Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg

Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Wat speelt er?

 • Voormekaar organisatie
  Met de vaststelling van het Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar is de positie van Voormekaar bepaald. In de taakuitvoering ligt nu de focus op het versterken van de netwerken en innovatie van zorg en ondersteuning aan inwoners. Inwoners kunnen vaak net zo goed of zelf beter hun boontjes doppen. Daarom speelt de gemeente Berkelland in op de behoeften en initiatieven van de inwoners. Eigen kracht en regie van de inwoners en ondersteuning op maat worden voorop gesteld, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die kwetsbaar zijn.
 •  Toestroom van nieuwkomers
  Toestroom nieuwkomers met integratievraagstukken, oorlogstrauma’s en taalproblemen zorgen voor nieuwe uitdagingen bij gemeente en netwerkpartners (zoals de ‘Voormekaarteams’, jeugdzorg, scholen en de SDOA)
 •  Gebruik bestaande voorzieningen
  Regelmatige communicatie over het bestaande voorzieningenaanbod blijft nodig om inwoners goed bekend te houden met de ondersteuningsmogelijkheden.
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
  De geldstromen voor de ondersteuningstaken van de doelgroepen uit de geestelijke gezondheidszorg (inclusief personen met verward gedrag) gaan veranderen.  Nu wordt deze taak nog bekostigd en uitgevoerd door centrumgemeente Doetinchem. Omdat op termijn de individuele gemeenten zelfstandig worden bekostigd zullen die keuzes moeten maken over deze taakuitvoering.
 •  Maatschappelijke agenda en preventie
  In de maatschappelijke agenda en het beleidsplan sociaal domein zijn de kaders voor uitvoering vanaf 2018 geschetst. De kaders werken we verder uit in concrete uitvoeringsprogramma’s .Dit kunnen wij niet alleen. Samen met maatschappelijke partners gaan wij aan de slag. Daarbij ligt een nadrukkelijk accent op het versterken van preventie.  Om beleidsintensiveringen, voortvloeiend uit de uitvoeringsprogramma's, te kunnen financieren zal de raad het voorstel worden gedaan om een ontwikkelbudget (lumpsum) uit de reserve nadelen decentralisaties beschikbaar te stellen.

Speerpunten

1. Welzijn nieuwe stijl

Wat willen we bereiken?

 • Welzijnswerk dat inwoners en maatschappelijke partners verbindt om inwoners in de samenleving mee te laten doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht . Deze brede algemene ondersteuning zal j de noodzaak van het verstrekken van individuele voorzieningen moeten verkleinen.
 • De infrastructuur voor vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning is verbeterd en sluit meer aan bij de initiatieven en behoeften uit de samenleving.
 • We willen op een integrale manier de gezondheid van onze inwoners, waaronder in het bijzonder de jongeren,  senioren en inwoners met een beperking, beschermen en bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein

Wat willen we bereiken?

 • Inwoner krijgt zorg en ondersteuning die aansluit bij zijn behoefte en mogelijkheden om zelfstandig te kunnen functioneren.
 • Vroegtijdig problematiek signaleren en passende ondersteuning bieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

3. De nieuwe Jeugdbescherming

Wat willen we bereiken?

 • Tijdig passende ondersteuning voor kinderen in kwetsbare situaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0

Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen.

Het resultaat op de activiteit gezonde levensstijl wordt vrijwel volledig verklaard door de ingezette bezuiniging op subsidie aan Betula. De verlaging van de subsidie blijft onderdeel uitmaken van het programma, maar blijft apart geregistreerd. Dit om mogelijke nieuwe algemene voorzieningen dekking te geven.

Daarnaast is er sprake van onderbesteding op enkele kleinere subsidieposten.

Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura).

Op deze totale activiteit is sprake van een nadeel van € 60.000. Dit is het resultaat van verschillen op diverse zorgvormen met een totale omvang van ruim € 9.3 mln. Op dit moment maken vrijwel alle zorgaanbieders in de jeugd gebruik van het landelijk standaard, het gegevensknooppunt. Dit is ten goede gekomen aan de voorspelbaarheid en de kwaliteit van de registratie van de lasten.

Het voordeel op de baten bestaat vrijwel volledig uit de verevening jeugdzorg met betrekking tot het boekjaar 2017, die daadwerkelijk in 2018 is afgewikkeld.

Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb).

Ten aanzien van het Persoonsgebonden budget is het resultaat vrijwel nihil. Het verschil dat bestaat wordt veroorzaakt door een nadeel van de afrekening over 2017 die net iets negatiever uitpakt dan tijdens de vaststelling van de rekening 2017 is aangenomen.

In de afgelopen boekjaren is het budget voor PGB fors afgenomen en vervangen voor Zorg in Natura. Het boekjaar 2018 geeft samen met 2017 een beeld dat de huidige omvang van de PGB realistisch en structureel is.

Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura).

Ten opzichte van de begroting na de najaarsnota is er een stijgend gebruik van Ondersteuning Thuis zichtbaar. Hoewel in absolute zin en in combinatie met Huishoudelijke Hulp er geen absolute stijging zichtbaar is van het beroep op deze voorzieningen, blijkt wel dat de tarieven en met name ook de zwaarte van de ingezette voorzieningen leidt tot een overschrijding van de begroting.

Ook is opvallend dat er sprake is van een overschrijding op de “oude” WMO voorzieningen vervoer en woningaanpassingen. Ook de eigen bijdrage blijft achter bij de prognose.

Tot slot is onder deze activiteit de last geregistreerd die voortkomt uit het uitvoeringsprogramma “samen denken, samen doen”. Deze last wordt zichtbaar als een overschrijding, maar is gedekt door een beroep op de reserve “nadelen decentralisaties”.

Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo – pgb).

Zie voor een toelichting de tekst bij Jeugd PGB.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

Berkelland

1,47

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

   

2015

Nederland

1,45

   

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

2016

Berkelland

47

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

   

2016

Nederland

62

   

% kinderen in armoede

%

2015

Berkelland

2,91

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

   

2015

Nederland

6,58

   

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

Berkelland

9,1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

   

2016

Nederland

10,7

   

Jongeren met jeugdreclassering

%

2016

Berkelland

0,3

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

   

2016

Nederland

0,5

   

Jongeren met jeugdbescherming

%

2016

Berkelland

1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

   

2016

Nederland

1,2

   

Relatief verzuim

per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar

2016

Berkelland

12,36

Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar.

   

2016

Nederland

26,88

   

Absoluut verzuim

 

 

per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar 2016 Berkelland 0,98 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar.
   

2016

Nederland

2.01