Wonen

Wonen

"Een aantrekkelijke woningvoorraad in Berkelland"

Wat speelt er?

 • Na 2020 zal na het aantal inwoners ook het aantal huishoudens dalen, waardoor meer aanbod van woningen ontstaat. Dit kan verhoogde leegstand, waardedaling en vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving veroorzaken.
 • De woningmarkt gaat over gemeentegrenzen heen. Er is daarom een Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 opgesteld. Aanvullend is er ook een Lokale Woonagenda 2016-2020 opgesteld.
 • In Berkelland kunnen tussen 2010 en 2025 570 woningen worden gebouwd. Er zijn tot 2017378 woningen toegevoegd. Er is dus nog ruimte voor  192 woningen. Extra nieuwbouw hier bovenop is alleen mogelijk als daar sloop tegenover staat of door het toevoegen van tijdelijke woningen.
 • Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dit kan door het verduurzamen of levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
 • Er is in het centra (kernwinkelgebied) van kernen enige ruimte voor transformatie van bestaand vastgoed naar woningen om leegstand en verpaupering in het centrum tegen te gaan.

Speerpunten

1. Een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad

Wat willen we bereiken?

 • In 2019 zijn in de  particuliere woningvoorraad 1500 energierenovaties uitgevoerd.
 • Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen.
 • De bestaande woningmarkt is bereikbaar voor starters.
 • De kwaliteit van wijken is verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Het aantal en type woningen past bij de behoefte

Wat willen we bereiken?

 • 185 woningen zijn er in Berkelland per saldo toegevoegd tussen 2015 en 2025
 • De overcapaciteit aan plannen is teruggebracht naar 0
 • Inzicht in de woonbehoeftes van inwoners in de kernen nu en in de toekomst

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0

Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel.

Het voordeel dat op deze activiteit ontstaat komt voort uit het nog lopende (vervolg)project Beltrum. De lasten die voor dit project zijn geraamd worden uitgespreid over meerdere jaren. Het restantbudget is in 2019 nog beschikbaar omdat dekking plaats vindt uit de reserve bestuurlijke claims.

We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen.

We verwijzen u voor een uitgebreide toelichting naar de paragraaf grondbeleid. Aan de batenkant zien we minder inkomsten als gevolg van achterblijvende bouwleges. Dit komt gedeeltelijk door het niet kunnen vragen van bouwleges voor oude bestemmingsplannen, maar ook door het achterblijven van het aantal aanvragen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2017

Berkelland

658

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

   

2017

Nederland

644

   

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2017

Berkelland

796

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

   

2017

Nederland

723

   

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2016

Berkelland

198

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

   

2016

Nederland

209

   

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2014

Berkelland

5

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

   

2014

Nederland

6