Cultuur

Cultuur

"Alle inwoners kunnen cultuur beleven. Cultuur gaat om kunst, muziek, lezen, evenementen, monumenten, erfgoed en ons landschap"

Wat speelt er?

 • Cultuur is van iedereen.
  Cultuur is van essentieel belang voor onze samenleving. Ook voor onze nieuwkomers is het belangrijk dat zij in aanraking komen met het Berkellandse culturele leven.
 • Cultuur is divers
  Cultuur is verweven met onze tradities, monumenten en het landschap en kan lokaal (per kern) verschillen.  
 • Cultuur voor alle kinderen.
  Alle kinderen komen in aanraking met lezen en muziek.
 • Initiatieven vanuit de samenleving.
  Cultuur is alles wat mensen verbindt. De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners en organisaties zodat het culturele aanbod zo breed mogelijk is.

Speerpunten

1. Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur

Wat willen we bereiken?

 • Het beleven van cultuur versterkt de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat alle kinderen in Berkelland in aanraking komen met cultuur. Bijvoorbeeld door algemene muzikale vorming op de basisschool en toegang tot de bibliotheek. Via de combinatiefuncties 2017-2021 gaat extra aandacht uit naar de kinderen in de leeftijd 0-4 jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Inwoners en hun verbanden blijven culturele initiatieven ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

 • De gemeente vertrouwt erop dat volwassenen zelf hun weg vinden op het gebied van cultuur. Zij stimuleert en geeft ruimte aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen en zal deze zo nodig (financieel) ondersteunen.
 • We willen cultuur (inclusief de monumenten, erfgoed, landschap en archeologie) verbinden met andere programmalijnen, zoals leefomgeving, recreatie en toerisme en ruimtelijk beleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0

Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17.

Er is minder subsidie gevraagd dan we van te voren hadden geraamd. Dit levert een voordeel op van € 14.000.

We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden.

De overschrijding is een gevolg van de maatwerkoplossingen voor dorps- en kultuurhuizen van € 215.000. Deze zijn in de loop van 2018 zijn geëffectueerd. Deze lasten worden zoals afgesproken gedekt uit de algemene reserve.

In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten.

Onder deze activiteit is ook het project Borculo Leeft geplaatst. Hiervoor is € 80.000 begroot, te dekken uit de reserve herstructurering. Het project is nog in de beginfase en er zijn in 2018 nog geen uitgaven gedaan.  Dit is dan ook de belangrijkste oorzaak van het overschot.

Het resterende overschot is het gevolg van het feit dat aanvragers van subsidie voor onderhoud van monumenten 2 jaar de tijd hebben het onderhoud uit te voeren. Dat heeft tot gevolg dat we het ene jaar iets overhouden op het budget en het andere jaar iets tekort komen.