blz. 79  
In 2018 geven we een impuls aan het contractmanagement en wordt sterker gestuurd op de kwaliteit van de geleverderde zorg. Blz. 80  
In 2018 wordt de (regionale) inkoop voor de jaren 2019 en verder voorbereid. Blz. 81  
Meer samenwerking realiseren op de uitvoering van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en gerelateerde terreinen, zoals Sport, Onderwijs, Cultuur en Gezondheidszorg. Blz. 82  
Ondersteuning Thuis wordt ook in 2018 voortgezet. Blz. 83  
Vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders. Blz. 84  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb). Blz. 85  
Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo – pgb). Blz. 86  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura). Blz. 87  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). Blz. 88  
3. De nieuwe Jeugdbescherming Blz. 89  
Wij dragen bij een intensivering van de samenwerking tussen de partners binnen het veld van jeugdbescherming, o.a. gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Zowel op regionale als lokale schaal Blz. 90  
Wat mag het kosten? Blz. 91  
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. Blz. 92  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). Blz. 93  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb). Blz. 94  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura). Blz. 95  
Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo – pgb). Blz. 96  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 97  
Beleidsindicatoren Blz. 98  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 99  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 100  
Wat speelt er? Blz. 101  
Speerpunten Blz. 102  
1. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed Blz. 103  
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is. Blz. 104  
Doorontwikkelen van het Onderwijsplein Blz. 105  
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst. Blz. 106  
Promoten van technische beroepen. Blz. 107  
2. Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht Blz. 108  
Doorontwikkelen Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB). Blz. 109  
Investeren in bedrijventerrein de Laarberg. Blz. 110  
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. Blz. 111  
Stimuleren van duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijventerreinen. Blz. 112  
Versterken van industrieterreinen. Blz. 113  
3. Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd Blz. 114  
Bereikbaarheid winkelgebieden en bedrijventerreinen verbeteren. Blz. 115  
Inzetten op snelle uitwisseling van data. Blz. 116  
Ontsluiten van bedrijventerrein “De Laarberg”. Blz. 117  
4. Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden) Blz. 118  
Faciliteren van een ondernemersfonds in 2018. Blz. 119  
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry. Blz. 120  
Samenwerken met Duitsland. Blz. 121  
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie. Blz. 122  
Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven. Blz. 123  
5. Kwetsbare groepen doen mee Blz. 124  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering). Blz. 125  
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt. Blz. 126  
We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk. Blz. 127  
We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten. Blz. 128  
Wat mag het kosten? Blz. 129  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering). Blz. 130  
We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten. Blz. 131  
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt. Blz. 132  
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst. Blz. 133  
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is. Blz. 134  
Samenwerken met Duitsland. Blz. 135  
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie. Blz. 136  
Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven. Blz. 137  
Versterken van industrieterreinen. Blz. 138  
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. Blz. 139  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 140  
Beleidsindicatoren Blz. 141  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 142  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 143  
Wat speelt er? Blz. 144  
Speerpunten Blz. 145  
1. De gemeente neemt haar rol door een voorbeeld te zijn voor energiebesparing en energieopwekking te faciliteren. Blz. 146  
Verlengen van de uitbreiding van de formatie (met 1,0 fte) voor de periode juni tot december 2018. Blz. 147  
Vervangen van extra 690 lantaarnpalen met LED en dimmers tot 2019. Blz. 148  
We onderzoeken welke gemeentelijke gronden ingezet kunnen worden voor de opwekking van duurzame energie. Blz. 149  
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma op voor de periode vanaf 1 januari 2019 inclusief een bijbehorend formatieplan. Blz. 150  
We voeren een energieaudit uit voor het energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen die we nodig hebben voor onze bedrijfsvoering Blz. 151  
