Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We beheren onze financiële middelen.

We beheren onze financiële middelen.
Portefeuillehouder
Gerjan TeselinkToelichting

G
Kwaliteit

In het kader van het beheer van onze financiële middelen hebben we onderzocht welke mogelijkheden er zijn om onze overtollige middelen beter te laten renderen. Dit heeft in 2018 geleid tot het aflossen van een van onze leningen bij de BNG. Daarnaast zijn we eind 2018 weer in gesprek gegaan met Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen over de overname van aandelen Twence. Tot slot zijn we benaderd met de vraag of we mogelijk interesse hebben in aandelen Alliander van een andere gemeente.

Hoe het verder gaat met de lening aan de BNG is nog onduidelijk. Zoals eerder gemeld zijn de verwachtingen dat de lening bij de eerste mogelijkheid zal worden afgelost. Mogelijk zal dit eerder zijn door een wijziging in het belastingstelsel zou de BNG kunnen beslissen eerder af te lossen. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.

G
Tijd

De lening bij de BNG is afgelost. Met Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen hebben we onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, het algemeen bestuur van Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen en de overige aandeelhouders van Twence overeenstemming bereikt over de overname van de aandelen in 2019.

O
Geld

De aflossing van de lening van de BNG leverde lagere structurele rente lasten op in 2018. Hier tegenover staat dat in 2018 wel sprake is van een eenmalige rentelast van € 4.700.000. We hebben de raad over de aflossing van de lening geïnformeerd met een raadsbrief. De eenmalige extra rentebetaling hebben we echter niet verwerkt in een tussentijdse begrotingswijziging. Het grotere verschil op deze moet gecompenseerd worden met de lagere laste op Rente en Afschrijving. Dit komt door een technische wijziging ten opzichte van de begroting waardoor de doorbelasting van de rente naar de producten niet meer als inkomst maar als negatieve last is verantwoord.