Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Berkelland goed georganiseerd!

Wat speelt er?

Organisatieontwikkeling

In 2018 is met extra inzet gewerkt aan teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. We hebben gewerkt in en aan de organisatie. Vanuit de gedachte van het ophalen en verbinden op verschillende niveaus zijn interventies gepleegd. Op operationeel niveau zijn teamsessies gehouden waarin met elkaar is gewerkt aan de doorontwikkeling van het betreffende team. Er is met ieder team een analyse gemaakt van zaken die goed gaan en knelpunten. Over de knelpunten zijn afspraken gemaakt om op te pakken. Op tactisch niveau zijn instrumenten beschikbaar gesteld om teams te faciliteren in hun ontwikkeling in zelforganisatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan periodieke informatie in de vorm van dashboards, individuele Discover-profielen en daarvan afgeleid teamwielen. Op strategisch niveau zijn de programma’s Zelforganisatie en HR ingericht en in uitvoering genomen. Afgeleid daarvan is op concernniveau kennis opgedaan over de fasen van teamontwikkeling. In het najaar is de actuele organisatie- en besturingsfilosofie gemaakt, vastgesteld en gedeeld.  

Leren, innoveren en samenwerken kreeg verder vorm.

De groep jong professionals -B-Young- is doorontwikkeld in hun rol als verbinders en ambassadeurs van organisatieontwikkeling en de praktijk. In november vond vanuit de Berkelland Academie i.o. de eerste editie plaats van de Mooi-werk-week. Een groep medewerkers is opgeleid in gebruik en trainerschap van het instrument Factor  C(ommunicatie) dat bijdraagt aan omgevingsgericht werken en de gewenste vorm van houding en gedrag.

Via de perspectiefnota hebben we voor de komende jaren rekening gehouden met de doorontwikkeling van de organisatie. Daarin vragen we aandacht en budget voor leren, arbeidsmarktbenadering, mobiliteit en ambtelijk vakmanschap (mooi werk). 

Als we een doorkijkje naar de toekomst maken, zien we dat doorontwikkeling nodig is rondom de visie op zelforganisatie, vasthouden aan de supportbeweging en teamfasen, verder vormgeven van opgavegericht teams, de inzet van Discover en periodieke ophaalsessies en thermometermomenten. Het rendement van leren en ontwikkelen zichtbaar maken door te monitoren, meten en de teams te ondersteunen in hun opleidingsvraagstukken.

Het proces van organisatieontwikkeling is een meerjarig traject waarbij telkens opnieuw ingespeeld dient te worden op actuele ontwikkelingen.

 

ICT innovatie
ICT kan een belangrijk hulpmiddel zijn om onze nieuwe gemeentelijk rol in de samenleving en organisatie te realiseren. De voortdurende ICT innovatie biedt veel nieuwe mogelijkheden en kansen om dienstverlening en bedrijfsvoering op een andere manier te organiseren. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is daarvan een voorbeeld en is opgenomen in het Ontwikkelprogramma Omgevingswet.

In 2017 hebben we ICT ontwikkelingen langs een aantal sporen verkend en de consequenties geïnventariseerd. We streven naar een moderne en voorspelbare dienstverlening en bedrijfsvoering. De vraag van inwoner en gebruiker staat centraal.

Gemeenten worden de komende jaren wettelijk verplicht gebruik te maken van een Generieke Digitale Infrastructuur (afgekort: GDI) De GDI bestaat uit digitale basisvoorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen kunnen inrichten, zoals Mijn Overheid, Idensys, eHerkenning.

Met de beoogde Wet Open Overheid wordt toegang tot publieke informatie een recht van inwoners. Daarbij worden gemeenten verplicht om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. We sluiten aan op bestaande landelijke ontwikkelingen en (regionale) samenwerkingen. Ambitie en ICT keuzes worden afgestemd op die van bestuurlijke keuzes en de organisatiedoelen.

De term datagedreven sturing horen we steeds vaker in gemeenteland. Want ook gemeenten ontdekken de grote waarde van gegevens. Verschillende gemeenten gebruiken deze gegevens al om het beleid te onderbouwen en te verbeteren. Beleid dat steeds meer is gebaseerd op feitelijke waarnemingen en veel minder op aannames en veronderstellingen. De vraag is wat de impact van datagedreven sturing zal zijn op de gemeentelijke organisatie, de dienstverlening en het werk.

Privacybescherming en informatieveiligheid
Informatiebeveiliging wordt tegenwoordig strak gereguleerd door de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) van KING/VNG. Gemeenten hebben zelfregulerende afspraken gemaakt om informatiebeveiliging bestuurlijk te verankeren. In 2018 zal voor de tweede maal een nieuwe en verscherpte ENSIA verantwoording worden afgelegd aan de gemeenteraad.

Specifiek aandachtspunt binnen informatiebeveiliging is de bescherming van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 hebben gemeenten ook te maken met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Wbp vanaf deze datum. Deze nieuwe wetgeving moet zorgen voor een betere balans tussen de privacybescherming van burgers en de huidige wetgeving… in heel Europa. Hierbij staat digitale verwerking en uitwisseling van gegevens centraal.

Voor de bedrijfsvoeringsorganisatie blijft de ambitie om de dienstverlening aan de organisatie en externe partijen te verbeteren door voortdurend te professionaliseren en de klantgerichtheid van denken en handelen te vergroten.

Speerpunten

1. Een professionele bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Een zelf organiserende organisatie waarin:

  • We elkaar aanspreken op proces en resultaat
  • De dienstverlening en onze participatie aansluit bij onze veranderde rol in de samenleving
  • We resultaatgericht werken
  • We het opdrachtgeverschap geprofessionaliseerd hebben
  • Er een goed kwaliteit van de bestuurlijke ondersteuning is.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. ICT innovatie een belangrijk hulpmiddel dat leidt tot een moderne en voorspelbare dienstverlening en bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken?

  • Aansluiten op de generieke digitale infrastructuur
  • Het openbaar beschikbaar maken van informatie
  • Mogelijkheden 'datagedreven gemeente' verkennen

Wat gaan we daarvoor doen?

3. De gegevens die we beheren zijn goed beschermd en worden zorgvuldig behandeld.

Wat willen we bereiken?

  • We voldoen aan de normen die worden gesteld in de Baseline informatiebeveiliging of leggen uit waarom we daarvan afwijken.
  • We voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens.

Wat gaan we daarvoor doen?