Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

"Berkelland is duurzaam en bruist van de energie"

Wat speelt er?

Energie

 • Er is veel steun om in 2019 één derde van het energieverbruik duurzaam op te wekken en/of te besparen t.o.v. 2011. Ook is het energie uitvoeringsprogramma 2015 tot en met 2018 (EUP) vastgesteld medio mei 2016;
 • We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030, zoals met de Achterhoekse gemeenten in 2013 is afgesproken bij de Tafel van Groenlo;
 • De samenleving zoekt steeds meer naar energiebesparing en duurzame ontwikkelingen zoals opwekking van energie met biogas, wind en zonne-energie;
 • Naast het akkoord van Parijs en het nationale Energieakkoord heeft ook de provincie Gelderland het Gelders Energieakkoord opgesteld (GEA). Als gemeente moeten we daarop inspelen.
 • De samenwerking van de Achterhoekse gemeenten krijgt steeds meer vorm en inhoud in bijvoorbeeld het Verduursaamenergieloket.nl. Er zijn steeds meer samenwerkingskansen en -mogelijkheden;
 • Groene energie wordt steeds goedkoper en productie van groene elektriciteit en groen gas biedt steeds meer kansen voor duurzaam ondernemen. 

Grondstoffeninzameling en verwerking

 • Afval wordt steeds meer gezien als grondstof omdat de mogelijkheden tot hergebruik fors zijn toegenomen. Daarom wordt nu gesproken over grondstoffen en ook het Grondstoffenbeleid. De landelijke VANG (‘Van Afval Naar Grondstof’ ) doelstelling is dat in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner ingezameld wordt en een afvalscheiding van meer dan 75%.

Speerpunten

1. De gemeente neemt haar rol door een voorbeeld te zijn voor energiebesparing en energieopwekking te faciliteren.

Wat willen we bereiken?

 • We maken de openbare verlichting versneld energiezuiniger met LED’s en dimmers. Op 1 januari 2018 is 26,5 % van de openbare verlichting energiezuinig.
 • Gebouwen die de gemeente in gebruik houdt worden energieneutraal.
 • Ons gemeentelijk wagenpark wordt duurzamer in gebruik.
 • Een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma per 31 december 2018.
 • Braakliggende gronden van de gemeente worden gebruikt voor opwekking van duurzame energie.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Vliegwiel in beweging zetten bij energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven

Wat willen we bereiken?

 • Duurzame energie-opwekinstallaties die robuust en zichtbaar bijdragen aan onze ambitie.
 • Draagvlak en goede randvoorwaarden scheppen voor opwekking en besparing van energie.
 • Stimuleren om voor 2019 85 miljoen kilowattuur (elektriciteit) en 13 miljoen m3 aan aardgasverbruik (warmte) duurzaam op te wekken en/of te besparen. Dit realiseren we door te faciliteren dat tot 2019 bij 1500 woningen (van voor 1980) een energierenovatie wordt uitgevoerd. Ook bieden we goede randvoorwaarden voor 7000 aansluitingen voor zonne-energie bij woningen en bedrijven.
 • Realiseren van verbindingen van het EUP met de woonagenda en ontwikkelagenda’s voor de 4 kernen. Ook verbanden leggen met het ontwikkelprogramma plattelandsontwikkeling, de agenda van de OGO en de economische agenda.

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Hergebruik van afval/grondstoffen

Wat willen we bereiken?

 • Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
 • In 2020 zamelen we niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner in en is de afvalscheiding meer dan 75%.

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Zwerfafval terugdringen

Wat willen we bereiken?

