Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

"Berkelland is duurzaam en bruist van de energie"

Wat speelt er?

Energie

 • Er is veel steun om in 2019 één derde van het energieverbruik duurzaam op te wekken en/of te besparen t.o.v. 2011. Ook is het energie uitvoeringsprogramma 2015 tot en met 2018 (EUP) vastgesteld medio mei 2016;
 • We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030, zoals met de Achterhoekse gemeenten in 2013 is afgesproken bij de Tafel van Groenlo;
 • De samenleving zoekt steeds meer naar energiebesparing en duurzame ontwikkelingen zoals opwekking van energie met biogas, wind en zonne-energie;
 • Naast het akkoord van Parijs en het nationale Energieakkoord heeft ook de provincie Gelderland het Gelders Energieakkoord opgesteld (GEA). Als gemeente moeten we daarop inspelen.
 • De samenwerking van de Achterhoekse gemeenten krijgt steeds meer vorm en inhoud in bijvoorbeeld het Verduursaamenergieloket.nl. Er zijn steeds meer samenwerkingskansen en -mogelijkheden;
 • Groene energie wordt steeds goedkoper en productie van groene elektriciteit en groen gas biedt steeds meer kansen voor duurzaam ondernemen. 

Grondstoffeninzameling en verwerking

 • Afval wordt steeds meer gezien als grondstof omdat de mogelijkheden tot hergebruik fors zijn toegenomen. Daarom wordt nu gesproken over grondstoffen en ook het Grondstoffenbeleid. De landelijke VANG (‘Van Afval Naar Grondstof’ ) doelstelling is dat in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner ingezameld wordt en een afvalscheiding van meer dan 75%.

Speerpunten

1. De gemeente neemt haar rol door een voorbeeld te zijn voor energiebesparing en energieopwekking te faciliteren.

Wat willen we bereiken?

 • We maken de openbare verlichting versneld energiezuiniger met LED’s en dimmers. Op 1 januari 2018 is 26,5 % van de openbare verlichting energiezuinig.
 • Gebouwen die de gemeente in gebruik houdt worden energieneutraal.
 • Ons gemeentelijk wagenpark wordt duurzamer in gebruik.
 • Een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma per 31 december 2018.
 • Braakliggende gronden van de gemeente worden gebruikt voor opwekking van duurzame energie.

2. Vliegwiel in beweging zetten bij energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven

Wat willen we bereiken?

 • Duurzame energie-opwekinstallaties die robuust en zichtbaar bijdragen aan onze ambitie.
 • Draagvlak en goede randvoorwaarden scheppen voor opwekking en besparing van energie.
 • Stimuleren om voor 2019 85 miljoen kilowattuur (elektriciteit) en 13 miljoen m3 aan aardgasverbruik (warmte) duurzaam op te wekken en/of te besparen. Dit realiseren we door te faciliteren dat tot 2019 bij 1500 woningen (van voor 1980) een energierenovatie wordt uitgevoerd. Ook bieden we goede randvoorwaarden voor 7000 aansluitingen voor zonne-energie bij woningen en bedrijven.
 • Realiseren van verbindingen van het EUP met de woonagenda en ontwikkelagenda’s voor de 4 kernen. Ook verbanden leggen met het ontwikkelprogramma plattelandsontwikkeling, de agenda van de OGO en de economische agenda.

3. Hergebruik van afval/grondstoffen

Wat willen we bereiken?

 • Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
 • In 2020 zamelen we niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner in en is de afvalscheiding meer dan 75%.

4. Zwerfafval terugdringen

Wat willen we bereiken?

 • De mate van zwerfafval in het straatbeeld en het openbaar groen voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit in de openbare ruimte. Afhankelijk van de locatie is dat beeldkwaliteit niveau B of C.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting Realisatie 2018
Lasten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. -44 -47 -44 -54 -54 -33
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. -2.419 -2.869 -2.584 -3.020 -3.277 -2.535
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op -25 -23 -151 -154 -155 -88
Loonkosten van het programma Energie en duurzaamheid -337 0 -395 -238 -406 -406
Rente en afschrijving van het programma Energie en duurzaamheid -37 -39 -30 -48 -48 -28
Totaal Lasten -2.862 -2.978 -3.204 -3.514 -3.939 -3.091
Baten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. 44 47 44 54 54 42
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. 3.420 3.432 3.613 3.957 3.957 3.523
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op 0 0 16 0 0 10
Totaal Baten 3.464 3.479 3.673 4.011 4.011 3.575

We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma op voor de periode vanaf 1 januari 2019 inclusief een bijbehorend formatieplan.

Van het totale budget van € 1,8 miljoen voor het EUP 2015-2018 is inmiddels ruim € 1 miljoen uitgegeven. Bij de vaststelling van EUP 2019-2022 in het voorjaar van 2019 maken we opnieuw de balans op. We doen u dan een voorstel over hoe om te gaan met het eventuele restantbudget van EUP1.

We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden.

In totaal zijn de inkomsten wat hoger dan de kosten. Dit overschot voegen we toe aan de egalisatiereserve afval. In 2019 kijken we hoe de nieuwe manier van inzamelen uitpakt. We kijken ook naar de hoogte van de egalisatiereserve. Als we (op lange termijn) meer overhouden dan we uitgeven, zullen we dit laten terugvloeien naar onze inwoners via het afvalstoffentarief.

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

EUP 2015-2018

 2015

Beleidsregels RODE

2017

Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2016
Duurzaamheidslening particulieren 2016 2016
Stimuleringslening MKB bedrijven, instellingen en agrariërs 2016
Verordening subsidieregeling Energie Uitvoerings Programma Berkelland 2016-2018 2017
Grondstoffenplan 2018-2022 Berkelland 2017
Bestuursakkoord VANG doelstelling 2017
   

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

Berkelland

4,1

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

   

2015

Nederland

11,8

   
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner

2015

Berkelland

245

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
   

2015

Nederland

200