Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

"Berkelland heeft grote aantrekkingskracht"

Wat speelt er?

 • Het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme bundelen in een aantal thema’s.
 • Het bedrijfsleven heeft ongeveer 5 jaar (crisis) achterstand van nieuwe investeringen op bedrijfsniveau. Het kwaliteitsniveau van het toeristisch en recreatief aanbod loopt daardoor achter.
 • Recreanten willen telkens iets nieuws beleven.
 • Nieuwe technieken bieden nieuwe ICT toepassingen voor de sector.
 • Groei van bestedingen komt van senioren en opkomende markten.
 • Veelbelovende initiatieven vragen om financiële en eenmalige ondersteuning van de gemeente.

Speerpunten

1. Uitvoeren van de vrijetijdsagenda

Wat willen we bereiken?

 • Op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod

Wat willen we bereiken?

 • Het aanbod voldoet aan de behoeften van de gast.
 • Er zijn meer overnachtingen en bestedingen van dag- en verblijfstoerisme.
 • Investeringen om de kwaliteit te verhogen.
 • Innovatie van producten en businessmodellen.
 • Bewerkstelligen van crossovers / koppelen van aanbod.
 • Investeren in mensen, vakmanschap en waardering van de gast.

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Meerwaarde door samenwerking

Wat willen we bereiken?

