Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We vertalen de uitkomsten van het stoplichtmodel in Structuurvisies Wonen per kern en voor het buitengebied. Deze vormen het kader voor nieuwe bestemmingsplannen.

We vertalen de uitkomsten van het stoplichtmodel in Structuurvisies Wonen per kern en voor het buitengebied. Deze vormen het kader voor nieuwe bestemmingsplannen.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

De overcapaciteit van bestaande bestemmingsplannen is ruim 600  woningen.  Per kern geven we in de Structuurvisies Wonen aan welke plannen we verantwoord vinden. We overleggen met belanghebbende partijen over mogelijk andere invulling van de overtollige plannen. Niet gebruikte vergunningen worden na een half jaar ingetrokken, daarnaast is er transformatieruimte naar wonen beschikbaar in de centra.Toelichting

In november 2018 stemde de raad in met het omzetten van de structuurvisies Wonnen naar bestemmingsplannen. Om ruimte te creëren voor nieuwe plannen die goed aansluiten bij de actuele en toekomstige behoefte, én bijdragen aan de gewenste transformatie van de bestaande woningvoorraad, wil de gemeente Berkelland de verouderde plannen die ook na een jaar van voorzienbaarheid niet voorzien in de behoefte, weg bestemmen. Dit is geheel in lijn met de structuurvisies.

Dit is ook de essentie van het plan van aanpak ‘Ruimte voor Kwaliteit, onderweg naar wendbaar woonbeleid' zoals dat in januari 2018 door de raad is vastgesteld. Na vaststelling van het Plan van aanpak ‘doorvertaling Structuurvisies Wonen’ door de gemeenteraad worden op basis hiervan bestemmingsplannen opgesteld. Alvorens een (voor)ontwerp bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, wordt deze aan het college voorgelegd met het voorstel om deze voor inspraak ter inzage te leggen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld