Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Gerjan Teselink

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • De SDOA werkt aan een plan voor het nieuw beschut binnen.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

Niet van toepassing

Overige bijdragen per inwoner

Beheerskosten € 4.429.000

Overige bijdragen cliëntgebonden: € 11.390.000

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Uitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
  • De dienst staat voor maximale zelfstandigheid van de klanten op het gebied van arbeid, inkomen en participatie. 

Website / vestigingsplaats

www.socialedienstoostachterhoek.nl / Groenlo

Deelnemers

Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet.

Samenwerkingsvorm

Gemeenschappelijk orgaan

Toegekende bevoegdheden

Alle taken en bevoegdheden die op grond van de onder a tot en met j genoemde wetten en regelgeving aan het college toekomen worden, voor zover de wet het toelaat en de wet die het betreft niet is ingetrokken dan wel overdracht van bevoegdheden niet meer mogelijk is, aan het algemeen bestuur van de dienst overgedragen:
a. Participatiewet.
b. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
c. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze.
d. Werknemers (Ioaw).
e. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen.
f. Zelfstandigen (Ioaz).
g. Wet inburgering (Wi).
h. Wet kinderopvang (Wk), voor zover het de uitvoering voor vastgestelde doelgroepen betreft.
i. Voorzieningen en besluiten van algemene strekking die betrekking hebben op de onder a tot en met h genoemde wetten en overige regelgeving met betrekking tot die wetgeving waarvan de uitvoering aan gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen.
j. Nieuwe wet- of regelgeving die in de plaats treedt of samenhangt met de onder a tot en met h genoemde wetten en regelgeving.
2. De dienst wordt voorts belast met:
a. De uitvoering van de schuldhulpverlening.
b. De administratieve verwerking van de beschikkingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
c. Uitvoeringstaken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, voor zover die niet zijn opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Hameland.
d. Uitvoering van de gemeentelijke regelingen op het gebied van minimabeleid en bijzondere bijstand.
3. Het algemeen bestuur van de dienst is bij de uitvoering van deze taken gebonden aan het door de gemeenten vastgestelde beleid.

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 4.593.000 – € 11.688.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Opdrachtgever Participatiewet Team opdrachtgevers

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Teselink: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Wethouder Van Haaren: Algemeen Bestuur

Planning behandeling begroting

Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april

Begrotingskaders

Dagelijks Bestuur

Concept

Algemeen Bestuur

Definitief

Raadsleden / Collegeleden

 Toelichting

G
Kwaliteit

We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek door actief te participeren in overlegvormen, nauwe verbinding te hebben met de beleidsadviseurs bij SDOA en waar nodig het management, klantmanagers en accountmanagers. We betrekken SDOA bij de vormgeving van ons beleid en we werken samen aan een sterke kwaliteit van dienstverlening. We zijn bezig met het ontwikkelen van een bredere dienstverlening waarin meer aandacht is voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Er heeft een organisatieonderzoek plaatsgevonden naar de structuur van de SDOA en of deze nog past bij de huidige opgave. Hierin is onder andere naar voren gekomen dat zowel de klanten als de gemeenten tevreden zijn over het functioneren van SDOA, dat er een keuze dient te worden gemaakt met betrekking tot de te hanteren financiële verdeelsleutel (aantallen werkzoekenden per gemeente zijn anno 2018 aanzienlijk anders dan bij de start in 2010) en dat er extra aandacht nodig is (herijking contactpersonenoverleg) voor de aansluiting van het participatie beleid van SDOA op de overige beleidsterreinen en visie op het sociaal domein van de afzonderlijke SDOA gemeenten.

G
Tijd

De deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling loopt door in de tijd.

Er is door het DB besloten dat er een bestuursopdracht moet worden uitgevoerd. Hierin wordt gevraagd een voorstel met concrete adviezen te ontwikkelen voor de toekomstige positionering van SDOA in het brede sociaal domein (Wmo, Jeugdwet én Participatiewet). Sinds januari 2019 werken in de vorm van een proeftuin klantmanagers vanuit SDOA samen met de medewerkers van Voormekaar.

O
Geld

De te voeren discussie over de financiële verdeelsleutel zal naar verwachting in ieder geval gevolgen hebben voor de bijdrage van de gemeente Berkelland exploitatiekosten.