2. Vliegwiel in beweging zetten bij energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven Blz. 152  
Faciliteren van energie initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie). Blz. 153  
Optimaliseren van regels en wettelijke kaders voor realisatie van installaties voor duurzame energieopwekking met als doel deze sneller en goedkoper realiseerbaar te maken, maar wel goed ruimtelijk ingepast. Blz. 154  
Uitvoeren energiescans bedrijven en instellingen. Blz. 155  
We stimuleren door subsidie duurzame technische innovaties bij en door Berkellandse bedrijven. Blz. 156  
3. Hergebruik van afval/grondstoffen Blz. 157  
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding bevorderen. Blz. 158  
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden. Blz. 159  
4. Zwerfafval terugdringen Blz. 160  
Adaptatie van afvalbakken in de openbare ruimte door inwoners Blz. 161  
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte Blz. 162  
Terugdringen hondenpoep in de openbare ruimte Blz. 163  
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Blz. 164  
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma op voor de periode vanaf 1 januari 2019 inclusief een bijbehorend formatieplan. Blz. 165  
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden. Blz. 166  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 167  
Beleidsindicatoren Blz. 168  
Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 169  
Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 170  
Wat speelt er? Blz. 171  
Speerpunten Blz. 172  
1. Werken volgens de nieuwe wet Blz. 173  
We overleggen en stemmen af met ketenpartners (zoals buurgemeenten, VNOG, ODA, provincie, Waterschap, GGD). Blz. 174  
We richten werkprocessen waar nodig opnieuw in. Blz. 175  
2. Ontwikkelen visie en plan voor de hele gemeente Blz. 176  
We experimenteren met een Omgevingsplan en/of -visie voor een bepaald gebied om van te leren. Blz. 177  
We treffen voorbereidingen voor een nota van uitgangspunten voor het opstellen van een Omgevingsvisie (reikwijdte, planning, samenwerking andere overheden, betrekken stakeholders en inwoners) Blz. 178  
3. Cultuur, gedrag en competenties Blz. 179  
We maken een communicatieplan en zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden. Blz. 180  
We organiseren bijeenkomsten voor gemeentebestuur en medewerkers. Blz. 181  
We zorgen dat medewerkers en (nieuwe) raad en college ervaringen opdoen en indien nodig bijgeschoold worden. Blz. 182  
4. Digitalisering; de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op de landelijke voorziening. Blz. 183  
We brengen de gevolgen van verplichting tot digitaal werken in beeld en passen onze systemen op tijd aan. Blz. 184  
We stemmen informatie-uitwisseling en archivering met ketenpartners af op de (nieuwe) taakverdeling. Blz. 185  
Wat mag het kosten? Blz. 186  
Cultuur Blz. 187  
Cultuur Blz. 188  
Wat speelt er? Blz. 189  
Speerpunten Blz. 190  
1. Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur Blz. 191  
Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van (basis)muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen. Blz. 192  
Met de Bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. Blz. 193  
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. Blz. 194  
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17. Blz. 195  
2. Inwoners en hun verbanden blijven culturele initiatieven ontwikkelen Blz. 196  
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. Blz. 197  
Deelnemen aan het Cultuur– en Erfgoedpact. Blz. 198  
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten. Blz. 199  
Nieuwe en onverwachte verbindingen en projecten van de diverse lokale partners aanjagen en faciliteren op zowel maatschappelijke cohesie als ook verdiencapaciteit. Blz. 200  
Toegankelijk maken / ontsluiten van de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten. Blz. 201  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 202  
Wat mag het kosten? Blz. 203  
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17. Blz. 204  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 205  
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten. Blz. 206  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 207  
Sport Blz. 208  
Sport Blz. 209  
Wat speelt er? Blz. 210  
Speerpunten Blz. 211  
1. Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners Blz. 212  
Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen. Blz. 213  
We faciliteren combinatiefuncties op het gebied van sport. Blz. 214  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 215  
Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB). Blz. 216  
2. Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd Blz. 217  
Beheren van gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties. Blz. 218  
Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen. Blz. 219  
3. Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen Blz. 220  
