Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

"Meedoen en werk voor iedereen"

Wat speelt er?

 • Bereikbaarheid
  Fysieke en digitale bereikbaarheid in heel Berkelland zijn noodzakelijk voor zowel inwoners als bedrijven. Dit bepaalt mede of werknemers of bedrijven hier blijven, doorgroeien of zich hier vestigen. Daarom blijft bereikbaarheid een topprioriteit.
 • Ontwikkeling werkgelegenheid
  Hoewel de werkgelegenheid weer iets toeneemt, is het voor veel werklozen nog steeds lastig om werk te vinden. Ook op de langere termijn blijft er sprake van een ruime arbeidsmarkt (meer werkzoekenden dan vacatures) Door een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking en veranderingen in de vraag naar werknemers is het van groot belang om alles in het werk te stellen om het aanbod te laten matchen op de vraag. Ook kwetsbare groepen krijgen kansen en doen mee.
 • Samenwerking en regionale profilering
  We kunnen meer bereiken als ondernemers, organisaties en lokaal, regionale, euregionale overheden en provincie met elkaar samenwerken. Zo wordt er door deze partijen hard gewerkt aan een nieuwe profilering van de Achterhoek als SmartHub Achterhoek: de Achterhoek excelleert in Smart Industry, waarvan niet alleen de maakindustrie de vruchten plukt, maar ook andere sectoren zoals de zorg en de agrofood.

Speerpunten

1. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed

Wat willen we bereiken?

 • Samenwerking en overleg zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de (lokale, regionale) arbeidsmarkt. Er zal sprake zijn van een betere doorstroming naar het bedrijfsleven en dit is een belangrijk wapen tegen de (jeugd) werkloosheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht

Wat willen we bereiken?

 • We willen aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden, compact en zonder leegstand, waarbij de fysieke en digitale bereikbaarheid optimaal zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd

Wat willen we bereiken?

 • Breedbandvoorzieningen zijn noodzakelijk voor inwoners, bedrijven en buitengebied. Glasvezel in het buitengebied is aangelegd en we zijn op koers met de aanleg ervan op bedrijventerreinen.
 • Fysieke bereikbaarheid is ook van groot belang en een goede, veilige wegverbinding van de Laarberg naar de A1 versterkt dit. Bovendien zorgt het voor de ontwikkeling van de Laarberg, voor een verbetering van het ondernemersklimaat en groei van werkgelegenheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden)

Wat willen we bereiken?

 • De samenwerking die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden dient verder te worden uitgebouwd. Zowel op lokaal als (eu)regionaal niveau. We hebben elkaar nodig om de juiste doelen te stellen en deze te prioriteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

5. Kwetsbare groepen doen mee

Wat willen we bereiken?

 • Er zijn inwoners die door allerlei oorzaken kwetsbaar zijn. Het doel is om deze inwoners zichtbaar te maken en te ondersteunen bij hun deelname in de samenleving, waarbij gestreefd wordt naar betaalde arbeid.
 • Iedereen levert naar vermogen inbreng. We blijven actief in zowel de samenwerking met de SDOA en het bedrijfsleven als met eigen lokale (proef) projecten.
 • We hebben verscherpt aandacht voor de nieuwe instroom van inwoners die onder de Participatiewet vallen (voormalig Wajong en WSW) zodat ook deze mensen een passende werkplek krijgen.
 • De ontmanteling Hameland is zo goed als afgerond. De detacheringen zijn over naar de SDOA, de lokale landing medewerkers “werken binnen” is gaande en de ontmanteling van de WGR-regeling zal eind 2018 zijn voltooid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0

Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering).

We houden ongeveer € 1.000.000 over op deze activiteit. Dit heeft te maken met een voordeel op het bijstandsbesluit zelfstandigen en de bijzondere bijstand. Daarnaast zijn op deze activiteit wel de lasten geraamd voor reïntegratie maar zijn de lasten verantwoord bij de activiteit "We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een SW indicatie een goede werkplek vindt. Dit omdat een groot gedeelte van de reïntegratie ook op deze groep van toepassing is.

We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten.

Er is een voordeel van € 330.000. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste vallen de kosten voor het personeelsbeheer van de SW groep dit jaar lager uit dan verwacht. Met name de kosten voor arbo en bedrijfsgezondheidszorg. Daarnaast valt ook de bijdrage aan Werkbaan Oost lager uit dan begroot. Dit komt doordat er hogere omzetten zijn gerealiseerd.

We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt.

Bij deze activiteit hebben we een nadeel van € 783.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdrage aan de SDOA voor activering die begroot is bij de activiteit Koppelen werkgevers aan werkzoekenden

Investeren in mensen en kennis voor de toekomst.

Er is een nadeel van €60.000. Dit is het gevolg van de afspraken over de huur van een van de scholen deze waren niet goed verwerkt in de begroting. Voor 2019 is dit hersteld.

Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is.

Een gedeelte van de hier begrote lasten is gebruikt voor projecten bij de activiteit. Deze houden nauw verband met elkaar.

Samenwerken met Duitsland.

We houden op deze activiteit € 12.000 over. Dit geld hebben we ingezet voor de activiteit 'Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven.'

Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie.

We houden op deze activiteit € 20.000 over. Dit geld hebben we ingezet voor de activiteit 'Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven.'

Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven.

Op deze activiteit komen we € 30.000 tekort. Dit tekort hebben we gedekt door gebruik te maken van de middelen uit de activiteiten 'Samenwerken met Duitsland' en 'Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie'. Dit hebben we gedaan omdat de activiteiten veel overeenkomsten vertonen.

Versterken van industrieterreinen.

Op deze activiteit is een tekort van € 100.000. Dit wordt deels veroorzaakt door de resultaten van de bedrijfsterreinen in de grondexploitaties en deels doordat wij nog hebben bijgedragen aan het keurmerk veilig ondernemen. Voor de resultaten van de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf grondbeleid.

Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken.

Op deze activiteit is een tekort van € 15.000. Dit wordt veroorzaakt door de hogere energielasten die aan de weekmarkten worden toegerekend.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Banen

per 1.000 inwoners 15-64jr

2016

Berkelland

598,3

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

   

2016

Nederland

744

   

Vestigingen

per 1.000 inwoners 15-64jr

2016

Berkelland

142

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

   

2016

Nederland

134

   

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

Berkelland

65,3

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

   

2016

Nederland

65,8

   

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

Berkelland

115

Atlas voor Gemeenten

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt ge

   

2013

Nederland

100

   

Functiemenging

%

2016

Berkelland

45,9

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

   

2016

Nederland

52,1

   

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inwoners 18jr eo

2016

Berkelland

20,5

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

   

2016

Nederland

41,3

   

Aantal re-integratievoorzieningen

per 1.000 inwoners 15-65jr

2016

Berkelland

39,9

CBS - Participatie Wet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

   

2016

Nederland

25,5

   

% Jeugdwerkloosheid

%

2015

Berkelland

0,85

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

   

2015

Nederland

1,52