Sitemap

Programmabegroting 2019 Blz. 1  
Programmabegroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Plezierig Wonen Blz. 8  
Kwalitatief goede woningvoorraad nu en in de toekomst Blz. 9  
Wat speelt er? Blz. 10  
Speerpunten Blz. 11  
Toekomstgerichte bestaande woningvoorraad Blz. 12  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie programma Actief met Duurzaamheid en Energie Blz. 13  
We starten met een pilot integrale wijkaanpak voor transformatie van woningen en het toekomstbestendig maken van wijken Blz. 14  
We werken aan een regionale woonagenda en aansluitend aan een nieuwe lokale woonagenda Blz. 15  
We werken aan een transformatiefonds om sloop van woningen in de toekomst te bekostigen. Blz. 16  
We werken met een herstructureringsfonds om nadelige gevolgen van demografische veranderingen tegen te gaan. Investeren in de openbare ruimte en bestaand vastgoed is noodzakelijk. Blz. 17  
We zetten de Regietafel Wonen en Zorg voort Blz. 18  
We zijn samen met Kruiswerk en het Energieloket actief aan de slag met de campagne Heerlijk Thuis in Huis Blz. 19  
Het aantal en type woningen past bij de behoefte Blz. 20  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitatie. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen Blz. 21  
We blijven ruimte bieden voor goede, tijdelijke en innovatieve woningbouwplannen die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners Blz. 22  
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners. Blz. 23  
We monitoren de toekomstige sloopopgave Blz. 24  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 25  
We ontwikkelen een kader om woningsplitsing in het buitengebied onder voorwaarden weer toe te staan om de leefbaarheid in het buitengebied te behouden en te versterken. Blz. 26  
We vertalen de structuurvisies Wonen voor de 4 grote kernen in nieuwe bestemmingsplannen Blz. 27  
Wat mag het kosten Blz. 28  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 29  
Beleidsindicatoren Blz. 30  
sub1 Blz. 31  
sub2 Blz. 32  
Fijn Leven Blz. 33  
Een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving Blz. 34  
Wat speelt er? Blz. 35  
Speerpunt Blz. 36  
Investeren in de samenleving Blz. 37  
Bij projecten en activiteiten beginnen we en gaan we zoveel mogelijk uit van de samenleving. Blz. 38  
Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen stellen we wijkagenda’s op en voeren ze uit. Blz. 39  
We ondersteunen ontwikkeling van en waar nodig initiatieven uit wijken, buurten en kernen en ontwikkelingen een financieel instrument dat hierbij helpt. Blz. 40  
We verstevigen onze netwerken in wijken en kernen en hebben oog voor die groepen die nog niet zo betrokken of in beeld zijn. Blz. 41  
We werken met gebiedswethouders. Blz. 42  
Een uitnodigende leefomgeving Blz. 43  
Bij plannen en onderhoud zetten we in op het stimuleren van ‘bewegen’ in onze leefomgeving. Blz. 44  
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen. Blz. 45  
We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud) Blz. 46  
We overleggen met inwoners en ondernemers over hun eigen (gezamenlijke) inbreng en verantwoordelijkheid bij het inrichten en onderhouden van hun/onze openbare ruimte. Blz. 47  
We passen ecologisch beheer toe, niet alleen bij bermen, maar ook zo mogelijk ook op andere terreinen, zoals parken, in gemeentelijk bezit. Blz. 48  
We realiseren groen/blauwe parels (aantrekkelijke plekken met groen en water) in de kernen. Blz. 49  
We zaaien daar waar mogelijk bermen/terreinen in met kleurrijke zaadmengsels. Blz. 50  
Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat. Blz. 51  
We voeren een bewustwordingscampagne voor inwoners en bedrijven over wat zij zelf kunnen doen aan gevolgen van de klimaatverandering. Blz. 52  
We voeren het watertakenplan 2019-2023 uit (de opvolger van het gemeentelijk rioleringsplan) inclusief klimaatstresstest. Blz. 53  
Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden. Blz. 54  
We bepalen waar mogelijk samen met inwoners en ondernemers de (her)inrichting van onze wegen en paden. Blz. 55  
We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak. Blz. 56  
We onderhouden onze infrastructuur. Blz. 57  
Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen Blz. 58  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 59  
Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling. Blz. 60  
Hergebruik van grondstoffen (Van afval naar grondstof) Blz. 61  
We nemen gerichte actie om zwerfafval terug te dringen op basis van de halfjaarlijkse monitor zwerfafval. Blz. 62  
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. Blz. 63  
Gemeentelijke gebouwen en scholen Blz. 64  
We investeren in passende toekomstbestendige huisvesting van scholen en houden rekening met o.a. demografische ontwikkelingen. Blz. 65  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Blz. 66  
We stoten gebouwen af die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben. Blz. 67  
Wat mag het kosten? Blz. 68  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 69  
Beleidsindicatoren Blz. 70  
Vitaal Platteland Blz. 71  
Een vitaal en innovatief buitengebied Blz. 72  
Wat speelt er? Blz. 73  
Speerpunt Blz. 74  
Toekomstgericht ondernemen in het buitengebied Blz. 75  
Inzicht krijgen in de duurzaamheidsdoelen van boeren tijdens de coachingsgesprekken. Blz. 76  
We faciliteren initiatieven van nieuwe ondernemers in het buitengebied, we maken hierbij gebruik van een rode loper aanpak. Blz. 77  
We maken een nieuw bestemmingsplan Buitengebied dat zoveel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkelingen. Blz. 78  
We onderzoeken samen met de Wageningen Universiteit de mogelijkheden van verticale landbouw. Blz. 79  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 80  
We stellen het plussenbeleid vast in 2019. Blz. 81  
Mooi Landschap Blz. 82  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 83  
Voor meer informatie over ecologisch bermbeheer zie programma Fijn Leven Blz. 84  
We gaan samen met Achterhoek Toerisme aan de slag om knelpunten in bestaande wandel- en fietsroutes op te lossen. Blz. 85  
We gaan samen met het Waterschap kansen voor de beleefbaarheid van het stroomgebied van de Berkel verkennen Blz. 86  
We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing. Blz. 87  
We maken een plan van aanpak voor een campagne en ontwikkelen instrumentarium om de asbestverwijdering te versnellen. Blz. 88  
We ondersteunen de mogelijkheid om een cursus gastheer van het landschap te volgen Blz. 89  
Sociaal vitaal Blz. 90  
De Voormekaar teams hebben extra oog voor de situatie bij agrariërs en stoppers Blz. 91  
Er worden coachingsgesprekken gevoerd met agrariërs waarin ook gekeken wordt naar hun financiële situatie. Blz. 92  
Voor meer informatie over maatregelen om onze inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen zie programma Plezierig Wonen. Blz. 93  
We ondersteunen initiatieven en projecten in het kader van Leader Blz. 94  
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten. Blz. 95  
Wat mag het kosten Blz. 96  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 97  
Zorg voor wie dat nodig heeft Blz. 98  
Samen denken, samen doen Blz. 99  
Wat speelt er? Blz. 100  
Speerpunt Blz. 101  
Zorg zoveel mogelijk voorkomen Blz. 102  
Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. Daarnaast organiseren we meer algemene voorzieningen als steunpunt in de kern/wijk. Blz. 103  
We stimuleren het gebruik van technologische innovatie bij zorgaanbieders en inwoners. Blz. 104  
We stimuleren nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Vernieuwingen proberen wij kleinschalig uit en stellen deze bij in nauwe samenwerking met direct betrokkenen. Dit doen we in een experimentele aanpak met minder regels. Blz. 105  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura) Blz. 106  
De jeugd ontwikkelt zich positief Blz. 107  
Integrale jeugdregie, overleg en afstemming met de maatschappelijke partners. Blz. 108  
We breiden de praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen uit. Blz. 109  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb) Blz. 110  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). Blz. 111  
Iedereen doet mee in Berkelland Blz. 112  