 • De mate van zwerfafval in het straatbeeld en het openbaar groen voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit in de openbare ruimte. Afhankelijk van de locatie is dat beeldkwaliteit niveau B of C.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 2016 Realisatie 2017 Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting Realisatie 2018
Lasten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda 0 0 0 -70 -120 0
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties -863 -253 0 -876 -876 0
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners -66 -59 0 -80 -401 0
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave 0 0 0 -30 -30 0
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen -55 0 0 -1.423 -1.423 0
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen -192 -93 0 -140 -380 0
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -130 -133 0 -189 -702 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -1.431 -1.719 0 -1.964 -2.295 0
020.030 Beh onderh vern renov riolering -1.481 -2.176 0 -1.517 -1.580 0
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -3.203 -3.245 0 -3.101 -3.007 0
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -703 -665 0 -703 -703 0
020.060 Zwerfafval -44 -47 0 -54 -54 0
020.070 Afval scheiden -2.419 -2.869 0 -3.020 -3.277 0
020.080 Onderwijs en huisvesting -894 -861 0 -787 -829 0
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -267 -347 0 -251 -269 0
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -847 0 0 -3.208 -3.040 0
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -5.225 -4.991 0 -4.732 -4.703 0
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw -16 -32 0 -43 -243 0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer -62 -82 0 -71 -71 0
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen -33 -94 0 -62 -62 0
030.080 Integrale kavelruil -27 -29 0 0 -130 0
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland -39 -17 0 -38 -64 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -4.211 -5.486 0 -4.530 -9.267 0
040.020 PGB -3.138 -1.293 0 -1.300 -393 0
040.025 PGB WMO en Begeleiding -5.625 -5.177 0 -5.595 -652 0
040.030 Jeugd -7.509 -8.670 0 -7.760 -9.342 0
040.040 Algemene voorzieningen -1.923 -2.095 0 -1.532 -2.300 0
040.050 Inburgering -4 -111 0 -30 -30 0
040.060 Loonkosten 0 0 0 -2.509 -3.809 0
040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft -115 0 0 0 0 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. -244 -449 0 -390 -390 0
050.020 Samenwerken met Duitsland 0 0 0 -12 -12 0
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven 0 0 0 -30 -30 0
050.028 Stimuleren maakindustrie 0 0 0 -20 -20 0
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven -39 -69 0 -20 -20 0
050.030 Ondernemersfonds 0 0 0 -15 -185 0
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) -18 -46 0 -21 -21 0
050.040 Participatie en werkgeversbenadering -11.211 -10.945 0 -14.131 -14.290 0
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet -9.153 -8.916 0 -1.334 -936 0
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt -33 -61 0 -11 -11 0
050.070 Vrije tijdseconomie -229 -202 0 -249 -249 0
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio 0 0 0 -8.196 -8.226 0
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio -2.577 -2.912 0 -1.763 -1.832 0
060.040 Actief met duurzame energie -25 -23 0 -154 -155 0
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie -337 0 0 -238 -406 0
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie -37 -39 0 -48 -48 0
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) -232 -222 0 -232 -362 0
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -1.082 -824 0 -419 -948 0
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland -91 -93 0 -99 -100 0
070.040 Ondersteuning sportverenigingen -925 -966 0 -947 -1.013 0
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen -108 -90 0 -82 -86 0
070.500 Loonkosten programma Sport is meer 0 0 0 -174 -174 0
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer -189 -209 0 -176 -176 0
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke -17 -35 0 -35 -35 0
080.020 Subs div lokale culturele act -487 -596 0 -516 -538 0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs -623 -578 0 -561 -595 0
080.050 Gemeentelijke monumenten -229 -249 0 -141 -149 0
080.060 Erfgoedpact en -centrum -230 -230 0 -230 -230 0
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma -43 -14 0 -17 -17 0
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen 0 0 0 -173 -173 0
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen -19 -17 0 -9 -12 0
090.010 Brandveilig wonen -1.755 -1.410 0 -2.120 -2.120 0
090.020 Handhavingsbeleid 0 -5 0 -2 -2 0
090.500 Loonkosten programma Samen veilig 0 0 0 -78 -78 0
110.020 Beheer financiele middelen -88 -47 0 -22 -42 0
110.040 Belastingen en leges -516 -768 0 -873 -914 0
110.080 Uitvoering OZB -243 -36 0 -255 -353 0
110.090 Overige baten en lasten -489 -50 0 -3.386 -1.406 0
110.100 Bedrijfsvoeringskosten -4.846 -22.859 0 -5.581 -9.658 0
110.500 Loonkosten programma Financiën -20.616 -1.012 0 -11.248 -11.948 0
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën 0 -44 0 -3.899 -3.969 0
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet 0 0 0 -577 -50 0
Totaal Lasten -97.252 -94.560 0 -104.100 -112.032 0
Baten
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties 958 298 0 1.015 1.015 0
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners 517 490 0 785 785 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 329 347 0 312 330 0
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.133 6.141 0 6.046 6.096 0
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 334 292 0 205 205 0
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 0 0 0 1 1 0
020.060 Zwerfafval 44 47 0 54 54 0
020.070 Afval scheiden 3.420 3.432 0 3.957 3.957 0
020.080 Onderwijs en huisvesting 264 544 0 143 143 0
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 303 143 0 108 551 0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 0 0 18 0 0
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen 31 31 0 29 29 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning 756 -4 0 800 695 0
040.040 Algemene voorzieningen 3 9 0 2 2 0
040.050 Inburgering 0 77 0 30 30 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 516 655 0 501 501 0
050.030 Ondernemersfonds 0 0 0 0 170 0
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) 53 56 0 54 54 0
050.040 Participatie en werkgeversbenadering 8.172 7.699 0 8.377 8.983 0
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet 32 30 0 1.467 1.594 0
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0
050.070 Vrije tijdseconomie 0 0 0 2 2 0
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 263 262 0 269 585 0
080.020 Subs div lokale culturele act 12 14 0 24 24 0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs 14 5 0 5 5 0
080.050 Gemeentelijke monumenten 97 107 0 14 14 0
090.010 Brandveilig wonen 2 2 0 0 0 0
090.020 Handhavingsbeleid 12 6 0 0 0 0
110.020 Beheer financiele middelen 5.152 5.639 0 4.298 5.284 0
110.040 Belastingen en leges 1.046 1.123 0 1.545 1.583 0
110.050 Heffen OZB 8.074 7.167 0 8.410 8.410 0
110.060 Algemene uitkering 62.907 64.643 0 63.218 63.303 0
110.070 Stort en onttr reserves 0 0 0 0 3.147 0
110.080 Uitvoering OZB 0 -15 0 0 0 0
110.090 Overige baten en lasten 497 673 0 208 208 0
110.100 Bedrijfsvoeringskosten 2.239 338 0 2.514 2.514 0
Totaal Baten 102.180 100.250 0 104.409 110.273 0

