Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

"Vitale en leefbare kernen in Berkelland"

Wat speelt er?

  • Het aantal huishoudens daalt na 2020, waardoor er meer aanbod van woningen zal zijn dan vraag. Doordat de samenstelling ook verandert, komt er ook een andere vraag naar woningen.
  • In 2025 is 28% van de inwoners 65+, terwijl het aantal kinderen en werkende mensen daalt met 34%. Deze veranderingen hebben effect op onder meer scholen, vrijwilligers, arbeidsmarkt en zorg.
  • We worden bewuster dat veranderingen om andere oplossingen vragen dan we gewend zijn.
  • We zijn actief aan de slag om de kansen die de demografische ontwikkelingen biedt ook te benutten. Zo werken we voor de grote kernen aan een ontwikkelagenda, schrijven kleine kernen een nieuwe toekomstvisie en denken scholen en verenigingen na over een fusie.

Speerpunten

1. Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

  • De cijfers en mogelijke effecten van de demografische ontwikkelingen in Berkelland zijn per thema in beeld en worden actief naar buiten gebracht;
  • Er is afstemming over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. De kansen die de demografische ontwikkelingen biedt worden actief en integraal opgepakt

Wat willen we bereiken?

  • De ontwikkelagenda’s van de kernen zijn actief opgepakt.
  • We benutten oplossingen om de leefbaarheid in kernen en buitengebied te behouden.
  • Dorpsorganisaties nemen in (dorps-)visies de effecten van bevolkingsverandering mee.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Het werkbudget voor de programmalijn demografische ontwikkelingen zal besteed worden aan verder kwalitatief onderzoek (cijfers / analyse e.d.), projecten en eventuele tijdelijke ondersteuning op het terrein van demografische ontwikkelingen. Om zo de doelen die in de programmabegroting staan te behalen.

Financiële ontwikkelingen in de begroting
De begroting wordt beïnvloed door de krimp. Net als de krimp zelf zal deze ontwikkeling zich geleidelijk voordoen. Het is daarbij lastig om aan te geven of een stijging of een daling van een budget rechtstreeks het gevolg is van de demografische ontwikkelingen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen. Als indicatie kunnen we aangeven dat onze algemene uitkering met het aantal inwoners en huishoudens van 2035 €1,8 miljoen lager zou kunnen zijn.

De Regio Achterhoek is aangemerkt als een krimpregio. Dit betekent dat de Regio Achterhoek ook geld van het Rijk krijgt om krimpvraagstukken op te lossen. Het gaat om ongeveer €1.000.000 per jaar (2016-2020). Een deel van het geld wordt onder meer ingezet voor de aanpak integrale leegstand en een plausibiliteitstoets VAB's.

Kosten Woningbouw
Er is rekening gehouden met een voorziening voor afwaardering van gemeentelijke bouwgronden.

De bestemmingsreserve herstructurering ondersteunt initiatieven die gericht zijn op leefbare en vitale dorpen. Dit kan door procesondersteuning, het instellen van een fonds of het geven van een investeringsbijdrage. Enkele voorbeelden van initiatieven zijn : wijk en buurtplannen zoals in de Koppel en de Berg,  het veranderen van een bestemming om leegstand aan te pakken, vermindering van het aantal woningen door sloop en nieuwbouw of ouderen langer zelfstandig te laten wonen.

De maximale omvang van deze reserve is €7 miljoen.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Het aantal aansluitingen zal de komende jaren dalen. Wel moeten dezelfde (investerings-)kosten gedragen worden door het lagere aantal aansluitingen. Los van andere ontwikkelingen zou hierdoor in 2040 het tarief met 10% omhoog moeten. In het nieuwe GRP of Watertakenplan (eind 2018 / begin 2019) worden alternatieven aangereikt om het tarief minder hard te laten stijgen.

Overige belastingen
Wat betreft de demografische ontwikkelingen verwachten wij geen stijging van de afvalstoffenheffing. Minder inwoners zou ook tot minder afval en lager inzamel- en verwerkingskosten moeten leiden. Voor de OZB zal de belastingdruk bij het huidige beleid waarschijnlijk stijgen, omdat dezelfde opbrengst met minder gebouwen moet worden gerealiseerd.

 

 

 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 2016 Realisatie 2017 Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting Realisatie 2018
Lasten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda 0 0 0 -70 -120 0
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties -863 -253 0 -876 -876 0
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners -66 -59 0 -80 -401 0
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave 0 0 0 -30 -30 0
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen -55 0 0 -1.423 -1.423 0
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen -192 -93 0 -140 -380 0
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -130 -133 0 -189 -702 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -1.431 -1.719 0 -1.964 -2.295 0
020.030 Beh onderh vern renov riolering -1.481 -2.176 0 -1.517 -1.580 0
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -3.203 -3.245 0 -3.101 -3.007 0
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -703 -665 0 -703 -703 0
020.060 Zwerfafval -44 -47 0 -54 -54 0
020.070 Afval scheiden -2.419 -2.869 0 -3.020 -3.277 0
020.080 Onderwijs en huisvesting -894 -861 0 -787 -829 0
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -267 -347 0 -251 -269 0
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -847 0 0 -3.208 -3.040 0
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -5.225 -4.991 0 -4.732 -4.703 0
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw -16 -32 0 -43 -243 0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer -62 -82 0 -71 -71 0
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen -33 -94 0 -62 -62 0
030.080 Integrale kavelruil -27 -29 0 0 -130 0
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland -39 -17 0 -38 -64 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -4.211 -5.486 0 -4.530 -9.267 0
040.020 PGB -3.138 -1.293 0 -1.300 -393 0
040.025 PGB WMO en Begeleiding -5.625 -5.177 0 -5.595 -652 0
040.030 Jeugd -7.509 -8.670 0 -7.760 -9.342 0
040.040 Algemene voorzieningen -1.923 -2.095 0 -1.532 -2.300 0
040.050 Inburgering -4 -111 0 -30 -30 0
040.060 Loonkosten 0 0 0 -2.509 -3.809 0
040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft -115 0 0 0 0 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. -244 -449 0 -390 -390 0
050.020 Samenwerken met Duitsland 0 0 0 -12 -12 0
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven 0 0 0 -30 -30 0
050.028 Stimuleren maakindustrie 0 0 0 -20 -20 0
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven -39 -69 0 -20 -20 0
050.030 Ondernemersfonds 0 0 0 -15 -185 0
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) -18 -46 0 -21 -21 0
050.040 Participatie en werkgeversbenadering -11.211 -10.945 0 -14.131 -14.290 0
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet -9.153 -8.916 0 -1.334 -936 0
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt -33 -61 0 -11 -11 0
050.070 Vrije tijdseconomie -229 -202 0 -249 -249 0
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio 0 0 0 -8.196 -8.226 0
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio -2.577 -2.912 0 -1.763 -1.832 0
060.040 Actief met duurzame energie -25 -23 0 -154 -155 0
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie -337 0 0 -238 -406 0
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie -37 -39 0 -48 -48 0
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) -232 -222 0 -232 -362 0
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -1.082 -824 0 -419 -948 0
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland -91 -93 0 -99 -100 0
070.040 Ondersteuning sportverenigingen -925 -966 0 -947 -1.013 0
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen -108 -90 0 -82 -86 0
070.500 Loonkosten programma Sport is meer 0 0 0 -174 -174 0
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer -189 -209 0 -176 -176 0
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke -17 -35 0 -35 -35 0
080.020 Subs div lokale culturele act -487 -596 0 -516 -538 0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs -623 -578 0 -561 -595 0
080.050 Gemeentelijke monumenten -229 -249 0 -141 -149 0
080.060 Erfgoedpact en -centrum -230 -230 0 -230 -230 0
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma -43 -14 0 -17 -17 0
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen 0 0 0 -173 -173 0
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen -19 -17 0 -9 -12 0
090.010 Brandveilig wonen -1.755 -1.410 0 -2.120 -2.120 0
090.020 Handhavingsbeleid 0 -5 0 -2 -2 0
090.500 Loonkosten programma Samen veilig 0 0 0 -78 -78 0
110.020 Beheer financiele middelen -88 -47 0 -22 -42 0
110.040 Belastingen en leges -516 -768 0 -873 -914 0
110.080 Uitvoering OZB -243 -36 0 -255 -353 0
110.090 Overige baten en lasten -489 -50 0 -3.386 -1.406 0
110.100 Bedrijfsvoeringskosten -4.846 -22.859 0 -5.581 -9.658 0
110.500 Loonkosten programma Financiën -20.616 -1.012 0 -11.248 -11.948 0
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën 0 -44 0 -3.899 -3.969 0
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet 0 0 0 -577 -50 0
Totaal Lasten -97.252 -94.560 0 -104.100 -112.032 0
Baten
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties 958 298 0 1.015 1.015 0
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners 517 490 0 785 785 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 329 347 0 312 330 0
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.133 6.141 0 6.046 6.096 0
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 334 292 0 205 205 0
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 0 0 0 1 1 0
020.060 Zwerfafval 44 47 0 54 54 0
020.070 Afval scheiden 3.420 3.432 0 3.957 3.957 0
020.080 Onderwijs en huisvesting 264 544 0 143 143 0
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 303 143 0 108 551 0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 0 0 18 0 0
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen 31 31 0 29 29 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning 756 -4 0 800 695 0
040.040 Algemene voorzieningen 3 9 0 2 2 0
040.050 Inburgering 0 77 0 30 30 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 516 655 0 501 501 0
050.030 Ondernemersfonds 0 0 0 0 170 0
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) 53 56 0 54 54 0
050.040 Participatie en werkgeversbenadering 8.172 7.699 0 8.377 8.983 0
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet 32 30 0 1.467 1.594 0
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0
050.070 Vrije tijdseconomie 0 0 0 2 2 0
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 263 262 0 269 585 0
080.020 Subs div lokale culturele act 12 14 0 24 24 0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs 14 5 0 5 5 0
080.050 Gemeentelijke monumenten 97 107 0 14 14 0
090.010 Brandveilig wonen 2 2 0 0 0 0
090.020 Handhavingsbeleid 12 6 0 0 0 0
110.020 Beheer financiele middelen 5.152 5.639 0 4.298 5.284 0
110.040 Belastingen en leges 1.046 1.123 0 1.545 1.583 0
110.050 Heffen OZB 8.074 7.167 0 8.410 8.410 0
110.060 Algemene uitkering 62.907 64.643 0 63.218 63.303 0
110.070 Stort en onttr reserves 0 0 0 0 3.147 0
110.080 Uitvoering OZB 0 -15 0 0 0 0
110.090 Overige baten en lasten 497 673 0 208 208 0
110.100 Bedrijfsvoeringskosten 2.239 338 0 2.514 2.514 0
Totaal Baten 102.180 100.250 0 104.409 110.273 0

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Demografische druk

%

2017

Berkelland

81,8

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

   

2017

Nederland

69