Meer
Publicatiedatum: 25-07-2019

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2019 Blz. 1  
Programmabegroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Plezierig Wonen Blz. 4  
Kwalitatief goede woningvoorraad nu en in de toekomst Blz. 5  
Wat speelt er? Blz. 6  
Speerpunten Blz. 7  
Toekomstgerichte bestaande woningvoorraad Blz. 8  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie programma Actief met Duurzaamheid en Energie Blz. 9  
We starten met een pilot integrale wijkaanpak voor transformatie van woningen en het toekomstbestendig maken van wijken Blz. 10  
We werken aan een regionale woonagenda en aansluitend aan een nieuwe lokale woonagenda Blz. 11  
We werken aan een transformatiefonds om sloop van woningen in de toekomst te bekostigen. Blz. 12  
We werken met een herstructureringsfonds om nadelige gevolgen van demografische veranderingen tegen te gaan. Investeren in de openbare ruimte en bestaand vastgoed is noodzakelijk. Blz. 13  
We zetten de Regietafel Wonen en Zorg voort Blz. 14  
We zijn samen met Kruiswerk en het Energieloket actief aan de slag met de campagne Heerlijk Thuis in Huis Blz. 15  
Het aantal en type woningen past bij de behoefte Blz. 16  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitatie. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen Blz. 17  
We blijven ruimte bieden voor goede, tijdelijke en innovatieve woningbouwplannen die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners Blz. 18  
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners. Blz. 19  
We monitoren de toekomstige sloopopgave Blz. 20  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 21  
We ontwikkelen een kader om woningsplitsing in het buitengebied onder voorwaarden weer toe te staan om de leefbaarheid in het buitengebied te behouden en te versterken. Blz. 22  
We vertalen de structuurvisies Wonen voor de 4 grote kernen in nieuwe bestemmingsplannen Blz. 23  
Wat mag het kosten Blz. 24  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 25  
Beleidsindicatoren Blz. 26  
sub1 Blz. 27  
sub2 Blz. 28  
Fijn Leven Blz. 29  
Een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving Blz. 30  
Wat speelt er? Blz. 31  
Speerpunt Blz. 32  
Investeren in de samenleving Blz. 33  
Bij projecten en activiteiten beginnen we en gaan we zoveel mogelijk uit van de samenleving. Blz. 34  
Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen stellen we wijkagenda’s op en voeren ze uit. Blz. 35  
We ondersteunen ontwikkeling van en waar nodig initiatieven uit wijken, buurten en kernen en ontwikkelingen een financieel instrument dat hierbij helpt. Blz. 36  
We verstevigen onze netwerken in wijken en kernen en hebben oog voor die groepen die nog niet zo betrokken of in beeld zijn. Blz. 37  
We werken met gebiedswethouders. Blz. 38  
Een uitnodigende leefomgeving Blz. 39  
Bij plannen en onderhoud zetten we in op het stimuleren van ‘bewegen’ in onze leefomgeving. Blz. 40  
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen. Blz. 41  
We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud) Blz. 42  
We overleggen met inwoners en ondernemers over hun eigen (gezamenlijke) inbreng en verantwoordelijkheid bij het inrichten en onderhouden van hun/onze openbare ruimte. Blz. 43  
We passen ecologisch beheer toe, niet alleen bij bermen, maar ook zo mogelijk ook op andere terreinen, zoals parken, in gemeentelijk bezit. Blz. 44  
We realiseren groen/blauwe parels (aantrekkelijke plekken met groen en water) in de kernen. Blz. 45  
We zaaien daar waar mogelijk bermen/terreinen in met kleurrijke zaadmengsels. Blz. 46  
Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat. Blz. 47  
We voeren een bewustwordingscampagne voor inwoners en bedrijven over wat zij zelf kunnen doen aan gevolgen van de klimaatverandering. Blz. 48  
We voeren het watertakenplan 2019-2023 uit (de opvolger van het gemeentelijk rioleringsplan) inclusief klimaatstresstest. Blz. 49  
Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden. Blz. 50  
We bepalen waar mogelijk samen met inwoners en ondernemers de (her)inrichting van onze wegen en paden. Blz. 51  
We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak. Blz. 52  
We onderhouden onze infrastructuur. Blz. 53  
Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen Blz. 54  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 55  
Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling. Blz. 56  
Hergebruik van grondstoffen (Van afval naar grondstof) Blz. 57  
We nemen gerichte actie om zwerfafval terug te dringen op basis van de halfjaarlijkse monitor zwerfafval. Blz. 58  
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. Blz. 59  
Gemeentelijke gebouwen en scholen Blz. 60  
We investeren in passende toekomstbestendige huisvesting van scholen en houden rekening met o.a. demografische ontwikkelingen. Blz. 61  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Blz. 62  
We stoten gebouwen af die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben. Blz. 63  
Wat mag het kosten? Blz. 64  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 65  
Beleidsindicatoren Blz. 66  
Vitaal Platteland Blz. 67  
Een vitaal en innovatief buitengebied Blz. 68  
Wat speelt er? Blz. 69  
Speerpunt Blz. 70  
Toekomstgericht ondernemen in het buitengebied Blz. 71  
Inzicht krijgen in de duurzaamheidsdoelen van boeren tijdens de coachingsgesprekken. Blz. 72  
We faciliteren initiatieven van nieuwe ondernemers in het buitengebied, we maken hierbij gebruik van een rode loper aanpak. Blz. 73  
We maken een nieuw bestemmingsplan Buitengebied dat zoveel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkelingen. Blz. 74  
We onderzoeken samen met de Wageningen Universiteit de mogelijkheden van verticale landbouw. Blz. 75  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 76  
We stellen het plussenbeleid vast in 2019. Blz. 77  
Mooi Landschap Blz. 78  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 79  
Voor meer informatie over ecologisch bermbeheer zie programma Fijn Leven Blz. 80  
We gaan samen met Achterhoek Toerisme aan de slag om knelpunten in bestaande wandel- en fietsroutes op te lossen. Blz. 81  
We gaan samen met het Waterschap kansen voor de beleefbaarheid van het stroomgebied van de Berkel verkennen Blz. 82  
We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing. Blz. 83  
We maken een plan van aanpak voor een campagne en ontwikkelen instrumentarium om de asbestverwijdering te versnellen. Blz. 84  
We ondersteunen de mogelijkheid om een cursus gastheer van het landschap te volgen Blz. 85  
Sociaal vitaal Blz. 86  
De Voormekaar teams hebben extra oog voor de situatie bij agrariërs en stoppers Blz. 87  
Er worden coachingsgesprekken gevoerd met agrariërs waarin ook gekeken wordt naar hun financiële situatie. Blz. 88  
Voor meer informatie over maatregelen om onze inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen zie programma Plezierig Wonen. Blz. 89  
We ondersteunen initiatieven en projecten in het kader van Leader Blz. 90  
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten. Blz. 91  
Wat mag het kosten Blz. 92  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 93  
Zorg voor wie dat nodig heeft Blz. 94  
Samen denken, samen doen Blz. 95  
Wat speelt er? Blz. 96  
Speerpunt Blz. 97  
Zorg zoveel mogelijk voorkomen Blz. 98  
Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. Daarnaast organiseren we meer algemene voorzieningen als steunpunt in de kern/wijk. Blz. 99  
We stimuleren het gebruik van technologische innovatie bij zorgaanbieders en inwoners. Blz. 100  
We stimuleren nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Vernieuwingen proberen wij kleinschalig uit en stellen deze bij in nauwe samenwerking met direct betrokkenen. Dit doen we in een experimentele aanpak met minder regels. Blz. 101  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura) Blz. 102  
De jeugd ontwikkelt zich positief Blz. 103  
Integrale jeugdregie, overleg en afstemming met de maatschappelijke partners. Blz. 104  
We breiden de praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen uit. Blz. 105  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb) Blz. 106  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). Blz. 107  
Iedereen doet mee in Berkelland Blz. 108  
We bieden ruimte aan inwoners en professionals om in te zetten op innovatieve oplossingen voor een gezonde leefstijl. Voorbeeldinitiatieven van buurten, scholen en verenigingen krijgen extra aandacht. We voeren het Mee Doen Arrangement in. Blz. 109  
We geven samen invulling aan de algemene voorzieningen, initiatieven van inwoners, de Lokale Inclusie Agenda en het minimabeleid. Blz. 110  
We voeren het project ‘dementievriendelijke samenleving’ uit. Blz. 111  
Nieuwkomers burgeren in Blz. 112  
Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering Blz. 113  
Voldoende en krachtige vrijwilligers en mantelzorgers die worden gesteund waar het nodig is. Blz. 114  
Wij realiseren een vrijwilligerspunt Berkelland waar vraag en aanbod elkaar bereiken. Blz. 115  
Wij realiseren een steunpunt voor mantelzorgers waar informatie, advies en ondersteuning samen komen. Blz. 116  
Wat mag het kosten? Blz. 117  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 118  
Beleidsindicatoren Blz. 119  
Werken en ondernemen in een sterke regio Blz. 120  
Een warm welkom voor werk Blz. 121  
Wat speelt er? Blz. 122  
Speerpunt Blz. 123  
Promotie van Berkelland (en de Achterhoek) Blz. 124  
Plan maken en uitvoeren waarbij duidelijk is wat de strategie is, hoe promotie effectief kan worden ingezet en welke doelgroepen we daarmee bereiken. Blz. 125  
Goed vestigingsklimaat voor ondernemers Blz. 126  
We creëren voldoende fysieke ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe of bestaande ondernemers. Blz. 127  
We denken snel en actief mee met ondernemers. (We leggen de rode loper uit.) Blz. 128  
We stellen een nieuwe economische agenda 2020-2024 op. Blz. 129  
We stimuleren de ontwikkeling van duurzame en innovatieve bedrijventerreinen in samenwerking met ondernemers (in navolging op de pilot Ruurlo). Blz. 130  
We willen een goede en veilige wegverbinding tussen bedrijventerrein ‘De Laarberg’ en de snelweg A1. Blz. 131  
We zetten in op meer samenwerking met Duitsland, om kansen voor ondernemers en inwoners te benutten. Blz. 132  
Vitale winkelcentra Blz. 133  
Faciliteren van het ondernemersfonds. Blz. 134  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties via zogenaamde taskforces voor elke kern (en centrum) gaan we aan de slag met de revitalisering van de centra. Blz. 135  
We blijven inzetten op compacte centra waarin het fijn verblijven is onder andere door het creëren van groen/blauwe parels (zie ook programma ‘Fijn leven’). Blz. 136  
We pakken ‘lege/rotte’ plekken aan. Blz. 137  
We sluiten aan op ‘natuurlijke’ momenten van verandering. Blz. 138  
We spelen in op ontwikkelingen en kansen die voorbij komen, bijvoorbeeld Museum More en de ontwikkeling van de Hambroekplas, en maken waar mogelijk verbindingen met de centra. Blz. 139  
Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald. Blz. 140  
Samen met de andere gemeenten van de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) en andere betrokken partijen creëren we een compleet, samenhangend en zo lokaal mogelijk werkaanbod voor inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 141  
Samen met SDOA en onderwijs laten we het aanbod van werkzoekenden beter aansluiten op de vraag. Blz. 142  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) Blz. 143  
We gaan meer inzetten op ‘social return’: beter gebruik maken van de mogelijkheden om bij aanbestedingen bedrijven en organisaties een sociale bijdrage te laten leveren. Blz. 144  
We maken duurzame verbindingen met ondernemers en organisaties gericht op de inzet van kwetsbare medewerkers onder de Participatiewet. Blz. 145  
Goed onderwijs dat aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt. Blz. 146  
Bewaken dat er een goed onderwijs is dat aansluit op lokale en regionale arbeidsmarkt. Blz. 147  
Promoten van technische beroepen. Blz. 148  
Vrijetijdsaanbod het hele jaar door. Blz. 149  
We ondersteunen (lokale en regionale) producten en productontwikkeling voor verblijfs- en dagrecreatie. Blz. 150  
We stimuleren projecten op het gebied van duurzame maatregelen en op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Blz. 151  
Wat mag het kosten? Blz. 152  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 153  
Beleidsindicatoren Blz. 154  
Actief met duurzaamheid en energie Blz. 155  
Alle hens aan dek! Blz. 156  
Wat speelt er? Blz. 157  
Speerpunt Blz. 158  
40% energieneutraal in 2022 en in de kopgroep van de Achterhoek Blz. 159  
We faciliteren Energie-initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame energie) en gaan aan de slag met de aanbevelingen. Blz. 160  
We maken een nieuw Energie-uitvoeringsprogramma 2019-2022 en voeren dat uit. Blz. 161  
We ondersteunen initiatiefnemers met kennis en haalbaarheidstrajecten Blz. 162  
