Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Inventariseren risico's.

Inventariseren risico's.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Als we ons verdiepen in risico's kunnen we eindeloze lijsten maken van alle mogelijke risico's. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten ons beperken. Welke risico's nemen we niet mee:
• Alle risico's met een uiterst kleine kans.
• Alle risico's met een kleine kans en tegelijk ook kleine financiële gevolgen.
• Alle risico's die we als gemeentelijke organisatie onderkennen en waarvoor we afdoende interne beheersmaatregelen hebben genomen.
• Alle risico's die via verzekeringen voldoende afgedekt zijn.

 

Vooraf nog de volgende toelichting:
• We pretenderen niet volledig te zijn. Er zijn vast risico’s die we nog niet onderkennen.
• Geschatte omvang: hoe groot is het financieel gevolg als dit risico zich op enig moment voordoet.
• Geschatte kans: hoe groot is de kans dat dit risico zich in dit begrotingsjaar voordoet. Als we inschatten dat een risico zich hooguit eens in de tien jaar voordoet, rekenen we met een kans van 1/10 (10 procent).
• De genoemde omvang en kans zijn inschattingen van de organisatie. Meerdere mensen binnen de organisatie hebben meegedaan aan deze schattingen.
• We hebben geen feitenmateriaal waarmee we deze keuzes kunnen onderbouwen. We vinden dat deze schatting voldoende is voor het doel van deze paragraaf: het bepalen van het weerstandsvermogen.

Risico Geschatte omvang (€) Geschatte kans Financieel effect van de risico's (€)
Grondexploitatie     3.500.000
Samenwerkende partijen (GR'en/DVO's) 20.000.000 1/10 2.000.000
Klimaatveranderingen 6.000.000 1/25 240.000
Calamiteiten 5.000.000 1/100 50.000
Privacy/Datalek 820.000 1/20 41.000
Organisatorische risico's 250.000 1/10 25.000
Uitval ICT 150.000 1/5 30.000
Garantstelling Laarberg 12.500.000 1/75 166.667
Planschadeclaims 100.000 1/10 10.000
Beheer voormalige vuilstortplaat Langenberg 1.000.000 1/50 20.000
BTW verrekening gymzalen en sporthallen 100.000 2/5 40.000
Garanties 7.350.000 1/75 98.000
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) 745.000 2/5 298.000
Uitstaande gelden 26.000.000 1/100 280.000
Vennootschapsbelasting op lening BNG 160.000 3/4 120.000
VNOG 210.000 3/4 157.500
Totaal 80.385.000   7.076.167

 Toelichting

G
Kwaliteit

Van de in de begroting 2018 genoemde risico's hebben de meeste zich niet voorgedaan. We zien wel dat de ontwikkeling van de kosten voor de Jeugdzorg en Wmo nog niet is gestabiliseerd. Dit risico kunnen we in 2018 nog ondervangen door gebruik te maken van de reserve nadelen decentralisaties. Bij de reserves gaan we hier iets verder op in.

G
Tijd
G
Geld

Er is geen reden om voor 2019 de berekening van de risico's aan te passen op grond van de ontwikkeling van de risico's in 2018.