Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel.

Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

Voor het analyseren gebruiken wij het regionale stoplichtmodel. Het regionale stoplichtmodel is een hulpmiddel om woningbouw plannen te beoordelen. Op grond van een set volkshuisvestelijke, ruimtelijke en financieel-juridische argumenten kunnen plannen worden gekwalificeerd. Deze regionale methodiek maakt lokale kwalitatieve afweging van plannen mogelijk. En geeft daarmee onderbouwing aan de visie: doorgaan (groen), heroverwegen op inhoud en/of locatie (oranje), stopzetten (rood).Toelichting

G
Kwaliteit

Het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek leverde veel informatie op over de huidige en toekomstige woningbehoefte. Jongeren kunnen moeilijk een instapklare en betaalbare woning vinden. Voor ouderen zijn er te weinig levensloopgeschikte woningen beschikbaar. Aan de andere kant is de verwachting dat er een overschot gaat ontstaan in vrijstaande koopwoningen. Per kern is de opgave verschillend. In navolging op Beltrum zijn in 2018 ook in de andere kleine kernen woontrajecten uitgevoerd. Per kern zijn de woonuitdagingen geformuleerd en projecten gestart. Voor de hoofdkernen zijn de kwalitatieve opgaven opgenomen in de structuurvisie. In 2018 is gewerkt aan een ‘wendbaarder’ woonbeleid, om nieuwe plannen mogelijk te maken, in combinatie met wegbestemmen van plannen die niet in een behoefte voorzien. Omdat over enkele jaren de huishoudensgroei stagneert en zal omslaan in een daling, betekent een extra woning ook sparen voor toekomstige sloop. We zijn daarom gestart met een onderzoek hoe nieuwbouw kan bijdragen aan toekomstige transformatie van de bestaande woningvoorraad.

 

G
Tijd
G
Geld

Het voordeel dat op deze activiteit ontstaat komt voort uit het nog lopende (vervolg)project Beltrum. De lasten die voor dit project zijn geraamd worden uitgespreid over meerdere jaren. Het restantbudget is in 2019 nog beschikbaar omdat dekking plaats vindt uit de reserve bestuurlijke claims.