We onderzoeken of er financiële of andere drempels zijn waar initiatiefnemers tegen aanlopen. Blz. 163  
We werken samen met andere gemeenten aan de Achterhoekse opgave voor energieopwekking Blz. 164  
Van het gas af Blz. 165  
We gaan met minimaal 1 wijk (pilot) in gesprek over de concrete invulling van een warmteplan Blz. 166  
We inventariseren de huidige stand van zaken van het gasnet, de warmtevraag, het warmte-aanbod, de planningen van beheer en onderhoud. Blz. 167  
We verzamelen kennis en informatie over de toekomstige energie-infrastructuur. Blz. 168  
Gemeente als voorbeeld Blz. 169  
Duurzaam inkopen en aanbesteden Blz. 170  
We houden het vervangingsschema van ons wagenpark tegen het licht Blz. 171  
We maken een plan hoe we ons eigen vastgoed verduurzamen en in welk tempo Blz. 172  
We plaatsen laadpalen bij het gemeentehuis Blz. 173  
Wij laten onze organisatie/bedrijfsvoering onafhankelijk monitoren. Blz. 174  
Wij ondersteunen het gebruik van elektrische auto’s. We laten het neerzetten van een laadpunt op de openbare weg zo soepel mogelijk verlopen Blz. 175  
Wat mag het kosten? Blz. 176  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 177  
Sport is meer! Blz. 178  
Een leven lang sporten en bewegen Blz. 179  
Wat speelt er? Blz. 180  
Speerpunt Blz. 181  
Een leven lang sport en bewegen voor iedereen Blz. 182  
Via bijzondere bijstand zorgen we ervoor dat kinderen uit minima-gezinnen kunnen blijven sporten en bewegen. Blz. 183  
Voor volwassenen uit minima-gezinnen is er het meedoenarrangement. Blz. 184  
We bepalen welk structureel budget nodig is voor de vliegwielfunctie sport Blz. 185  
We doen mee aan het Jeugdsportfonds Nederland Blz. 186  
We faciliteren ‘Achterhoek in beweging Blz. 187  
We zetten 11,7 fte combinatiefunctionarissen in (Brede Impuls) die verbindingen leggen tussen sport, cultuur en welzijn. Blz. 188  
Toekomstbestendige verenigingen en sportinfrastructuur Blz. 189  
We beheren gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties Blz. 190  
We faciliteren de Sport Federatie Berkelland Blz. 191  
We grijpen natuurlijke momenten aan om de gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig te maken. Blz. 192  
We ondersteunen, adviseren en begeleiden verenigingen om toekomstbestendig te worden Blz. 193  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 194  
Wat mag het kosten? Blz. 195  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 196  
Beleidsindicatoren Blz. 197  
Cultuur is van iedereen Blz. 198  
Cultuur beleef je in Berkelland Blz. 199  
Wat speelt er? Blz. 200  
Speerpunt Blz. 201  
Een samenhangende cultuurnota met uitvoeringsprogramma Blz. 202  
We maken een cultuurnota met uitvoeringsprogramma Blz. 203  
We ondersteunen de (vrijwilligers van de) Dorpsböke Blz. 204  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 205  
We subsidiëren de bibliotheek Oost-Achterhoek Blz. 206  
We subsidiëren de instandhouding van monumenten Blz. 207  
We subsidiëren het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers en nemen deel aan het Cultuur –en Erfgoedpact Blz. 208  
We zorgen voor cultuureducatie voor ieder kind in het basisonderwijs Blz. 209  
Wat mag het kosten? Blz. 210  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 211  
Samen veilig Blz. 212  
Veilig zijn in Berkelland? Daar zorgen we samen voor! Blz. 213  
Wat speelt er? Blz. 214  
Speerpunt Blz. 215  
Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners. Blz. 216  
We bevorderen brandveilig wonen van niet-zelfredzamen. Daarnaast gaan we inwoners bewust maken over wat zij kunnen doen om (mogelijke) calamiteiten als gevolg van brand te voorkomen door snel en adequaat handelen. Blz. 217  
We vragen inwoners naar hun onveiligheidsgevoel (bijvoorbeeld via het internetpanel) en ondernemen daarop gericht actie. Blz. 218  
We zorgen voor passende en gerichte inzet samen met inwoners en andere betrokken partners (zoals politie, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen, vastgoedeigenaren, uitzendbureaus en omgevingsdienst). Blz. 219  
Geen ruimte voor ‘ondermijning’ Blz. 220  
We gaan samen met het RIEC en politie aan de slag met het opstellen van een ondermijningsbeeld in onze gemeente. Blz. 221  
We maken kaders en richtlijnen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en ervoor zorgen dat deze worden nageleefd, om zo negatieve aspecten van arbeidsmigratie (zoals mensenhandel, slechte woonomstandigheden en overlast) te beperken. Blz. 222  
