Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarrekening 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 4  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 5  
Wat speelt er? Blz. 6  
Speerpunten Blz. 7  
1. Dienstbaarheid Blz. 8  
Bij alle projecten evalueren we onze rol (houding en gedrag) met behulp van de Participatiemonitor. Blz. 9  
Gemeentelijke projecten pakken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties op Blz. 10  
Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving. Blz. 11  
Toekomstgericht, effectief en innovatief leren omgaan met veranderde posities en dagelijkse dilemma’s van de participatiemaatschappij door mee te doen in de leerkring/het onderzoek "Ambtelijk vakmanschap in de participatiemaatschappij". Blz. 12  
2. Samenwerking Blz. 13  
Leren met voorbeeldprojecten en deze evalueren. Blz. 14  
We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan. Blz. 15  
Wat mag het kosten? Blz. 16  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 17  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 18  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 19  
Wat speelt er? Blz. 20  
Speerpunten Blz. 21  
1. Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen Blz. 22  
We sluiten aan bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten Blz. 23  
We verbinden verschillende beleidsterreinen op onderwijs-arbeidsmarkt en wonen-zorg met als doel afstemming over gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Blz. 24  
We zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognose van Berkelland en analyseren per thema de gevolgen van de demografische ontwikkelingen Blz. 25  
2. De kansen die de demografische ontwikkelingen biedt worden actief en integraal opgepakt Blz. 26  
De komende twee jaar ligt het accent in ondersteuning van activiteiten op de terreinen: daling ledenaantal verenigingen, arbeidsmarkt en langer zelfstandig thuis wonen. Blz. 27  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we de ontwikkelagenda’s van de grote kernen concreet. Blz. 28  
We ondersteunen betrokkenen, vanuit (dorps-)organisaties, bedrijven en inwoners, in het zoeken naar oplossingen en sturingsmogelijkheden. Blz. 29  
We werken met een herstructureringsfonds om nadelige gevolgen van krimp tegen te gaan. Investeren in de openbare ruimte en bestaand vastgoed is noodzakelijk. Blz. 30  
Wat mag het kosten? Blz. 31  
Wat mag het kosten? Blz. 32  
Beleidsindicatoren Blz. 33  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 34  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 35  
Wat speelt er? Blz. 36  
Speerpunten Blz. 37  
1. (Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied Blz. 38  
Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan. Blz. 39  
Toepassen van het sloopfonds. Blz. 40  
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling. Blz. 41  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 42  
2. Het platteland blijft sociaal vitaal Blz. 43  
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 44  
Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten. Blz. 45  
We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen. Blz. 46  
We faciliteren de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties. Blz. 47  
We maken nieuwe afspraken over de samenwerking met de dorpsorganisaties. Blz. 48  
We voeren de strategische agenda van de P10 uit op de thema’s Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met Stad. Blz. 49  
3. Initiatieven versterken ons prachtige landschap Blz. 50  
Beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Blz. 51  
Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie. Blz. 52  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 53  
Wat mag het kosten? Blz. 54  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 55  
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling. Blz. 56  
Toepassen van het sloopfonds. Blz. 57  
Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan. Blz. 58  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 59  
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 60  
Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten. Blz. 61  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 62  
Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg Blz. 63  
Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg Blz. 64  
Wat speelt er? Blz. 65  
Speerpunten Blz. 66  
1. Welzijn nieuwe stijl Blz. 67  
Uitvoering geven aan de maatschappelijke agenda. Blz. 68  
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. Blz. 69  
Wij geven invulling aan mantelzorgwaardering. Blz. 70  
2. Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein Blz. 71  
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking. Blz. 72  
Een laagdrempelige vorm van cliëntenparticipatie opzetten met ouders en jongeren die gebruik maken van jeugdzorg om hun behoeftes en ideeën mee te nemen in beleid en uitvoering van beleid. Blz. 73  
