Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Opstellen van een structuurvisies wonen voor iedere kern

Opstellen van een structuurvisies wonen voor iedere kern
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

Om te kunnen voldoen aan de regionale afspraken om minder woningen toe te voegen analyseren we alle woningbouwplannen. Daarvoor gebruiken we het stoplichtmodel. Op basis van volkshuisvestelijke en ruimtelijke argumenten maken we keuzes tussen plannen.

We zoeken daarbij een evenwichtige balans tussen woningbouw door particuliere ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en uitgifte van kavels door onze gemeente. De beleidsuitgangspunten en de kaders uit een structuurvisie vertalen we in bestemmingsplannen. Voor gemeentelijke woningbouwplannen kan dit betekenen dat we voor ingenomen grondposities een alternatieve invulling moeten zoeken. Dit kan leiden tot verliezen. Met particuliere ontwikkelaars en woningcorporaties maken we afspraken over het terugdringen van het aantal te bouwen woningen. Het project Kernenfoto en de lokale ontwikkelagenda’s dragen bij aan de beeldvorming over locaties die kansen bieden of extra aandacht vragen.Toelichting

De structuurvisies Wonen voor de vier grote kernen zijn eind 2017 vastgesteld. In november 2018 is het plan van aanpak vastgesteld dat de basis biedt voor het doorvertalen van de structuurvisies naar bestemmingsplannen.

Voor de kleine kernen doorlopen we een traject om lokaal en gebiedsgericht de woonbehoefte in beeld te brengen. Daarbij ligt de focus op het aantonen van de vraag en het daarvoor beschikbare aanbod. Dit traject loopt in 2019 door.

G
Kwaliteit
G
Tijd
--
Geld