Sport

Sport

"Een leven lang met plezier en verantwoord sporten"

Wat speelt er?

 • Berkelland staat bekend om haar vitale verenigingsleven. Het lidmaatschap van sportverenigingen in de gemeente Berkelland loopt sinds 2011 geleidelijk terug. Op 1-1-2016 waren 12.761 inwoners lid van een sportvereniging.
 • Het aantal jeugdleden blijft stabiel; dit is gezien de ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ van onze samenleving een positief feit.
 • Ontmoeten van mensen is een belangrijke voorwaarde voor een sterke samenleving. Vernieuwende vormen van samenwerking (synergie) en naoberschap binnen sportverenigingen zijn nodig om sportverenigingen vitaal te houden.
 • Naast fysieke en mentale effecten hebben sport en bewegen ook sociaal maatschappelijke effecten. In de visie van positieve gezondheid komen een aantal elementen terug: eigen regie, zingeving, maatschappelijke participatie, sociale activering, welzijn, fysieke/mentale gezondheid en een gezonde leefstijl.
 • Er is meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners, bedrijven en verenigingen. (Sport)verenigingen worden steeds zelfstandiger en toekomstbestendiger. Hierdoor wordt de taak en financiële bijdrage van de gemeente kleiner.
 • De privatisering en revitalisering van buitensportaccommodaties is afgerond.

Speerpunten

1. Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners

Wat willen we bereiken?

 • Meer inwoners voldoen aan de Nederlands Norm Gezond Bewegen.
 • Meer inwoners hebben een gezond gewicht.
 • De sportparticipatie van inwoners (zowel jeugd als volwassenen) is minstens gelijk gebleven.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd

Wat willen we bereiken?

 • Voor de binnensport grijpen wij natuurlijke momenten aan om de binnensport anders te organiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen

Wat willen we bereiken?

 • De financiële positie van inwoners is geen belemmering voor sportdeelname.
 • Met Achterhoek in Beweging willen wij de Achterhoek beter positioneren op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.
 • Een beperking is geen belemmering voor sportdeelname.

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Toekomstbestendige sportverenigingen

Wat willen we bereiken?

 • Bewustwording bij en ondersteuning van sportverenigingen om te anticiperen op de effecten van krimp van ledenaantallen.
 • Sterke en vitale sportverenigingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0

We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen.

Deze verleende subsidies zijn uitbetaald.

 

Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB).

Bij deze activiteit zijn ook de lasten van het project gezonde jeugd opgenomen. Deze zijn niet begroot. Hierdoor ontstaat een nadeel op deze activiteit.

Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen.

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek zal een financiële doorvertaling volgen. Voor het haalbaarheidsonderzoek is door het college binnen bestaand budget € 25.000 beschikbaar gesteld.

Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen.

De afspraken over de indexatie van de subsidie voor zwembad ’t Spilbroek zijn gebaseerd om meer componenten dan de overige subsidies, zoals huisvesting en gas. De gasprijs weegt daarin  zwaar mee. Hierdoor valt de indexatie hoger uit n verwacht.

Beheren van gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties.

Op deze activiteit is er een tekort van €60.000. Dit is het gevolg van de laatste gedeelte van de afkoopsom van het sportcomplex in Lochuizen. Dit bedrag dekken we uit de reserve bestuurlijke claims. Daarnaast hebben we minder uitgegeven aan onderhoud, maar hebben we wel eenmalig de sportverenigingen gecompenseerd voor een wijziging in de wetgeving. Daarnaast hebben we met de belastingdienst een afrekening afgesproken voor het ten onrechte terugvorderen van BTW. Het ging om de teruggevorderde BTW voor het gebruik van sportzalen door het onderwijs. Ten slotte hebben wij minder huren ontvangen dan verwacht.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

regio

Waarde

Bron

Beschrijving

% Niet-wekelijkse sporters

%

2012

Berkelland

47

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

Percentage niet-wekelijks sporters

   

2012

Nederland

46,6