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. Blz. 74  
Het vormgeven van een onafhankelijk meldpunt voor alle vormen van onvrede in het sociale domein. Blz. 75  
In 2018 geven we een impuls aan het contractmanagement en wordt sterker gestuurd op de kwaliteit van de geleverderde zorg. Blz. 76  
In 2018 wordt de (regionale) inkoop voor de jaren 2019 en verder voorbereid. Blz. 77  
Meer samenwerking realiseren op de uitvoering van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en gerelateerde terreinen, zoals Sport, Onderwijs, Cultuur en Gezondheidszorg. Blz. 78  
Ondersteuning Thuis wordt ook in 2018 voortgezet. Blz. 79  
Vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders. Blz. 80  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb) Blz. 81  
Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo – pgb). Blz. 82  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura) Blz. 83  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). Blz. 84  
3. De nieuwe Jeugdbescherming Blz. 85  
Wij dragen bij een intensivering van de samenwerking tussen de partners binnen het veld van jeugdbescherming, o.a. gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Zowel op regionale als lokale schaal Blz. 86  
Wat mag het kosten? Blz. 87  
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. Blz. 88  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). Blz. 89  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb) Blz. 90  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura) Blz. 91  
Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo – pgb). Blz. 92  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 93  
Beleidsindicatoren Blz. 94  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 95  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 96  
Wat speelt er? Blz. 97  
Speerpunten Blz. 98  
1. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed Blz. 99  
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is. Blz. 100  
Doorontwikkelen van het Onderwijsplein Blz. 101  
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst. Blz. 102  
Promoten van technische beroepen. Blz. 103  
2. Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht Blz. 104  
Doorontwikkelen Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB). Blz. 105  
Investeren in bedrijventerrein de Laarberg. Blz. 106  
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. Blz. 107  
Stimuleren van duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijventerreinen. Blz. 108  
Versterken van industrieterreinen. Blz. 109  
3. Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd Blz. 110  
Bereikbaarheid winkelgebieden en bedrijventerreinen verbeteren. Blz. 111  
Inzetten op snelle uitwisseling van data. Blz. 112  
Ontsluiten van bedrijventerrein “De Laarberg”. Blz. 113  
4. Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden) Blz. 114  
Faciliteren van een ondernemersfonds in 2018. Blz. 115  
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry. Blz. 116  
Samenwerken met Duitsland. Blz. 117  
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie. Blz. 118  
Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven. Blz. 119  
5. Kwetsbare groepen doen mee Blz. 120  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering). Blz. 121  
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt. Blz. 122  
We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk. Blz. 123  
We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten. Blz. 124  
Wat mag het kosten? Blz. 125  
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie. Blz. 126  
Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven. Blz. 127  
Versterken van industrieterreinen. Blz. 128  
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. Blz. 129  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering). Blz. 130  
We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten. Blz. 131  
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt. Blz. 132  
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst. Blz. 133  
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is. Blz. 134  
Samenwerken met Duitsland. Blz. 135  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 136  
Beleidsindicatoren Blz. 137  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 138  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 139  
Wat speelt er? Blz. 140  
Speerpunten Blz. 141  
1. De gemeente neemt haar rol door een voorbeeld te zijn voor energiebesparing en energieopwekking te faciliteren. Blz. 142  
Verlengen van de uitbreiding van de formatie (met 1,0 fte) voor de periode juni tot december 2018. Blz. 143  
Vervangen van extra 690 lantaarnpalen met LED en dimmers tot 2019. Blz. 144  
We onderzoeken welke gemeentelijke gronden ingezet kunnen worden voor de opwekking van duurzame energie. Blz. 145  
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma op voor de periode vanaf 1 januari 2019 inclusief een bijbehorend formatieplan. Blz. 146  