We bieden ruimte aan inwoners en professionals om in te zetten op innovatieve oplossingen voor een gezonde leefstijl. Voorbeeldinitiatieven van buurten, scholen en verenigingen krijgen extra aandacht. We voeren het Mee Doen Arrangement in. Blz. 113  
We geven samen invulling aan de algemene voorzieningen, initiatieven van inwoners, de Lokale Inclusie Agenda en het minimabeleid. Blz. 114  
We voeren het project ‘dementievriendelijke samenleving’ uit. Blz. 115  
Nieuwkomers burgeren in Blz. 116  
Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering Blz. 117  
Voldoende en krachtige vrijwilligers en mantelzorgers die worden gesteund waar het nodig is. Blz. 118  
Wij realiseren een vrijwilligerspunt Berkelland waar vraag en aanbod elkaar bereiken. Blz. 119  
Wij realiseren een steunpunt voor mantelzorgers waar informatie, advies en ondersteuning samen komen. Blz. 120  
Wat mag het kosten? Blz. 121  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 122  
Beleidsindicatoren Blz. 123  
Werken en ondernemen in een sterke regio Blz. 124  
Een warm welkom voor werk Blz. 125  
Wat speelt er? Blz. 126  
Speerpunt Blz. 127  
Promotie van Berkelland (en de Achterhoek) Blz. 128  
Plan maken en uitvoeren waarbij duidelijk is wat de strategie is, hoe promotie effectief kan worden ingezet en welke doelgroepen we daarmee bereiken. Blz. 129  
Goed vestigingsklimaat voor ondernemers Blz. 130  
We creëren voldoende fysieke ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe of bestaande ondernemers. Blz. 131  
We denken snel en actief mee met ondernemers. (We leggen de rode loper uit.) Blz. 132  
We stellen een nieuwe economische agenda 2020-2024 op. Blz. 133  
We stimuleren de ontwikkeling van duurzame en innovatieve bedrijventerreinen in samenwerking met ondernemers (in navolging op de pilot Ruurlo). Blz. 134  
We willen een goede en veilige wegverbinding tussen bedrijventerrein ‘De Laarberg’ en de snelweg A1. Blz. 135  
We zetten in op meer samenwerking met Duitsland, om kansen voor ondernemers en inwoners te benutten. Blz. 136  
Vitale winkelcentra Blz. 137  
Faciliteren van het ondernemersfonds. Blz. 138  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties via zogenaamde taskforces voor elke kern (en centrum) gaan we aan de slag met de revitalisering van de centra. Blz. 139  
We blijven inzetten op compacte centra waarin het fijn verblijven is onder andere door het creëren van groen/blauwe parels (zie ook programma ‘Fijn leven’). Blz. 140  
We pakken ‘lege/rotte’ plekken aan. Blz. 141  
We sluiten aan op ‘natuurlijke’ momenten van verandering. Blz. 142  
We spelen in op ontwikkelingen en kansen die voorbij komen, bijvoorbeeld Museum More en de ontwikkeling van de Hambroekplas, en maken waar mogelijk verbindingen met de centra. Blz. 143  
Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald. Blz. 144  
Samen met de andere gemeenten van de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) en andere betrokken partijen creëren we een compleet, samenhangend en zo lokaal mogelijk werkaanbod voor inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 145  
Samen met SDOA en onderwijs laten we het aanbod van werkzoekenden beter aansluiten op de vraag. Blz. 146  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) Blz. 147  
We gaan meer inzetten op ‘social return’: beter gebruik maken van de mogelijkheden om bij aanbestedingen bedrijven en organisaties een sociale bijdrage te laten leveren. Blz. 148  
We maken duurzame verbindingen met ondernemers en organisaties gericht op de inzet van kwetsbare medewerkers onder de Participatiewet. Blz. 149  
Goed onderwijs dat aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt. Blz. 150  
Bewaken dat er een goed onderwijs is dat aansluit op lokale en regionale arbeidsmarkt. Blz. 151  
Promoten van technische beroepen. Blz. 152  
Vrijetijdsaanbod het hele jaar door. Blz. 153  
We ondersteunen (lokale en regionale) producten en productontwikkeling voor verblijfs- en dagrecreatie. Blz. 154  
We stimuleren projecten op het gebied van duurzame maatregelen en op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Blz. 155  
Wat mag het kosten? Blz. 156  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 157  
Beleidsindicatoren Blz. 158  
