Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling.

We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Het "Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016" heeft ter inzage gelegen.

Het nieuwe bestemmingsplan legt vooral de bestaande situatie in het buitengebied vast. Daarbij kent het Voorontwerp een regeling die voorkomen moet dat de uitstoot van stikstof vanuit het plangebied toeneemt. We werken in 2018 verder aan het bestemmingsplan.Toelichting

G
Kwaliteit
O
Tijd

In het voorjaar van 2017 is het “Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016” verschenen. Gedurende de periode 19 april tot 14 juni 2017 lag het Voorontwerp ter inzage in het kader van de inspraakprocedure. Er is ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Beantwoording van de inspraakreacties is voorlopig opgeschort en houdt verband met het volgende.

Op 27 juni 2017 nam de gemeenteraad een motie aan over de herijking van het geurbeleid. Dit had gevolgen voor de verdere procedure voor het bestemmingsplan. Bij het opstellen van een bestemmingsplan voor het buitengebied moet namelijk een Plan-MER worden opgesteld. Daarbij is het milieueffect dat uitgaat van de agrarische sector een belangrijk onderdeel dat op een goede manier in de regels van het bestemmingsplan moet worden verwerkt. Op 18 september 2018 heeft de gemeenteraad besloten het al geldende geurbeleid ongewijzigd te laten.

Verder is in 2017 duidelijk geworden dat de gemeente Plussenbeleid moet ontwikkelen. De opdracht komt voort uit de Omgevingsverordening Gelderland. Wanneer een gemeente geen Plussenbeleid vaststelt, dan kan zij geen medewerking verlenen aan uitbreidingen van het agrarische bouwvlak voor een niet-grondgebonden veehouderij. Als het wenselijk is om in het bestemmingsplan een regeling op te nemen voor het vergroten van agrarische bouwvlakken voor de niet-grondgebonden veehouderij, dan is het nodig om dit eerst vast te stellen in gemeentelijk Plussenbeleid. Nadat de gemeenteraad op 23 oktober 2018 instemde met het concept heeft de structuurvisie Plussenbeleid van 7 november tot 18 december 2018 volgens de inspraakprocedure ter inzage gelegen. Er zijn ruim 20 zienswijzen ingediend.  De uitkomsten van deze inspraakprocedure zullen wij met een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.  Volgens planning gaat dit plaatsvinden in maart 2019.

Inmiddels is ook gestart met de het inventariseren van bestaande situaties van dubbele en gesplitste woningen en werken we de voorwaarden voor woningsplitsing uit. Op deze manier willen we tegemoet komen aan  de wens om woningsplitsing onder voorwaarden mogelijk te maken in het buitengebied en bestaande situaties van dubbele en bewoning en gesplitste woningen vast te leggen.

Hierna zullen wij een nieuw Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied en een nieuw Plan-MER laten opstellen.  Daarbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van het vorige Plan-MER en het vorige Voorontwerpbestemmingsplan, maar dan aangepast aan inmiddels gewijzigde wetgeving en jurisprudentie. en ook aan het Plussenbeleid, dat dan inmiddels is vastgesteld.   Vervolgens kan het nieuwe Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd in het kader van de inspraakprocedure.

 

 


O
Geld

Er blijft geld over voor het project bestemmingsplan buitengebied. De oorzaak hiervan is dat voordat aan het daadwerkelijk bestemmingsplan kon worden begonnen het geurbeleid en het plussenbeleid moesten worden vastgesteld. We stellen voor het bedrag dat overblijft in 2019 uit de algemene reserve te halen.