Ontwikkelprogramma Omgevingswet

Ontwikkelprogramma Omgevingswet

Aan de slag met de Omgevingswet!

Wat speelt er?

 • De Omgevingswet komt er aan. In deze wet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal Algemene maatregelen van Bestuur  teruggebracht van 120 naar 4.
 • Het gaat om alle onderwerpen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, lucht, water, natuur, klimaat, verkeer, veiligheid, welzijn, gezondheid, enzovoort).
 • Het is de bedoeling dat  door de nieuwe wet:
  - plannen en regels inzichtelijker en voorspelbaarder zijn dan nu het geval is
  - de leefomgeving van mensen meer als totaal wordt bekeken
  - het gemeentebestuur meer ruimte krijgt om zelf belangen af te wegen
  - besluiten sneller kunnen worden genomen
 • De wet heeft ook gevolgen voor onze manier van besturen, communiceren en (samen)werken.
 • We hebben tijd om ons voor te bereiden op de nieuwe wet.  Minister Schulz heeft laten weten dat de datum van inwerkingtreding (juli 2019) niet wordt gehaald. We wachten op een nieuwe datum.

Speerpunten

1. Werken volgens de nieuwe wet

Wat willen we bereiken?

 • Integrale benadering van de gehele leefomgeving
 • Snelle en volledig digitale afhandeling van de vergunningaanvraag met accent op voorbereiding die aansluit op de wensen van inwoners
 • Bevoegdheden zijn duidelijk
 • Efficiënte werkprocessen

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Ontwikkelen visie en plan voor de hele gemeente

Wat willen we bereiken?

 • Een  visie en plan die passen bij de ambities en uitdagingen van Berkelland

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Cultuur, gedrag en competenties

Wat willen we bereiken?

 • Gemeenteraad, college en medewerkers hebben actuele kennis over wat de Omgevingswet inhoudt en voor hen betekent.
 • Bestuur en medewerkers  zijn geoefend in de digitale, pro-actieve, innovatieve en integrale(re) manier van werken.
 • De samenleving is bekend met de veranderingen die de Omgevingswet brengt.
 • Meer eigen verantwoordelijkheid van initiatiefnemers voor het gesprek met “de omgeving”.

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Digitalisering; de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op de landelijke voorziening.

Wat willen we bereiken?

 • Tijdige aansluiting op het landelijke digitale stelsel.
 • Ondersteuning van proactieve en innovatieve dienstverlening, passend bij de doelen van de Omgevingswet, met aandacht voor digitaal minder vaardige mensen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0