We maken onze inwoners en collega’s bewust van situaties die met ondermijning te maken kunnen hebben. Blz. 223  
We werken nog meer samen met onze inwoners en betrokken partners door informatie uit te wisselen, verbindingen te maken en het makkelijk te maken melding te doen van mogelijke situaties van ondermijning. Blz. 224  
Verminderen criminaliteit in buitengebied en kernen Blz. 225  
We ondersteunen (o.a. met financiële middelen) het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele buitengebied. Blz. 226  
We zetten in op intensieve gerichte daderaanpak, een gebiedsgerichte aanpak, preventie én aandacht voor het slachtoffer Blz. 227  
Wat mag het kosten? Blz. 228  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 229  
Beleidsindicatoren Blz. 230  
Aan de slag met de Omgevingswet Blz. 231  
Een nieuwe manier van (samen)werken Blz. 232  
Wat speelt er? Blz. 233  
Speerpunt Blz. 234  
Concreet aan de slag met Omgevingsvisie en Omgevingsplan Blz. 235  
We doen inspiratie op met voorbeelden van andere gemeenten op proces en inhoud Blz. 236  
We starten in 2019 met een plan van aanpak voor de Omgevingsvisie op basis van de door de gemeenteraad bepaalde ambitie Blz. 237  
Cultuur, gedrag en competenties veranderen Blz. 238  
Samen met de Raadswerkgroep Omgevingswet zorgen we ervoor dat de gemeenteraad is voorbereid. Blz. 239  
We organiseren bijeenkomsten voor gemeentebestuur en medewerkers. Blz. 240  
We zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden. Blz. 241  
Digitalisering voorbereiden Blz. 242  
We oriënteren ons op de benodigde informatie-uitwisseling en archivering tussen ketenpartners. Blz. 243  
We passen onze systemen op tijd aan afhankelijk van de voortgang van het Digitaal stelsel Omgevingswet. Blz. 244  
Leren werken volgens de nieuwe wet Blz. 245  
We analyseren waar het nodig is om onze werkprocessen opnieuw in te richten Blz. 246  
Wat mag het kosten? Blz. 247  
Financiën Blz. 248  
Wat speelt er? Blz. 249  
Speerpunt Blz. 250  
Financieel structureel gezonde gemeente Blz. 251  
Lagere lasten voor inwoners, bedrijven en verenigingen in de periode 2019-2022 Blz. 252  
We beheren onze financiële middelen. Blz. 253  
We dragen bij aan verbonden partijen Blz. 254  
We heffen andere belastingen en leges. Blz. 255  
We heffen Onroerende zaakbelasting. Blz. 256  
We ontvangen een algemene uitkering. Blz. 257  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 258  
We storten in en ontrekken aan reserves. Blz. 259  
We voeren de wet onroerende zaken uit. Blz. 260  
Wat mag het kosten? Blz. 261  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 262  
Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) Blz. 263  
Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000) Blz. 264  
Balansen 2019 - 2022 (bedragen x € 1.000) Blz. 265  
Emu-saldi 2018 - 2020 (bedragen x € 1.000) Blz. 266  
Structureel begrotingssaldo Blz. 267  
Beleidsindicatoren Blz. 268  
Bedrijfsvoering Blz. 269  
Berkelland goed georganiseerd! Blz. 270  
Wat speelt er? Blz. 271  
Speerpunt Blz. 272  
Gegevensbescherming Blz. 273  
Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens Blz. 274  
Voldoen aan de normen die worden gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Blz. 275  
Een organisatie die is toegerust voor de taak die gesteld is Blz. 276  
We geven de Berkelland academie vorm Blz. 277  
We zetten HR instrumenten in om de arbeidsmarktpositie van de gemeente te verbeteren Blz. 278  
We zorgen voor voldoende personeel Blz. 279  
Een professionele bedrijfsvoering Blz. 280  
Uitvoeren interne audits. Blz. 281  
Verbeteren juridische kwaliteit. Blz. 282  
Verminderen fiscale risico's. Blz. 283  
We evalueren onze dienstverlening aan derden. Blz. 284  
ICT innovatie als belangrijk hulpmiddel dat leidt tot een moderne en voorspelbare dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 285  
We doen een aantal grote technische aanpassingen, zoals de mobiele werkplek en herinrichting fysieke serveromgeving. Blz. 286  
We implementeren een nieuw zaaksysteem. Blz. 287  
We zetten experimenten data-analyse en 3D/virtualisatie door naar de beleid- en werkprocessen Blz. 288  
Doelmatig en rechtmatig inkopen Blz. 289  
Inrichten en bijhouden van een contractbeheerssysteem Blz. 290  