We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma op voor de periode vanaf 1 januari 2019 inclusief een bijbehorend formatieplan.

Van het totale budget van € 1,8 miljoen voor het EUP 2015-2018 is inmiddels ruim € 1 miljoen uitgegeven. Bij de vaststelling van EUP 2019-2022 in het voorjaar van 2019 maken we opnieuw de balans op. We doen u dan een voorstel over hoe om te gaan met het eventuele restantbudget van EUP1.

We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden.

In totaal zijn de inkomsten wat hoger dan de kosten. Dit overschot voegen we toe aan de egalisatiereserve afval. In 2019 kijken we hoe de nieuwe manier van inzamelen uitpakt. We kijken ook naar de hoogte van de egalisatiereserve. Als we (op lange termijn) meer overhouden dan we uitgeven, zullen we dit laten terugvloeien naar onze inwoners via het afvalstoffentarief.

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

EUP 2015-2018

 2015

Beleidsregels RODE

2017

Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2016
Duurzaamheidslening particulieren 2016 2016
Stimuleringslening MKB bedrijven, instellingen en agrariërs 2016
Verordening subsidieregeling Energie Uitvoerings Programma Berkelland 2016-2018 2017
Grondstoffenplan 2018-2022 Berkelland 2017
Bestuursakkoord VANG doelstelling 2017
   

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

Berkelland

4,1

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

   

2015

Nederland

11,8

   
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner

2015

Berkelland

245

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
   

2015

Nederland

200