De gemeente neemt deel aan het Jeugdsportfonds Nederland. Blz. 221  
In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname. Blz. 222  
Wij onderzoeken of wij In 2018 gaan deelnemen aan het Meedoen-arrangement, een initiatief van de gemeente Doetinchem. Blz. 223  
4. Toekomstbestendige sportverenigingen Blz. 224  
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB). Blz. 225  
Wij faciliteren de verenigingsondersteuning. Blz. 226  
Wat mag het kosten? Blz. 227  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 228  
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB). Blz. 229  
Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen. Blz. 230  
Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen. Blz. 231  
Beheren van gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties. Blz. 232  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 233  
Beleidsindicatoren Blz. 234  
Recreatie en toerisme Blz. 235  
Recreatie en toerisme Blz. 236  
Wat speelt er? Blz. 237  
Speerpunten Blz. 238  
1. Uitvoeren van de vrijetijdsagenda Blz. 239  
We dragen bij aan het project digitale beleving in de Achterhoek. Blz. 240  
2. Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod Blz. 241  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project Mobiliteit als beleving met de E-Kar. Blz. 242  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren. Blz. 243  
We faciliteren financieel en inhoudelijk een cursus ambassadeurs voor het landschap van IVN voor inwoners en recreatieondernemers. Blz. 244  
3. Meerwaarde door samenwerking Blz. 245  
Jaarlijks organiseren wij een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers. Blz. 246  
We doen mee in het Duits-Nederlandse netwerk ‘Grensoverschrijdende Euregionale samenwerking’. Blz. 247  
We faciliteren Achterhoek Toerisme financieel en inhoudelijk. Blz. 248  
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel. Blz. 249  
We faciliteren een makelaar Vrijetijdseconomie die de regionale Vrijetijdsagenda uitvoert. Blz. 250  
We faciliteren het Berkeldalproces. Blz. 251  
Wat mag het kosten? Blz. 252  
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel. Blz. 253  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren. Blz. 254  
Wonen Blz. 255  
Wonen Blz. 256  
Wat speelt er? Blz. 257  
Speerpunten Blz. 258  
1. Een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad Blz. 259  
Beschikbaar stellen blijverslening voor particulieren. Hiermee kunnen zij ingrijpende verbouwingen/aanpassingen aan de eigen woning financieren. Blz. 260  
Beschikbaar stellen van een starterslening voor starters om op de woningmarkt de overbrugging tussen de koopprijs en de maximale hypotheek bij banken te overbruggen. Blz. 261  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie ontwikkelprogramma Energie en Duurzaamheid. Blz. 262  
Voor meer informatie over het herstructureringsfonds voor investeringen in bestaand vastgoed en openbare ruimte zie ontwikkelprogramma demografische ontwikkelingen. Blz. 263  
We onderzoeken of en waar er kleinschalige (extramurale) woonvormen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden. Blz. 264  
2. Het aantal en type woningen past bij de behoefte Blz. 265  
Ondersteuning van projecten en onderzoeken rondom wonen Blz. 266  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen. Blz. 267  
We houden woonbehoefte onderzoeken in de kleine kernen in 2018 Blz. 268  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 269  
We vertalen de uitkomsten van het stoplichtmodel in Structuurvisies Wonen per kern en voor het buitengebied. Deze vormen het kader voor nieuwe bestemmingsplannen. Blz. 270  
Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel. Blz. 271  
Wat mag het kosten? Blz. 272  
Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel. Blz. 273  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen. Blz. 274  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 275  
Beleidsindicatoren Blz. 276  
Leefomgeving Blz. 277  
Leefomgeving Blz. 278  
Wat speelt er? Blz. 279  
Speerpunten Blz. 280  
1. Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen Blz. 281  
Bij de aanpassing van de bestaande N18 en de N315 brengen we de belangen van de inwoners en wegverbindingen van Berkelland in. Blz. 282  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 283  
Particuliere initiatieven de ruimte geven. Blz. 284  
Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling. Blz. 285  
2. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk Blz. 286  
Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen. Blz. 287  
Dorpsnetwerken maken een gebiedsagenda en handelen initiatieven uit eigen gebied af. Gemeente stelt samen met dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren. Blz. 288  
We faciliteren de start van dorpsnetwerken en geven de kernen de ruimte om zichzelf te organiseren in representatieve dorpsnetwerken. Blz. 289  
We overleggen met centrumondernemers over het (groen)onderhoud. Blz. 290  
We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid. Blz. 291  
We overleggen met inwoners over speelplekken. Blz. 292  
3. Onderhouden gemeentelijke gebouwen Blz. 293  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Blz. 294  
We stoten gebouwen af die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben. Blz. 295  
4. Een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop Blz. 296  
Opstellen van een visie voor het op te stellen Watertakenplan Blz. 297  
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering. Blz. 298  
5. Begraafmogelijkheden Blz. 299  
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen. Blz. 300  
We steunen initiatieven van inwoners om zelf actief betrokken te zijn bij het onderhoud van gemeentelijke begraafplaatsen. Blz. 301  
6. Onderhouden openbaar groen Blz. 302  
We beheren en onderhouden het openbaar groen. Blz. 303  
We geven ruimte voor groenonderhoud door inwoners, bedrijven of instellingen in buurt en-/of de wijk. Blz. 304  
7. Onderhouden wegen, straten en pleinen Blz. 305  
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik. Blz. 306  
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan. Blz. 307  
We houden de Wegenlegger actueel. Blz. 308  
We onderhouden onze infrastructuur. Blz. 309  
Wat mag het kosten? Blz. 310  
We overleggen met inwoners over speelplekken. Blz. 311  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 312  
Particuliere initiatieven de ruimte geven. Blz. 313  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Blz. 314  
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering. Blz. 315  
We onderhouden onze infrastructuur. Blz. 316  
We houden de Wegenlegger actueel. Blz. 317  
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan. Blz. 318  
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen. Blz. 319  
We beheren en onderhouden het openbaar groen. Blz. 320  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 321  
Integrale veiligheid Blz. 322  
Integrale veiligheid Blz. 323  
Wat speelt er? Blz. 324  
Speerpunten Blz. 325  
1. De inwoners en de BOA´s zijn onze ogen en oren van de wijk voor veiligheid Blz. 326  
Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie. Blz. 327  
We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief WhatsApp groepen Blz. 328  
We ondersteunen de politie bij het inzetten van lokfietsen om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Blz. 329  
We versturen preventiebrieven in straten waar ingebroken is om het oplossingspercentage omhoog te krijgen en omdat er vaak meerdere keren in één buurt ingebroken wordt. Blz. 330  
2. Integere ambtenaren en bestuurders Blz. 331  
Voor alle medewerkers bijeenkomsten organiseren over integriteit. De integriteitsrichtlijnen worden voortdurend gecheckt of ze bijdragen aan integer handelen. Blz. 332  
3. Veiligheid bij bedrijven is in orde Blz. 333  
Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen ondersteunen, stimuleren en inkoopregistratie controleren in Digitaal Opsporingsregister ter voorkoming handel in gestolen goederen. Blz. 334  
4. Terugdringen ondermijning Blz. 335  
BIBOB (wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) toets vaker uitvoeren Blz. 336  
Controleren inkoopregistratie in het Digitaal Opsporingsregister (DOR) Blz. 337  
Het opstellen van een nieuw IVP (integraal veiligheidsplan) Blz. 338  
Opzetten van een Veiligheidsknoopount (VIK) Blz. 339  
Wat mag het kosten? Blz. 340  
Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie. Blz. 341  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 342  
Beleidsindicatoren Blz. 343  
Financiën Blz. 344  
Wat speelt er? Blz. 345  
Speerpunten Blz. 346  
1. Financieel structureel gezonde gemeente Blz. 347  
We beheren onze financiële middelen. Blz. 348  
We heffen andere belastingen en leges. Blz. 349  
We heffen Onroerende zaakbelasting. Blz. 350  
We ontvangen een algemene uitkering. Blz. 351  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 352  
We storten in en onttrekken aan reserves. Blz. 353  
Overige baten en lasten. Blz. 354  
Bedrijfsvoeringskosten. Blz. 355  
We dragen bij aan verbonden partijen. Blz. 356  
Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000) Blz. 357  
Wat mag het kosten? Blz. 358  
We ontvangen een algemene uitkering. Blz. 359  
We heffen Onroerende zaakbelasting. Blz. 360  
We heffen andere belastingen en leges. Blz. 361  
We storten in en onttrekken aan reserves. Blz. 362  
We beheren onze financiële middelen. Blz. 363  
We dragen bij aan verbonden partijen. Blz. 364  
Overige baten en lasten. Blz. 365  
Bedrijfsvoeringskosten. Blz. 366  
Beleidsindicatoren Blz. 367  
Bedrijfsvoering Blz. 368  
Bedrijfsvoering Blz. 369  
Wat speelt er? Blz. 370  
Speerpunten Blz. 371  
1. Een professionele bedrijfsvoering Blz. 372  
Ontwikkelen opdrachtgeverschap. Blz. 373  
Professionaliseren projectmatig werken. Blz. 374  
Uitvoeren interne audits. Blz. 375  