Opstellen aanbestedingskalender Blz. 291  
Opstellen van inkoophandboek Blz. 292  
Tenderboard instellen Blz. 293  
Grondbeleid Blz. 294  
Wat speelt er? Blz. 295  
Wat zijn de kosten? Blz. 296  
Lokale heffingen Blz. 297  
Lokale heffingen Blz. 298  
Wat speelt er? Blz. 299  
Kaders Blz. 300  
Speerpunten Blz. 301  
Een verantwoorde gemeentelijke belastingdruk Blz. 302  
Heffen Reinigingsheffingen Blz. 303  
Heffen rioolheffing Blz. 304  
Heffen van Onroerende zaak belastingen Blz. 305  
Verantwoorde tarieven voor onze dienstverlening Blz. 306  
Heffen begraafrechten Blz. 307  
Heffen Leges Blz. 308  
Heffen marktgelden Blz. 309  
Heffen Reclamebelasting Blz. 310  
Heffen Toeristenbelasting Blz. 311  
Kwijtschelding van belasting voor mensen met een minimuminkomen Blz. 312  
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen Blz. 313  
Weerstandsvermogen Blz. 314  
Weerstandsvermogen Blz. 315  
Wat speelt er? Blz. 316  
Speerpunten Blz. 317  
Een weerstandvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen Blz. 318  
Beoordelen weerstandsvermogen. Blz. 319  
Inventariseren risico's. Blz. 320  
Kengetallen financiële positie Blz. 321  
Samenwerkingspartijen Blz. 322  
Samenwerkingspartijen Blz. 323  
Speerpunten Blz. 324  
Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen Blz. 325  
Aandeelhouderschap van AGEM goed uitoefenen. Blz. 326  
Aandeelhouderschap van Alliander N.V. goed uitoefenen. Blz. 327  
Aandeelhouderschap van BNG Bank goed uitoefenen. Blz. 328  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen. Blz. 329  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg C.V. goed uitoefenen. Blz. 330  
Aandeelhouderschap van Twence goed uitoefenen. Blz. 331  
Aandeelhouderschap van Vitens N.V. goed uitoefenen. Blz. 332  
Goede dienstverlening door samenwerking Blz. 333  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Blz. 334  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland. Blz. 335  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek. Blz. 336  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. Blz. 337  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers. Blz. 338  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek. Blz. 339  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek. Blz. 340  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland. Blz. 341  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. Blz. 342  
Deelnemen in het Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achteroek. Blz. 343  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet - Stelkampsveld. Blz. 344  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Euregio. Blz. 345  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Leisurelands. Blz. 346  
Deelnemen in het samenwerkingsverband N18. Blz. 347  
Deelnemen in het samenwerkingsverband NUVAL Platform. Blz. 348  
Deelnemen in het samenwerkingsverband P10. Blz. 349  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme. Blz. 350  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Hambroek. Blz. 351  
Deelnemen in het samenwerkingsverband ZOOV. Blz. 352  
Goede dienstverlening door andere partijen Blz. 353  
Afspraken maken over dienstverlening met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Blz. 354  
Financiering Blz. 355  
Financiering Blz. 356  
Wat speelt er? Blz. 357  
Speerpunten Blz. 358  
Beperken van de risico's op het te lenen en uit te lenen geld Blz. 359  
Beoordelen koersrisico Blz. 360  
Beoordelen renterisico. Blz. 361  
Beoordelen uitstaande leningen Blz. 362  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 363  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 364  
Wat speelt er? Blz. 365  
Speerpunten Blz. 366  
Een verantwoord beheer van onze kapitaalgoederen Blz. 367  
Onderhouden gebouwen. Blz. 368  
Onderhouden groen. Blz. 369  
Onderhouden van Riolering Blz. 370  
Onderhouden van wegen Blz. 371  
Reserves Blz. 372  
Wat speelt er? Blz. 373  
Overzicht reserves Blz. 374  
Algemene reserve Blz. 375  
Bestuurlijke claims Blz. 376  
Egalisatiereserve afval Blz. 377  
Egalisatiereserve investeringen Blz. 378  
Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties Blz. 379  
Inkomensreserve Blz. 380  
Onderwijshuisvesting Blz. 381  
Wegen Blz. 382  
Herstructurering Blz. 383  
Nadelen decentralisaties Blz. 384