Leefomgeving

Leefomgeving

"Een schone, aantrekkelijke en veilige woon– en leefomgeving met bijbehorende voorzieningen in de gemeente Berkelland"

Wat speelt er?

 • Bereikbaar met auto, fiets en bus
  Ook in de toekomst is het belangrijk dat onze winkelcentra, wijken, bedrijven en voorzieningen goed en veilig zijn te bereiken voor iedereen. De regiotaxi en buurtbus worden steeds belangrijker voor het vervoer in onze gemeente en regio. We verzorgen het vervoer naar bijzondere of speciale scholen.
 • Betrokken bij je eigen leefomgeving
  Het is belangrijk dat inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun eigen buurt of wijk. We halen bij inwoners op welke zaken zij prioriteit geven en waar zij zich voor willen inzetten. Voor de lange termijn kaders gebruiken we de ontwikkelagenda die uit de kernenfoto’s is opgesteld.
 • Gebouwen
  De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van een aantal gebouwen met een maatschappelijke functie. Het gemeentehuis en de werf zijn nodig voor de eigen taakuitvoering. Voor de overige panden die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben zoeken zo veel mogelijk andere eigenaren.
 • Riolering
  De riolering als deel van het (afval)watersysteem is onderdeel van een grotere zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Met de komst van de Omgevingswet vervalt de verplichting van een Gemeentelijk RioleringsPlan. In plaats daarvan komt een Gemeentelijk  Watertakenplan voor een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop aangepast aan de klimaatverandering.
 • Begraven
  De gemeente is wettelijk verplicht de mogelijkheid tot begraven te bieden. Jaarlijks neemt het aantal begravingen af. Dit heeft gevolgen voor de kostendekkendheid van begraafplaatsen. De betrokkenheid van bewoners bij het beheer van begraafplaatsen groeit.  
 • Beheer en onderhoud van het openbaar groen
  De gemeente zorgt voor een basiskwaliteit openbaar groen dat is vastgelegd in een groenbeheersplan. We steunen initiatieven van buurt- en wijkbewoners om zelf groen in hun woonomgeving op een hoger kwaliteitsniveau in te richten, te beheren en te onderhouden.
 • Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen
  Het wegennet in Berkelland is de basis voor bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen. Met inzet van assetmanagement werken we aan zo veilig mogelijk gecombineerd gebruik, zoals door ouderen of schoolgaande kinderen.  Goed onderhoud is de basis voor veilig weggebruik.

Speerpunten

1. Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen

Wat willen we bereiken?

 • Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland zijn voor iedereen bereikbaar, ook zonder eigen auto of ander eigen vervoer.
 • De gemeentelijke wegen zijn duurzaam veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk

Wat willen we bereiken?

 • Dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) in de vier grotere kernen.
 • De dorpsnetwerken leveren een eigen agenda aan.
 • De dorpsnetwerken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van de eigen agenda in samenspel met andere partijen, waaronder de gemeente.
 • Buurt– en dorpsorganisaties zorgen zelf voor inrichting of onderhoud van hun leefomgeving met eigen buurtbudgetten.
 • Er is extra aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte in de centra.
 • Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt.

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Onderhouden gemeentelijke gebouwen

Wat willen we bereiken?

 • De gemeentelijke gebouwen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken  worden onderhouden en beheerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop

Wat willen we bereiken?

 • Een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop aangepast aan de klimaatverandering.

Wat gaan we daarvoor doen?

5. Begraafmogelijkheden

Wat willen we bereiken?

 • Bieden van verschillende begraafopties.

Wat gaan we daarvoor doen?

6. Onderhouden openbaar groen

Wat willen we bereiken?

 • Het openbaar groen wordt door inwoners, bedrijven en bezoekers als verzorgd ervaren. .

Wat gaan we daarvoor doen?

7. Onderhouden wegen, straten en pleinen

Wat willen we bereiken?

 • De gemeentelijke infrastructuur is veilig en toereikend voor het gebruik ervan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0

We overleggen met inwoners over speelplekken.

De kosten van de projecten zijn iets hoger uitgevallen dan verwacht en dit levert een nadeel op van € 11.000.

Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren.

We hebben minder aanvragen gekregen en toegekend. Hierdoor houden we € 114.000 over op dit onderdeel.

Particuliere initiatieven de ruimte geven.

In 2018 konden de initiatieven goed worden ondersteund met middelen uit het budget voor burgerinitiatieven en het handgeld.

Er is voor de komende in de basis geld beschikbaar in de vorm van bedragen voor wijk en kerngericht werken/het Noaberfonds. Dit moet in 2019 verder vorm krijgen in concrete budgetten.

We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente.

Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is duurder uitgevallen dan verwacht. Hierdoor ontstaat een nadeel van €60.000.

We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering.

Door een capaciteitsprobleem is er dit jaar minder werk weggezet op het gebied van riolering. Veel tijd en aandacht is gegaan naar het opstellen van de watervisie en het watertakenplan. Doordat er minder werk is weggezet blijft er geld over. De opbrengsten vielen mee. Deze beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat meer geld gestort moet worden in de voorziening Riolering. Dit is als een last opgenomen bij deze activiteit waardoor het uiteindelijk lijkt alsof er meer geld is uitgegeven in 2018.

We onderhouden onze infrastructuur.

We hebben dit jaar meer uitgegeven aan het onderhoud van wegen. Doordat we op last van de accountant een ander moment van starten met de afschrijving van investeringen hanteren blijven we wel binnen het totale budget.

We houden de Wegenlegger actueel.

De kosten voor het actualiseren van de wegenlegger worden gedekt uit de reserve bestuurlijke claims.

We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan.

We hebben vaker uit moeten rukken om de gladheid te bestrijden. Omdat we de gladheidsbestrijding ook deels inhuren heeft dit tot een overschrijding van € 10.000 geleid.

We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen.

Het onderhoud aan de gemeentelijke begraafplaatsen is duurder uitgevallen dan begroot. Hierdoor ontstaat een tekort van € 40.000. Doordat ook de inkomsten hoger zijn dan verwacht blijven we hier wel binnen het budget.

We beheren en onderhouden het openbaar groen.

Door de overname van de SW medewerkers van Hacron naar de gemeente ontstaat een verschuiving in de budgetten. Dit leidt tot minder uitvoeringsbudgetten en meer loonkosten.