Actief met duurzaamheid en energie Blz. 159  
Alle hens aan dek! Blz. 160  
Wat speelt er? Blz. 161  
Speerpunt Blz. 162  
40% energieneutraal in 2022 en in de kopgroep van de Achterhoek Blz. 163  
We faciliteren Energie-initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame energie) en gaan aan de slag met de aanbevelingen. Blz. 164  
We maken een nieuw Energie-uitvoeringsprogramma 2019-2022 en voeren dat uit. Blz. 165  
We ondersteunen initiatiefnemers met kennis en haalbaarheidstrajecten Blz. 166  
We onderzoeken of er financiële of andere drempels zijn waar initiatiefnemers tegen aanlopen. Blz. 167  
We werken samen met andere gemeenten aan de Achterhoekse opgave voor energieopwekking Blz. 168  
Van het gas af Blz. 169  
We gaan met minimaal 1 wijk (pilot) in gesprek over de concrete invulling van een warmteplan Blz. 170  
We inventariseren de huidige stand van zaken van het gasnet, de warmtevraag, het warmte-aanbod, de planningen van beheer en onderhoud. Blz. 171  
We verzamelen kennis en informatie over de toekomstige energie-infrastructuur. Blz. 172  
Gemeente als voorbeeld Blz. 173  
Duurzaam inkopen en aanbesteden Blz. 174  
We houden het vervangingsschema van ons wagenpark tegen het licht Blz. 175  
We maken een plan hoe we ons eigen vastgoed verduurzamen en in welk tempo Blz. 176  
We plaatsen laadpalen bij het gemeentehuis Blz. 177  
Wij laten onze organisatie/bedrijfsvoering onafhankelijk monitoren. Blz. 178  
Wij ondersteunen het gebruik van elektrische auto’s. We laten het neerzetten van een laadpunt op de openbare weg zo soepel mogelijk verlopen Blz. 179  
Wat mag het kosten? Blz. 180  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 181  
Sport is meer! Blz. 182  
Een leven lang sporten en bewegen Blz. 183  
Wat speelt er? Blz. 184  
Speerpunt Blz. 185  
Een leven lang sport en bewegen voor iedereen Blz. 186  
Via bijzondere bijstand zorgen we ervoor dat kinderen uit minima-gezinnen kunnen blijven sporten en bewegen. Blz. 187  
Voor volwassenen uit minima-gezinnen is er het meedoenarrangement. Blz. 188  
We bepalen welk structureel budget nodig is voor de vliegwielfunctie sport Blz. 189  
We doen mee aan het Jeugdsportfonds Nederland Blz. 190  
We faciliteren ‘Achterhoek in beweging Blz. 191  
We zetten 11,7 fte combinatiefunctionarissen in (Brede Impuls) die verbindingen leggen tussen sport, cultuur en welzijn. Blz. 192  
Toekomstbestendige verenigingen en sportinfrastructuur Blz. 193  
We beheren gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties Blz. 194  
We faciliteren de Sport Federatie Berkelland Blz. 195  
We grijpen natuurlijke momenten aan om de gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig te maken. Blz. 196  
We ondersteunen, adviseren en begeleiden verenigingen om toekomstbestendig te worden Blz. 197  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 198  
Wat mag het kosten? Blz. 199  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 200  
Beleidsindicatoren Blz. 201  
Cultuur is van iedereen Blz. 202  
Cultuur beleef je in Berkelland Blz. 203  
Wat speelt er? Blz. 204  
Speerpunt Blz. 205  
Een samenhangende cultuurnota met uitvoeringsprogramma Blz. 206  
We maken een cultuurnota met uitvoeringsprogramma Blz. 207  
We ondersteunen de (vrijwilligers van de) Dorpsböke Blz. 208  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 209  
We subsidiëren de bibliotheek Oost-Achterhoek Blz. 210  
We subsidiëren de instandhouding van monumenten Blz. 211  
We subsidiëren het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers en nemen deel aan het Cultuur –en Erfgoedpact Blz. 212  
We zorgen voor cultuureducatie voor ieder kind in het basisonderwijs Blz. 213  
Wat mag het kosten? Blz. 214  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 215  
Samen veilig Blz. 216  
Veilig zijn in Berkelland? Daar zorgen we samen voor! Blz. 217  
Wat speelt er? Blz. 218  
Speerpunt Blz. 219  
Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners. Blz. 220  
We bevorderen brandveilig wonen van niet-zelfredzamen. Daarnaast gaan we inwoners bewust maken over wat zij kunnen doen om (mogelijke) calamiteiten als gevolg van brand te voorkomen door snel en adequaat handelen. Blz. 221  
