Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • Geen.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

(€ 1.044.950)

Overige bijdragen per inwoner

Niet van toepassing

Kernactiviteiten van de organisatie

  • De uitvoering van milieu vergunningverlening en handhaving en de Wabo-specialismen (o.a. advies over bodem, geluid, constructies en externe veiligheid).
  • Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland (Gelders Stelsel).

Website / vestigingsplaats

www.odachterhoek.nl / Hengelo Gld

Deelnemers

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de provincie Gelderland.

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen, de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Toegekende bevoegdheden

De deelnemers hebben geen publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen aan het openbaar lichaam. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 623.000 / € 326.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Team opdrachtgeverschap

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Burgemeester Van Oostrum: voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Planning behandeling begroting

Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april 2019

Begrotingskaders

Dagelijks Bestuur

Concept

Algemeen Bestuur

Definitief

Raadsleden / Collegeleden

 Toelichting

In grote lijnen is het werk wat de ODA voor de gemeente doet op te delen in drie delen: Vergunningverlening, Handhaving en advisering. Ieder jaar wordt voor het onderdeel Handhaving een planning opgesteld met enige ruimte voor onvoorziene zaken. Bij de uitvoering is de ODA een aantal moeilijker zaken tegengekomen waardoor een overschrijding van het begrote aantal uren (en bedrag) ontstond. Vergunningverlening en advisering zijn moeilijker te begroten en te beïnvloeden en erg afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en activiteiten die plaats vinden. Ook op deze onderdelen heeft een flinke overschrijding plaats gevonden

G
Kwaliteit
G
Tijd
R
Geld