Verbeteren juridische kwaliteit. Blz. 376  
Verminderen fiscale risico's. Blz. 377  
We evalueren onze dienstverlening aan derden. Blz. 378  
2. ICT innovatie een belangrijk hulpmiddel dat leidt tot een moderne en voorspelbare dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 379  
Aansluiten op de generieke digitale infrastructuur. Blz. 380  
Het openbaar beschikbaar maken van informatie. Blz. 381  
Mogelijkheden 'datagedreven gemeenten' verkennen Blz. 382  
3. De gegevens die we beheren zijn goed beschermd en worden zorgvuldig behandeld. Blz. 383  
Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens. Blz. 384  
Voldoen aan de normen die worden gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging. Blz. 385  
Grondbeleid Blz. 386  
Grondbeleid Blz. 387  
Wat speelt er? Blz. 388  
Speerpunten Blz. 389  
3. Een geactualiseerd Regionaal Programma Bedrijventerreinen Blz. 390  
Actualiseren Regionaal Programma Bedrijventerreinen Blz. 391  
1. Voldoen aan de regionale afspraken om minder woningen toe te voegen Blz. 392  
Opstellen van een structuurvisies wonen voor iedere kern Blz. 393  
2. Optimale financiële resultaten Blz. 394  
Lokale heffingen Blz. 395  
Lokale heffingen Blz. 396  
Wat speelt er? Blz. 397  
Kaders Blz. 398  
Speerpunten Blz. 399  
1. Een verantwoorde gemeentelijke belastingdruk Blz. 400  
Heffen Reinigingsheffingen. Blz. 401  
Heffen Rioolheffing. Blz. 402  
Heffen van Onroerende zaakbelastingen. Blz. 403  
2. Verantwoorde tarieven voor onze dienstverlening Blz. 404  
Heffen begraafrechten. Blz. 405  
Heffen Leges. Blz. 406  
Heffen marktgelden. Blz. 407  
Heffen Toeristenbelasting. Blz. 408  
3. Kwijtschelding van belasting voor mensen met een minimuminkomen Blz. 409  
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen. Blz. 410  
Weerstandsvermogen Blz. 411  
Weerstandsvermogen Blz. 412  
Wat speelt er? Blz. 413  
Speerpunten Blz. 414  
1. Een weerstandvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen Blz. 415  
Beoordelen weerstandsvermogen. Blz. 416  
Inventariseren risico's. Blz. 417  
Kengetallen financiële positie Blz. 418  
Verbonden partijen Blz. 419  
Samenwerkingspartijen Blz. 420  
Speerpunten Blz. 421  
Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen (vennootschappen en coöperaties) Blz. 422  
Aandeelhouderschap van AGEM goed uitoefenen. Blz. 423  
Aandeelhouderschap van Alliander N.V. goed uitoefenen. Blz. 424  
Aandeelhouderschap van BNG Bank goed uitoefenen. Blz. 425  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen. Blz. 426  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg C.V. goed uitoefenen. Blz. 427  
Aandeelhouderschap van Twence goed uitoefenen. Blz. 428  
Aandeelhouderschap van Vitens N.V. goed uitoefenen. Blz. 429  
Aandeelhouderschap van Werkbaan Oost goed uitoefenen. Blz. 430  
Goede dienstverlening door andere partijen Blz. 431  
Afspraken maken over dienstverlening met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Blz. 432  
Goede dienstverlening door samenwerking (gemeenschappelijke regelingen) Blz. 433  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Blz. 434  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland. Blz. 435  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek. Blz. 436  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. Blz. 437  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers. Blz. 438  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek. Blz. 439  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek. Blz. 440  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland. Blz. 441  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. Blz. 442  
Goede dienstverlening door samenwerking (stichtingen en verenigingen) Blz. 443  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme. Blz. 444  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Hambroek. Blz. 445  
Financiering Blz. 446  
Financiering Blz. 447  
Wat speelt er? Blz. 448  
Speerpunten Blz. 449  
1. Beperken van de risico's op het te lenen en uit te lenen geld Blz. 450  
Beoordelen koersrisico. Blz. 451  
Beoordelen renterisico. Blz. 452  
Beoordelen uitstaande leningen. Blz. 453  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 454  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 455  
Wat speelt er? Blz. 456  
Speerpunten Blz. 457  
1. Een verantwoord beheer van onze kapitaalgoederen Blz. 458  
Onderhouden gebouwen. Blz. 459  
Onderhouden groen. Blz. 460  
Onderhouden van riolering Blz. 461  
Onderhouden van wegen. Blz. 462  
Onderhoud water Blz. 463  
Reserves Blz. 464  
Wat speelt er? Blz. 465  
Overzicht reserves Blz. 466  
Algemene reserve Blz. 467  
Bestuurlijke claims Blz. 468  
Egalisatiereserve afval Blz. 469  
Egalisatiereserve investeringen Blz. 470  
Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties Blz. 471  
Inkomensreserve Blz. 472  
Onderwijshuisvesting Blz. 473  
Wegen Blz. 474  
Herstructurering Blz. 475  
Nadelen decentralisaties Blz. 476