We voeren een energieaudit uit voor het energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen die we nodig hebben voor onze bedrijfsvoering Blz. 147  
2. Vliegwiel in beweging zetten bij energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven Blz. 148  
Faciliteren van energie initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie). Blz. 149  
Optimaliseren van regels en wettelijke kaders voor realisatie van installaties voor duurzame energieopwekking met als doel deze sneller en goedkoper realiseerbaar te maken, maar wel goed ruimtelijk ingepast. Blz. 150  
Uitvoeren energiescans bedrijven en instellingen. Blz. 151  
We stimuleren door subsidie duurzame technische innovaties bij en door Berkellandse bedrijven. Blz. 152  
3. Hergebruik van afval/grondstoffen Blz. 153  
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding bevorderen. Blz. 154  
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden. Blz. 155  
4. Zwerfafval terugdringen Blz. 156  
Adaptatie van afvalbakken in de openbare ruimte door inwoners Blz. 157  
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte Blz. 158  
Terugdringen hondenpoep in de openbare ruimte Blz. 159  
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Blz. 160  
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma op voor de periode vanaf 1 januari 2019 inclusief een bijbehorend formatieplan. Blz. 161  
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden. Blz. 162  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 163  
Beleidsindicatoren Blz. 164  
Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 165  
Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 166  
Wat speelt er? Blz. 167  
Speerpunten Blz. 168  
1. Werken volgens de nieuwe wet Blz. 169  
We overleggen en stemmen af met ketenpartners (zoals buurgemeenten, VNOG, ODA, provincie, Waterschap, GGD). Blz. 170  
We richten werkprocessen waar nodig opnieuw in. Blz. 171  
2. Ontwikkelen visie en plan voor de hele gemeente Blz. 172  
We experimenteren met een Omgevingsplan en/of -visie voor een bepaald gebied om van te leren. Blz. 173  
We treffen voorbereidingen voor een nota van uitgangspunten voor het opstellen van een Omgevingsvisie (reikwijdte, planning, samenwerking andere overheden, betrekken stakeholders en inwoners) Blz. 174  
3. Cultuur, gedrag en competenties Blz. 175  
We maken een communicatieplan en zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden. Blz. 176  
We organiseren bijeenkomsten voor gemeentebestuur en medewerkers. Blz. 177  
We zorgen dat medewerkers en (nieuwe) raad en college ervaringen opdoen en indien nodig bijgeschoold worden. Blz. 178  
4. Digitalisering; de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op de landelijke voorziening. Blz. 179  
We brengen de gevolgen van verplichting tot digitaal werken in beeld en passen onze systemen op tijd aan. Blz. 180  
We stemmen informatie-uitwisseling en archivering met ketenpartners af op de (nieuwe) taakverdeling. Blz. 181  
Wat mag het kosten? Blz. 182  
Cultuur Blz. 183  
Cultuur Blz. 184  
Wat speelt er? Blz. 185  
Speerpunten Blz. 186  
1. Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur Blz. 187  
Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van (basis)muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen. Blz. 188  
Met de Bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. Blz. 189  
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. Blz. 190  
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17. Blz. 191  
2. Inwoners en hun verbanden blijven culturele initiatieven ontwikkelen Blz. 192  
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. Blz. 193  
Deelnemen aan het Cultuur– en Erfgoedpact. Blz. 194  
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten. Blz. 195  
Nieuwe en onverwachte verbindingen en projecten van de diverse lokale partners aanjagen en faciliteren op zowel maatschappelijke cohesie als ook verdiencapaciteit. Blz. 196  
Toegankelijk maken / ontsluiten van de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten. Blz. 197  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 198  
Wat mag het kosten? Blz. 199  
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17. Blz. 200  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 201  
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten. Blz. 202  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 203  
Sport Blz. 204  
Sport Blz. 205  
Wat speelt er? Blz. 206  
Speerpunten Blz. 207  
1. Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners Blz. 208  
Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen. Blz. 209  
We faciliteren combinatiefuncties op het gebied van sport. Blz. 210  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 211  
Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB). Blz. 212  
2. Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd Blz. 213  
Beheren van gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties. Blz. 214  
Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen. Blz. 215  
3. Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen Blz. 216  
De gemeente neemt deel aan het Jeugdsportfonds Nederland. Blz. 217  
In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname. Blz. 218  
Wij onderzoeken of wij In 2018 gaan deelnemen aan het Meedoen-arrangement, een initiatief van de gemeente Doetinchem. Blz. 219  
4. Toekomstbestendige sportverenigingen Blz. 220  
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB). Blz. 221  
Wij faciliteren de verenigingsondersteuning. Blz. 222  
Wat mag het kosten? Blz. 223  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 224  
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB). Blz. 225  
Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen. Blz. 226  
Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen. Blz. 227  
Beheren van gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties. Blz. 228  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 229  
Beleidsindicatoren Blz. 230  
Recreatie en toerisme Blz. 231  
Recreatie en toerisme Blz. 232  
Wat speelt er? Blz. 233  
Speerpunten Blz. 234  
1. Uitvoeren van de vrijetijdsagenda Blz. 235  
We dragen bij aan het project digitale beleving in de Achterhoek. Blz. 236  
2. Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod Blz. 237  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project Mobiliteit als beleving met de E-Kar. Blz. 238  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren. Blz. 239  
We faciliteren financieel en inhoudelijk een cursus ambassadeurs voor het landschap van IVN voor inwoners en recreatieondernemers. Blz. 240  
3. Meerwaarde door samenwerking Blz. 241  
Jaarlijks organiseren wij een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers. Blz. 242  
We doen mee in het Duits-Nederlandse netwerk ‘Grensoverschrijdende Euregionale samenwerking’. Blz. 243  
We faciliteren Achterhoek Toerisme financieel en inhoudelijk. Blz. 244  
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel. Blz. 245  
We faciliteren een makelaar Vrijetijdseconomie die de regionale Vrijetijdsagenda uitvoert. Blz. 246  
We faciliteren het Berkeldalproces. Blz. 247  
Wat mag het kosten? Blz. 248  
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel. Blz. 249  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren. Blz. 250  
Wonen Blz. 251  
Wonen Blz. 252  
Wat speelt er? Blz. 253  
Speerpunten Blz. 254  
1. Een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad Blz. 255  
Beschikbaar stellen blijverslening voor particulieren. Hiermee kunnen zij ingrijpende verbouwingen/aanpassingen aan de eigen woning financieren. Blz. 256  
Beschikbaar stellen van een starterslening voor starters om op de woningmarkt de overbrugging tussen de koopprijs en de maximale hypotheek bij banken te overbruggen. Blz. 257  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie ontwikkelprogramma Energie en Duurzaamheid. Blz. 258  
Voor meer informatie over het herstructureringsfonds voor investeringen in bestaand vastgoed en openbare ruimte zie ontwikkelprogramma demografische ontwikkelingen. Blz. 259  
We onderzoeken of en waar er kleinschalige (extramurale) woonvormen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden. Blz. 260  
2. Het aantal en type woningen past bij de behoefte Blz. 261  
Ondersteuning van projecten en onderzoeken rondom wonen Blz. 262  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen. Blz. 263  
We houden woonbehoefte onderzoeken in de kleine kernen in 2018 Blz. 264  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 265  
We vertalen de uitkomsten van het stoplichtmodel in Structuurvisies Wonen per kern en voor het buitengebied. Deze vormen het kader voor nieuwe bestemmingsplannen. Blz. 266  
Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel. Blz. 267  
Wat mag het kosten? Blz. 268  
Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel. Blz. 269  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen. Blz. 270  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 271  
Beleidsindicatoren Blz. 272  
Leefomgeving Blz. 273  
Leefomgeving Blz. 274  
Wat speelt er? Blz. 275  
Speerpunten Blz. 276  
1. Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen Blz. 277  
Bij de aanpassing van de bestaande N18 en de N315 brengen we de belangen van de inwoners en wegverbindingen van Berkelland in. Blz. 278  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 279  
Particuliere initiatieven de ruimte geven. Blz. 280  
Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling. Blz. 281  
2. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk Blz. 282  
Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen. Blz. 283  
Dorpsnetwerken maken een gebiedsagenda en handelen initiatieven uit eigen gebied af. Gemeente stelt samen met dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren. Blz. 284  
We faciliteren de start van dorpsnetwerken en geven de kernen de ruimte om zichzelf te organiseren in representatieve dorpsnetwerken. Blz. 285  