 • Faciliteren dat ondernemers nieuwe verdienmodellen ontwikkelen door het bijdragen aan verbindingen tussen ondernemers en arrangementen.
 • Grensoverschrijdend samenwerken op vier thema’s: cultuur, toerisme, educatie en economie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 2016 Realisatie 2017 Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting Realisatie 2018
Lasten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda 0 0 0 -70 -120 0
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties -863 -253 0 -876 -876 0
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners -66 -59 0 -80 -401 0
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave 0 0 0 -30 -30 0
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen -55 0 0 -1.423 -1.423 0
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen -192 -93 0 -140 -380 0
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -130 -133 0 -189 -702 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -1.431 -1.719 0 -1.964 -2.295 0
020.030 Beh onderh vern renov riolering -1.481 -2.176 0 -1.517 -1.580 0
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -3.203 -3.245 0 -3.101 -3.007 0
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -703 -665 0 -703 -703 0
020.060 Zwerfafval -44 -47 0 -54 -54 0
020.070 Afval scheiden -2.419 -2.869 0 -3.020 -3.277 0
020.080 Onderwijs en huisvesting -894 -861 0 -787 -829 0
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -267 -347 0 -251 -269 0
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -847 0 0 -3.208 -3.040 0
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -5.225 -4.991 0 -4.732 -4.703 0
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw -16 -32 0 -43 -243 0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer -62 -82 0 -71 -71 0
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen -33 -94 0 -62 -62 0
030.080 Integrale kavelruil -27 -29 0 0 -130 0
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland -39 -17 0 -38 -64 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -4.211 -5.486 0 -4.530 -9.267 0
040.020 PGB -3.138 -1.293 0 -1.300 -393 0
040.025 PGB WMO en Begeleiding -5.625 -5.177 0 -5.595 -652 0
040.030 Jeugd -7.509 -8.670 0 -7.760 -9.342 0
040.040 Algemene voorzieningen -1.923 -2.095 0 -1.532 -2.300 0
040.050 Inburgering -4 -111 0 -30 -30 0
040.060 Loonkosten 0 0 0 -2.509 -3.809 0
040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft -115 0 0 0 0 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. -244 -449 0 -390 -390 0
050.020 Samenwerken met Duitsland 0 0 0 -12 -12 0
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven 0 0 0 -30 -30 0
050.028 Stimuleren maakindustrie 0 0 0 -20 -20 0
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven -39 -69 0 -20 -20 0
050.030 Ondernemersfonds 0 0 0 -15 -185 0
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) -18 -46 0 -21 -21 0
050.040 Participatie en werkgeversbenadering -11.211 -10.945 0 -14.131 -14.290 0
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet -9.153 -8.916 0 -1.334 -936 0
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt -33 -61 0 -11 -11 0
050.070 Vrije tijdseconomie -229 -202 0 -249 -249 0
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio 0 0 0 -8.196 -8.226 0
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio -2.577 -2.912 0 -1.763 -1.832 0
060.040 Actief met duurzame energie -25 -23 0 -154 -155 0
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie -337 0 0 -238 -406 0
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie -37 -39 0 -48 -48 0
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) -232 -222 0 -232 -362 0
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -1.082 -824 0 -419 -948 0
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland -91 -93 0 -99 -100 0
070.040 Ondersteuning sportverenigingen -925 -966 0 -947 -1.013 0
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen -108 -90 0 -82 -86 0
070.500 Loonkosten programma Sport is meer 0 0 0 -174 -174 0
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer -189 -209 0 -176 -176 0
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke -17 -35 0 -35 -35 0
080.020 Subs div lokale culturele act -487 -596 0 -516 -538 0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs -623 -578 0 -561 -595 0
080.050 Gemeentelijke monumenten -229 -249 0 -141 -149 0
080.060 Erfgoedpact en -centrum -230 -230 0 -230 -230 0
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma -43 -14 0 -17 -17 0
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen 0 0 0 -173 -173 0
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen -19 -17 0 -9 -12 0
090.010 Brandveilig wonen -1.755 -1.410 0 -2.120 -2.120 0
090.020 Handhavingsbeleid 0 -5 0 -2 -2 0
090.500 Loonkosten programma Samen veilig 0 0 0 -78 -78 0
110.020 Beheer financiele middelen -88 -47 0 -22 -42 0
110.040 Belastingen en leges -516 -768 0 -873 -914 0
110.080 Uitvoering OZB -243 -36 0 -255 -353 0
110.090 Overige baten en lasten -489 -50 0 -3.386 -1.406 0
110.100 Bedrijfsvoeringskosten -4.846 -22.859 0 -5.581 -9.658 0
110.500 Loonkosten programma Financiën -20.616 -1.012 0 -11.248 -11.948 0
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën 0 -44 0 -3.899 -3.969 0
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet 0 0 0 -577 -50 0
Totaal Lasten -97.252 -94.560 0 -104.100 -112.032 0
Baten
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties 958 298 0 1.015 1.015 0
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners 517 490 0 785 785 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 329 347 0 312 330 0
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.133 6.141 0 6.046 6.096 0
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 334 292 0 205 205 0
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 0 0 0 1 1 0
020.060 Zwerfafval 44 47 0 54 54 0
020.070 Afval scheiden 3.420 3.432 0 3.957 3.957 0
020.080 Onderwijs en huisvesting 264 544 0 143 143 0
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 303 143 0 108 551 0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 0 0 18 0 0
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen 31 31 0 29 29 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning 756 -4 0 800 695 0
040.040 Algemene voorzieningen 3 9 0 2 2 0
040.050 Inburgering 0 77 0 30 30 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 516 655 0 501 501 0
050.030 Ondernemersfonds 0 0 0 0 170 0
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) 53 56 0 54 54 0
050.040 Participatie en werkgeversbenadering 8.172 7.699 0 8.377 8.983 0
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet 32 30 0 1.467 1.594 0
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0
050.070 Vrije tijdseconomie 0 0 0 2 2 0
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 263 262 0 269 585 0
080.020 Subs div lokale culturele act 12 14 0 24 24 0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs 14 5 0 5 5 0
080.050 Gemeentelijke monumenten 97 107 0 14 14 0
090.010 Brandveilig wonen 2 2 0 0 0 0
090.020 Handhavingsbeleid 12 6 0 0 0 0
110.020 Beheer financiele middelen 5.152 5.639 0 4.298 5.284 0
110.040 Belastingen en leges 1.046 1.123 0 1.545 1.583 0
110.050 Heffen OZB 8.074 7.167 0 8.410 8.410 0
110.060 Algemene uitkering 62.907 64.643 0 63.218 63.303 0
110.070 Stort en onttr reserves 0 0 0 0 3.147 0
110.080 Uitvoering OZB 0 -15 0 0 0 0
110.090 Overige baten en lasten 497 673 0 208 208 0
110.100 Bedrijfsvoeringskosten 2.239 338 0 2.514 2.514 0
Totaal Baten 102.180 100.250 0 104.409 110.273 0

We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel.

De Regio Achterhoek heeft ons minder lasten in rekening gebracht dan waar we rekening mee hebben gehouden. Hierdoor blijft er ongeveer € 32.000 over.

We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren.

Op deze activiteit houden we € 24.000 over.  Voor € 4.000 komt dit doordat we minder subsidieaanvragen hebben gekregen. Voor € 20.000 kom dit doordat er onvoldoende projecten zijn ingediend die voor een bijdrage van onze kant in aanmerking komen. Zoals in de najaarsnota is besloten storten we het laatste gedeelte van het overschot in de reserve bestuurlijke claims zodat het budget in 2019 gebruikt kan worden.