Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied.

We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied.
Portefeuillehouder
Marijke van HaarenToelichting

G
Kwaliteit

De Berkellanddag over verduurzaming op het platteland is in oktober 2018 weer goed verlopen en  goed bezocht. Daarnaast faciliteren we belangenorganisaties en initiatiefnemers met plannen voor nieuwe verdienmodellen. En lobbyen we landelijk om aandacht te krijgen voor onze specifieke situatie van een buitengebied met grote opgaven voor de toekomst. Zo hebben we in 2018 onder meer actief aandacht gevraagd voor de problematiek rondom asbest en vrijkomende agrarische bebouwing.

G
Tijd
G
Geld

Op het project Asbestsanering is ongeveer € 77.000 uitgegeven. Op het project Vrijkomende Agrarische Bebouwing is € 29.000. Daarmee blijven de lasten gezamenlijk ongeveer € 95.000 achter bij de begroting.  De overblijvende bedragen hebben we zoals in bij de najaarsnota besloten in de reserve bestuurlijke claims gestort. Dit is terug te vinden in het programma financiën en de paragraaf reserves.