We overleggen met centrumondernemers over het (groen)onderhoud. Blz. 286  
We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid. Blz. 287  
We overleggen met inwoners over speelplekken. Blz. 288  
3. Onderhouden gemeentelijke gebouwen Blz. 289  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Blz. 290  
We stoten gebouwen af die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben. Blz. 291  
4. Een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop Blz. 292  
Opstellen van een visie voor het op te stellen Watertakenplan Blz. 293  
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering. Blz. 294  
5. Begraafmogelijkheden Blz. 295  
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen. Blz. 296  
We steunen initiatieven van inwoners om zelf actief betrokken te zijn bij het onderhoud van gemeentelijke begraafplaatsen. Blz. 297  
6. Onderhouden openbaar groen Blz. 298  
We beheren en onderhouden het openbaar groen. Blz. 299  
We geven ruimte voor groenonderhoud door inwoners, bedrijven of instellingen in buurt en-/of de wijk. Blz. 300  
7. Onderhouden wegen, straten en pleinen Blz. 301  
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik. Blz. 302  
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan. Blz. 303  
We houden de Wegenlegger actueel. Blz. 304  
We onderhouden onze infrastructuur. Blz. 305  
Wat mag het kosten? Blz. 306  
We houden de Wegenlegger actueel. Blz. 307  
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan. Blz. 308  
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen. Blz. 309  
We beheren en onderhouden het openbaar groen. Blz. 310  
We overleggen met inwoners over speelplekken. Blz. 311  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 312  
Particuliere initiatieven de ruimte geven. Blz. 313  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Blz. 314  
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering. Blz. 315  
We onderhouden onze infrastructuur. Blz. 316  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 317  
Integrale veiligheid Blz. 318  
Integrale veiligheid Blz. 319  
Wat speelt er? Blz. 320  
Speerpunten Blz. 321  
1. De inwoners en de BOA´s zijn onze ogen en oren van de wijk voor veiligheid Blz. 322  
Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie. Blz. 323  
We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief WhatsApp groepen Blz. 324  
We ondersteunen de politie bij het inzetten van lokfietsen om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Blz. 325  
We versturen preventiebrieven in straten waar ingebroken is om het oplossingspercentage omhoog te krijgen en omdat er vaak meerdere keren in één buurt ingebroken wordt. Blz. 326  
2. Integere ambtenaren en bestuurders Blz. 327  
Voor alle medewerkers bijeenkomsten organiseren over integriteit. De integriteitsrichtlijnen worden voortdurend gecheckt of ze bijdragen aan integer handelen. Blz. 328  
3. Veiligheid bij bedrijven is in orde Blz. 329  
Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen ondersteunen, stimuleren en inkoopregistratie controleren in Digitaal Opsporingsregister ter voorkoming handel in gestolen goederen. Blz. 330  
4. Terugdringen ondermijning Blz. 331  
BIBOB (wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) toets vaker uitvoeren Blz. 332  
Controleren inkoopregistratie in het Digitaal Opsporingsregister (DOR) Blz. 333  
Het opstellen van een nieuw IVP (integraal veiligheidsplan) Blz. 334  
Opzetten van een Veiligheidsknoopount (VIK) Blz. 335  
Wat mag het kosten? Blz. 336  
Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie. Blz. 337  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 338  
Beleidsindicatoren Blz. 339  
Financiën Blz. 340  
Wat speelt er? Blz. 341  
Speerpunten Blz. 342  
1. Financieel structureel gezonde gemeente Blz. 343  
Bedrijfsvoeringskosten. Blz. 344  
Overige baten en lasten. Blz. 345  
We beheren onze financiële middelen. Blz. 346  
We dragen bij aan verbonden partijen Blz. 347  
We heffen andere belastingen en leges. Blz. 348  
We heffen Onroerende zaakbelasting. Blz. 349  
We ontvangen een algemene uitkering. Blz. 350  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 351  
We storten in en ontrekken aan reserves. Blz. 352  
Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000) Blz. 353  
Wat mag het kosten? Blz. 354  
We heffen andere belastingen en leges. Blz. 355  
We storten in en ontrekken aan reserves. Blz. 356  
We beheren onze financiële middelen. Blz. 357  
We dragen bij aan verbonden partijen Blz. 358  
Overige baten en lasten. Blz. 359  
Bedrijfsvoeringskosten. Blz. 360  
We ontvangen een algemene uitkering. Blz. 361  
We heffen Onroerende zaakbelasting. Blz. 362  
Beleidsindicatoren Blz. 363  
Bedrijfsvoering Blz. 364  
Bedrijfsvoering Blz. 365  
Wat speelt er? Blz. 366  
Speerpunten Blz. 367  
1. Een professionele bedrijfsvoering Blz. 368  
Ontwikkelen opdrachtgeverschap. Blz. 369  
Professionaliseren projectmatig werken. Blz. 370  