We vragen inwoners naar hun onveiligheidsgevoel (bijvoorbeeld via het internetpanel) en ondernemen daarop gericht actie. Blz. 222  
We zorgen voor passende en gerichte inzet samen met inwoners en andere betrokken partners (zoals politie, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen, vastgoedeigenaren, uitzendbureaus en omgevingsdienst). Blz. 223  
Geen ruimte voor ‘ondermijning’ Blz. 224  
We gaan samen met het RIEC en politie aan de slag met het opstellen van een ondermijningsbeeld in onze gemeente. Blz. 225  
We maken kaders en richtlijnen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en ervoor zorgen dat deze worden nageleefd, om zo negatieve aspecten van arbeidsmigratie (zoals mensenhandel, slechte woonomstandigheden en overlast) te beperken. Blz. 226  
We maken onze inwoners en collega’s bewust van situaties die met ondermijning te maken kunnen hebben. Blz. 227  
We werken nog meer samen met onze inwoners en betrokken partners door informatie uit te wisselen, verbindingen te maken en het makkelijk te maken melding te doen van mogelijke situaties van ondermijning. Blz. 228  
Verminderen criminaliteit in buitengebied en kernen Blz. 229  
We ondersteunen (o.a. met financiële middelen) het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele buitengebied. Blz. 230  
We zetten in op intensieve gerichte daderaanpak, een gebiedsgerichte aanpak, preventie én aandacht voor het slachtoffer Blz. 231  
Wat mag het kosten? Blz. 232  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 233  
Beleidsindicatoren Blz. 234  
Aan de slag met de Omgevingswet Blz. 235  
Een nieuwe manier van (samen)werken Blz. 236  
Wat speelt er? Blz. 237  
Speerpunt Blz. 238  
Concreet aan de slag met Omgevingsvisie en Omgevingsplan Blz. 239  
We doen inspiratie op met voorbeelden van andere gemeenten op proces en inhoud Blz. 240  
We starten in 2019 met een plan van aanpak voor de Omgevingsvisie op basis van de door de gemeenteraad bepaalde ambitie Blz. 241  
Cultuur, gedrag en competenties veranderen Blz. 242  
Samen met de Raadswerkgroep Omgevingswet zorgen we ervoor dat de gemeenteraad is voorbereid. Blz. 243  
We organiseren bijeenkomsten voor gemeentebestuur en medewerkers. Blz. 244  
We zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden. Blz. 245  
Digitalisering voorbereiden Blz. 246  
We oriënteren ons op de benodigde informatie-uitwisseling en archivering tussen ketenpartners. Blz. 247  
We passen onze systemen op tijd aan afhankelijk van de voortgang van het Digitaal stelsel Omgevingswet. Blz. 248  
Leren werken volgens de nieuwe wet Blz. 249  
We analyseren waar het nodig is om onze werkprocessen opnieuw in te richten Blz. 250  
Wat mag het kosten? Blz. 251  
Financiën Blz. 252  
Wat speelt er? Blz. 253  
Speerpunt Blz. 254  
Financieel structureel gezonde gemeente Blz. 255  
Lagere lasten voor inwoners, bedrijven en verenigingen in de periode 2019-2022 Blz. 256  
We beheren onze financiële middelen. Blz. 257  
We dragen bij aan verbonden partijen Blz. 258  
We heffen andere belastingen en leges. Blz. 259  
We heffen Onroerende zaakbelasting. Blz. 260  
We ontvangen een algemene uitkering. Blz. 261  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 262  
We storten in en ontrekken aan reserves. Blz. 263  
We voeren de wet onroerende zaken uit. Blz. 264  
Wat mag het kosten? Blz. 265  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 266  
Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) Blz. 267  
Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000) Blz. 268  
Balansen 2019 - 2022 (bedragen x € 1.000) Blz. 269  
Emu-saldi 2018 - 2020 (bedragen x € 1.000) Blz. 270  
Structureel begrotingssaldo Blz. 271  
Beleidsindicatoren Blz. 272  
Bedrijfsvoering Blz. 273  
Berkelland goed georganiseerd! Blz. 274  
Wat speelt er? Blz. 275  
Speerpunt Blz. 276  
Gegevensbescherming Blz. 277  
Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens Blz. 278  
Voldoen aan de normen die worden gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Blz. 279  
Een organisatie die is toegerust voor de taak die gesteld is Blz. 280  
We geven de Berkelland academie vorm Blz. 281  
