Financiën

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode hebben we een bezuinigingstaakstelling van € 4,8 miljoen.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.
  • De regelgeving rond de begroting is gewijzigd daardoor zijn een aantal extra overzichten verplicht

Speerpunten

1. Financieel structureel gezonde gemeente

Wat willen we bereiken?

  • We willen zicht hebben op een sluitend meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000)

De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording schrijven een overzicht van de overhead voor. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven die de gemeente doet aan ondersteunende diensten en middelen die daarbij horen.

 

Lasten Baten Saldo
11 Salarissen en sociale lasten 8.114.094,45 0,00 8.114.094,45
21 Belastingen 13.613,85 0,00 13.613,85
32 Duurzame goederen 96.788,22 0,00 96.788,22
351 Ingeleend personeel 3.296.849,09 0,00 3.296.849,09
352 Uitgeleend personeel 0,00 -855.669,98 -855.669,98
37 Leges en andere rechten 0,00 0,00 0,00
38 Overige goederen en diensten 4.290.021,02 -437.644,02 3.852.377,00
431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8.599,45 0,00 8.599,45
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 0,00 -562.970,11 -562.970,11
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 6.635,70 0,00 6.635,70
448 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen 0,00 -22.193,45 -22.193,45
51 Rente -129,00 0,00 -129,00
72 Mutatie voorzieningen -20.916,00 0,00 -20.916,00
73 Afschrijvingen 405.411,86 0,00 405.411,86
74 Toegerekende reële en bespaarde rente 167.884,20 0,00 167.884,20
75 Overige verrekeningen 143.189,66 -312.852,01 -169.662,35
16.522.042,50 -2.191.329,57 14.330.712,93

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0

We ontvangen een algemene uitkering.

We hebben een klein voordeel op de algemene uitkering. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nabetalingen over 2016 en 2017. De algemene uitkering over 2018 ligt €54.000 hoger dan berekend bij de najaarsnota.

We heffen Onroerende zaakbelasting.

De totale opbrengst voor de OZB is € 415.000 lager dan begroot. Dit bedrag komt overeen met de korting die voortkomt uit de resultaten over 2016. Dit 'tekort' dekken we uit de reserve bestuurlijke claims.

We heffen andere belastingen en leges.

Er zijn grote verschillen te zien bij zowel de baten als de lasten. Dit komt doordat de doorbelasting van de uitvoeringskosten door het GBT bij de begroting zijn opgenomen als baten. Bij de jaarrekening zijn deze verantwoord als negatieve lasten. Per saldo maakt dit geen verschil. In zijn totaliteit zijn er iets meer leges en belastingen binnengekomen. De grootste uitschieters zijn de leges voor paspoorten en rijbewijzen.

We storten in en onttrekken aan reserves.

We hebben meer onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit komt deels doordat we onttrekkingen hebben gedaan waarvoor in eerdere jaren al een besluit was genomen en waarvan de lasten pas in 2018 aan de orde kwamen.  Hetzelfde geldt voor de stortingen in de reserves. Deze stortingen zijn vooral het gevolg van het besluit bij de najaarsnota. Voor een volledig overzicht van het verloop van de Reserves verwijzen we u naar de paragraaf reserves.

We beheren onze financiële middelen.

De aflossing van de lening van de BNG leverde lagere structurele rente lasten op in 2018. Hier tegenover staat dat in 2018 wel sprake is van een eenmalige rentelast van € 4.700.000. We hebben de raad over de aflossing van de lening geïnformeerd met een raadsbrief. De eenmalige extra rentebetaling hebben we echter niet verwerkt in een tussentijdse begrotingswijziging. Het grotere verschil op deze moet gecompenseerd worden met de lagere laste op Rente en Afschrijving. Dit komt door een technische wijziging ten opzichte van de begroting waardoor de doorbelasting van de rente naar de producten niet meer als inkomst maar als negatieve last is verantwoord.

We dragen bij aan verbonden partijen.

De overschrijding komt voor rekening van de ODA en is een gevolg van de wijze van verrekening (outputfinanciering), een aantrekkende economie en enkele lastige handhavingszaken.

Door het in rekening brengen van de bijdrage van de gemeente, op basis van de verrichte werkzaamheden, is het gevolg dat meer- en minder werk direct zichtbaar wordt. Fluctuaties zijn hiermee groter en mede afhankelijk van bij voorbeeld het aantal aanvragen van milieuvergunningen. Omdat voor milieuvergunningen geen leges geheven mogen worden staan hier geen directe extra inkomsten tegenover. Indirect heeft de gemeente wel voordeel bij een aantrekkende economie.

Het onderdeel Specialismen is de beantwoording van aan de ODA gestelde vragen om advies. Dat kan informatie zijn over mogelijke bodenverontreiniging maar ook advisering of beoordeling in procedures van Ruimtelijke Ordening (R.O.). Informatie over bodemverontreiniging geeft inkomsten wanneer het bijvoorbeeld  gaat om de verkoop van grond. Zo is de inkomst uit snippergroen aanmerkelijk hoger dan begroot. Sinds halverwege 2018 mogen leges geheven worden voor verrichte werkzaamheden voor het Bestemmingsplan Buitengebied en staan hier dus ook inkomsten tegenover de gemaakte kosten voor advies. Het betrokken team is van mening dat het aantal R.O. procedures over 2018 hoger ligt dan 2017.

De overschrijding bij het onderdeel Toezicht en handhaving is voor het grootste deel toe te schrijven aan een drietal handhavingszaken. Het overgrote deel van de klachten en meldingen hebben betrekking op deze zaken. Hetzelfde geldt voor het meerwerk, dit betreft voornamelijk juridische handhavingstaken in genoemde zaken.

Overige baten en lasten.

In 2018 hebben we op deze post lasten geraamd die nog niet direct waren toe te rekenen aan andere activiteiten of waarvan we nog niet precies wisten hoe we deze gingen invullen. We hebben hier nu een voordeel doordat het budget voor onvoorzien niet is gebruikt. Verder houden we over op prijsindexatie en zijn de budgetten voor de verhoogde asielstroom en wijk en buurt-budgetten niet gebruikt. Ook is het budget voor ict niet volledig benut.

Bedrijfsvoeringskosten.

De bedrijfvoeringskosten moeten ook bezien worden in combinatie met de loonkosten van dit programma. Als we dat doen dan zien we dat er een voordeel is van ongeveer € 400.000. Dit voordeel ontstaat voor ongeveer de helft doordat de inhuur van personeel minder in beslag heeft genomen dan de vrijvallende loonkosten door niet ingevulde vacatures. De rest van het resultaat is het gevolg van lagere juridische kosten en lagere lasten voor onderhoud en ict.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2017

Berkelland

6,22

Eigen begroting

 

 

2018

 

6,85

 

 

 

2019

 

6,9

 

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2017

Berkelland

5,86

Eigen begroting

 

 

2018

 

6,23

 

 

 

2019

 

6,78

 

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2017

Berkelland

475,32

Eigen begroting

 

 

2018

 

467,13

 

 

 

2019

 

500,51

 

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2017

Berkelland

2,6

Eigen begroting

 

 

 

 

2,9

 

 

 

 

 

2,5

 

Overhead

% van totale lasten

2017

Berkelland

10,8

Eigen begroting

 

 

 

 

8,9

 

 

 

 

 

12,06