Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Beoordelen renterisico.

Beoordelen renterisico.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Er zijn twee normen die aangeven hoe groot het renterisico is. Wij lopen geen groot renterisico.

 1. Een norm die aangeeft hoeveel geld we mogen lenen voor een periode korter dan 1 jaar.
  Volgens deze norm mogen we € 10.000.000 lenen. We verwachten dat we ruim onder deze norm blijven zoals uit onderstaande overzicht blijkt.
  Bedragen in € 1.000 Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4
  1 Vlottende schuld 16.059 15.912 15.859 153
  2 Vlottende middelen 32.458 28.889 30.163 7.987
  3 Netto vlottend (+) of overschot (-) -16.399 -12.899 -14.305 -7.834
             
  4 Kasgeldlimiet        
  (4a) = (7>3) Ruimte onder de kasgeldlimiet 25.326 21.915 23.232 16.761
  (4b) = (7<3) Overschrijding van de kasgeldlimiet        
             
    Berekening kasgeldlimiet        
  5 Begrotingstotaal 105.022 105.022 105.022 105.022
  6 Percentage 8,5 8,5 8,5 8,5
  7 Kasgeldlimiet = (5) x (6) / 100 8.927 8.927 8.927 8.927

Een norm die aangeeft of wijzigingen in de rente van huidige leningen, rente over nieuwe leningen en aflossingen passen bij de begroting.

Als de aflossingen en de renteherzieningen onder de € 24.000.000 blijven is het goed. Wij verwachten lasten voor renteherziening en aflossing van € 3.800.000 zoals uit onderstaand overzicht blijkt (bedragen x € 1.000):

Stap Variabelen Renterisicnorm 2018 2019 2020 2021 2022
1 Renteherzieningen          
2 Aflossingen 20.722 2.747 2.747 2.747 2.747
3 Renterisico (1+2) 20.722 2.747 2.747 2.747 2.747
4 Renterisiconorm (4a x 4b/100) 21.004 23.301 23.301 23.301 23.301
  Ruimte onder risiconorm (4 >3) 282 20.554 20.554 20.554 20.554
  Overschrijding renterisiconorm (4<3)          
  Renterisiconorm          
4a Begrotingstotaal 105.022 116.503 116.503 116.503 116.503
4b Percentage regeling 20 20 20 20 20

 

De verdeling van de rente over de taakvelden levert het volgende renteresultaat op in de begroting

  Begroting Werkelijk
Externe rente korte en lange financiering 2.914.823 2.255.167
Externe rente baten -3.625 -3.625
Totaal door te rekenen externe rente 2.918.448 2.258.792
Rente grondexploitatie 69.905 155.431
Rente projectfinanciering 3.625 3.625
Saldo door te rekenen externe rente 2.844.918 2.099.736
     
Werkelijk aan taakvelden toegerekend 2.987.815 1.886.446
Renteresultaat -142.897 213.290

 Toelichting

In 2018 hebben we geen (kasgeld)leningen aan hoeven trekken. We blijven binnen de normen van de kasgeldlimiet en renterisiconorm 

1. De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel we per kwartaal mogen lenen voor een periode korter dan 1 jaar. Volgens deze limiet mochten we 8,9 miljoen euro lenen. In het overzicht is te zien dat we in 2018 ruim onder deze norm zijn gebleven

2. De renterisiconorm geeft aan of wijzigingen in de rente van huidige leningen, rente over nieuwe leningen en aflossingen passen bij de begroting.  Ondanks de aflossing van een grote lening bij de BNG Bank zijn we onder deze norm gebleven.

G
Kwaliteit
G
Tijd
--
Geld