Uitvoeren interne audits. Blz. 371  
Verbeteren juridische kwaliteit. Blz. 372  
Verminderen fiscale risico's. Blz. 373  
We evalueren onze dienstverlening aan derden. Blz. 374  
2. ICT innovatie een belangrijk hulpmiddel dat leidt tot een moderne en voorspelbare dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 375  
Aansluiten op de generieke digitale infrastructuur. Blz. 376  
Het openbaar beschikbaar maken van informatie Blz. 377  
Mogelijkheden 'datagedreven gemeenten' verkennen Blz. 378  
3. De gegevens die we beheren zijn goed beschermd en worden zorgvuldig behandeld. Blz. 379  
Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens Blz. 380  
Voldoen aan de normen die worden gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Blz. 381  
Grondbeleid Blz. 382  
Grondbeleid Blz. 383  
Wat speelt er? Blz. 384  
Speerpunten Blz. 385  
3. Een geactualiseerd Regionaal Programma Bedrijventerreinen Blz. 386  
Actualiseren Regionaal Programma Bedrijventerreinen Blz. 387  
1. Voldoen aan de regionale afspraken om minder woningen toe te voegen Blz. 388  
Opstellen van een structuurvisies wonen voor iedere kern Blz. 389  
2. Optimale financiële resultaten Blz. 390  
Lokale heffingen Blz. 391  
Lokale heffingen Blz. 392  
Wat speelt er? Blz. 393  
Kaders Blz. 394  
Speerpunten Blz. 395  
1. Een verantwoorde gemeentelijke belastingdruk Blz. 396  
Heffen Reinigingsheffingen Blz. 397  
Heffen rioolheffing Blz. 398  
Heffen van Onroerende zaak belastingen Blz. 399  
2. Verantwoorde tarieven voor onze dienstverlening Blz. 400  
Heffen begraafrechten Blz. 401  
Heffen Leges Blz. 402  
Heffen marktgelden Blz. 403  
Heffen Toeristenbelasting Blz. 404  
3. Kwijtschelding van belasting voor mensen met een minimuminkomen Blz. 405  
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen Blz. 406  
Weerstandsvermogen Blz. 407  
Weerstandsvermogen Blz. 408  
Wat speelt er? Blz. 409  
Speerpunten Blz. 410  
1. Een weerstandvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen Blz. 411  
Beoordelen weerstandsvermogen. Blz. 412  
Inventariseren risico's. Blz. 413  
Kengetallen financiële positie Blz. 414  
Verbonden partijen Blz. 415  
Samenwerkingspartijen Blz. 416  
Speerpunten Blz. 417  
Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen (vennootschappen en coöperaties) Blz. 418  
Aandeelhouderschap van AGEM goed uitoefenen. Blz. 419  
Aandeelhouderschap van Alliander N.V. goed uitoefenen. Blz. 420  
Aandeelhouderschap van BNG Bank goed uitoefenen. Blz. 421  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen. Blz. 422  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg C.V. goed uitoefenen. Blz. 423  
Aandeelhouderschap van Twence goed uitoefenen. Blz. 424  
Aandeelhouderschap van Vitens N.V. goed uitoefenen. Blz. 425  
Aandeelhouderschap van Werkbaan Oost goed uitoefenen Blz. 426  
Goede dienstverlening door andere partijen Blz. 427  
Afspraken maken over dienstverlening met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Blz. 428  
Goede dienstverlening door samenwerking (gemeenschappelijke regelingen) Blz. 429  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Blz. 430  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland. Blz. 431  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek. Blz. 432  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. Blz. 433  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers. Blz. 434  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek. Blz. 435  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek. Blz. 436  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland. Blz. 437  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. Blz. 438  
Goede dienstverlening door samenwerking (stichtingen en verenigingen) Blz. 439  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme. Blz. 440  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Hambroek. Blz. 441  
Financiering Blz. 442  
Financiering Blz. 443  
Wat speelt er? Blz. 444  
Speerpunten Blz. 445  
1. Beperken van de risico's op het te lenen en uit te lenen geld Blz. 446  
Beoordelen koersrisico Blz. 447  
Beoordelen renterisico. Blz. 448  
Beoordelen uitstaande leningen Blz. 449  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 450  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 451  
Wat speelt er? Blz. 452  
Speerpunten Blz. 453  
1. Een verantwoord beheer van onze kapitaalgoederen Blz. 454  
Onderhoud water Blz. 455  
Onderhouden gebouwen. Blz. 456  
Onderhouden groen. Blz. 457  
Onderhouden van Riolering Blz. 458  
Onderhouden van wegen Blz. 459  
Reserves Blz. 460  
Wat speelt er? Blz. 461  
Overzicht reserves Blz. 462  
Algemene reserve Blz. 463  
Bestuurlijke claims Blz. 464  
Egalisatiereserve afval Blz. 465  
Egalisatiereserve investeringen Blz. 466  
Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties Blz. 467  
Inkomensreserve Blz. 468  
Onderwijshuisvesting Blz. 469  
Wegen Blz. 470  
Herstructurering Blz. 471  
Nadelen decentralisaties Blz. 472