Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

"Een vitaal en innovatief buitengebied in Berkelland"

Wat speelt er?

 • In de landbouw stoppen boeren met als gevolg vrijkomende agrarische bebouwing. Sommige doorgaande boerenbedrijven groeien binnen ruimte die op bedrijfsniveau beschikbaar is (Wet natuurbescherming, Meststoffenwet).
 • In opdracht van de provincie moet de gemeenteraad Plussenbeleid vaststellen voor niet grondgebonden veehouderij. Daarbij spelen onderwerpen als duurzaamheid, leefbaarheid, goede inpassing en dialoog met de omgeving.
 • Vraagstukken in het buitengebied zijn onder andere leegstand/hergebruik van stallen, duurzame energie, asbestdaken en circulaire landbouw. Er is aandacht voor het behoud en versterking van het coulissenlandschap als drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit. Het coulissenlandschap  draagt ook bij aan kwaliteit van initiatieven.
 • Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort. Veel voorzieningen worden zelf georganiseerd. De samenwerking binnen en tussen inwoners en kleine kernen wordt sterker. Vrijwilligers in het buitengebied en de kleine kernen zijn steeds moeilijker te vinden.

Speerpunten

1. (Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied

Wat willen we bereiken?

 • Economisch sterke en duurzame landbouwbedrijven.
 • Duidelijke beleidskaders voor vergunningverlening en het maken van bestemmingsplannen.
 • Ontstening van het buitengebied door sloop of hergebruik van leegstaand (voormalig agrarisch)vastgoed.
 • Passende nieuwe functies versterken de gebruiksmogelijkheden in het buitengebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Het platteland blijft sociaal vitaal

Wat willen we bereiken?

 • Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking in en tussen de kleine kernen.
 • Inwoners van de kleine kernen weten wat voor hun dorp belangrijk is en wat zij daarvoor gaan doen.
 • Inwoners komen met initiatieven om de leefbaarheid te bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Initiatieven versterken ons prachtige landschap

Wat willen we bereiken?

 • Cultuurhistorische waarden blijven bewaard en worden versterkt.
 • Natuur– en landschapswaarden blijven bewaard en zijn versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0

We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de Berkellanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied.

Op het project Asbestsanering is ongeveer € 77.000 uitgegeven. Op het project Vrijkomende Agrarische Bebouwing is € 29.000. Daarmee blijven de lasten gezamenlijk ongeveer € 95.000 achter bij de begroting.  De overblijvende bedragen hebben we zoals in bij de najaarsnota besloten in de reserve bestuurlijke claims gestort. Dit is terug te vinden in het programma financiën en de paragraaf reserves.

We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling.

Er blijft geld over voor het project bestemmingsplan buitengebied. De oorzaak hiervan is dat voordat aan het daadwerkelijk bestemmingsplan kon worden begonnen het geurbeleid en het plussenbeleid moesten worden vastgesteld. We stellen voor het bedrag dat overblijft in 2019 uit de algemene reserve te halen.

Toepassen van het sloopfonds.

Het sloopfonds is meerjarig, er is nog voldoende geld voor de komende jaren 

Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan.

Er is € 17.288 betaald aan subsidies voor de aanleg van breedband in het buitengebied. Deze lasten dekken we uit de reserve bestuurlijke claims.

Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer.

Hier hebben we een nadeel van € 8.000. Oorzaak ligt in een groter aantal aanvragen voor de landschapsregeling 2015-2018.

Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma.

Er zijn op deze activiteit huurinkomsten begroot. Deze huurinkomsten zijn echter ergens anders verantwoord.

Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten.

De belangrijkste afwijking is het nog niet invullen van de co-financiering voor Leader projecten in totaal is hier voor de hele periode € 477.500 beschikbaar gesteld. Op 1 januari 2018 was hiervan nog € 437.500 beschikbaar. In 2018 is voor €97.403 aan cofinanciering uitgekeerd omdat er niet meer projecten waren die voor cofinanciering in aanmerking kwamen er blijft dus een overschot van € 340.097 over in 2018. Hiertegenover staat dat we ook een lagere onttrekking doen aan de reserve.

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016

 2015

Uitgangspuntennotitie bestemmingplan Buitengebied Berkelland 2016

januari 2016

Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied

2014

Structuurvisie 2025

 2010

Regeling Landschap

 2015

Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020

 2016

Voorontwerp Bestemmingsplan buitengebied 2016

 in procedure

Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling

2017

Beleidsregels Ruimtelijke ordening en duurzame energie

2017