We zetten HR instrumenten in om de arbeidsmarktpositie van de gemeente te verbeteren Blz. 282  
We zorgen voor voldoende personeel Blz. 283  
Een professionele bedrijfsvoering Blz. 284  
Uitvoeren interne audits. Blz. 285  
Verbeteren juridische kwaliteit. Blz. 286  
Verminderen fiscale risico's. Blz. 287  
We evalueren onze dienstverlening aan derden. Blz. 288  
ICT innovatie als belangrijk hulpmiddel dat leidt tot een moderne en voorspelbare dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 289  
We doen een aantal grote technische aanpassingen, zoals de mobiele werkplek en herinrichting fysieke serveromgeving. Blz. 290  
We implementeren een nieuw zaaksysteem. Blz. 291  
We zetten experimenten data-analyse en 3D/virtualisatie door naar de beleid- en werkprocessen Blz. 292  
Doelmatig en rechtmatig inkopen Blz. 293  
Inrichten en bijhouden van een contractbeheerssysteem Blz. 294  
Opstellen aanbestedingskalender Blz. 295  
Opstellen van inkoophandboek Blz. 296  
Tenderboard instellen Blz. 297  
Grondbeleid Blz. 298  
Wat speelt er? Blz. 299  
Wat zijn de kosten? Blz. 300  
Lokale heffingen Blz. 301  
Lokale heffingen Blz. 302  
Wat speelt er? Blz. 303  
Kaders Blz. 304  
Speerpunten Blz. 305  
Een verantwoorde gemeentelijke belastingdruk Blz. 306  
Heffen Reinigingsheffingen Blz. 307  
Heffen rioolheffing Blz. 308  
Heffen van Onroerende zaak belastingen Blz. 309  
Verantwoorde tarieven voor onze dienstverlening Blz. 310  
Heffen begraafrechten Blz. 311  
Heffen Leges Blz. 312  
Heffen marktgelden Blz. 313  
Heffen Reclamebelasting Blz. 314  
Heffen Toeristenbelasting Blz. 315  
Kwijtschelding van belasting voor mensen met een minimuminkomen Blz. 316  
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen Blz. 317  
Weerstandsvermogen Blz. 318  
Weerstandsvermogen Blz. 319  
Wat speelt er? Blz. 320  
Speerpunten Blz. 321  
Een weerstandvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen Blz. 322  
Beoordelen weerstandsvermogen. Blz. 323  
Inventariseren risico's. Blz. 324  
Kengetallen financiële positie Blz. 325  
Samenwerkingspartijen Blz. 326  
Samenwerkingspartijen Blz. 327  
Speerpunten Blz. 328  
Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen Blz. 329  
Aandeelhouderschap van AGEM goed uitoefenen. Blz. 330  
Aandeelhouderschap van Alliander N.V. goed uitoefenen. Blz. 331  
Aandeelhouderschap van BNG Bank goed uitoefenen. Blz. 332  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen. Blz. 333  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg C.V. goed uitoefenen. Blz. 334  
Aandeelhouderschap van Twence goed uitoefenen. Blz. 335  
Aandeelhouderschap van Vitens N.V. goed uitoefenen. Blz. 336  
Goede dienstverlening door samenwerking Blz. 337  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Blz. 338  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland. Blz. 339  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek. Blz. 340  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. Blz. 341  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers. Blz. 342  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek. Blz. 343  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek. Blz. 344  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland. Blz. 345  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. Blz. 346  
Deelnemen in het Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achteroek. Blz. 347  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet - Stelkampsveld. Blz. 348  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Euregio. Blz. 349  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Leisurelands. Blz. 350  
Deelnemen in het samenwerkingsverband N18. Blz. 351  
Deelnemen in het samenwerkingsverband NUVAL Platform. Blz. 352  
Deelnemen in het samenwerkingsverband P10. Blz. 353  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme. Blz. 354  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Hambroek. Blz. 355  
Deelnemen in het samenwerkingsverband ZOOV. Blz. 356  
Goede dienstverlening door andere partijen Blz. 357  
Afspraken maken over dienstverlening met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Blz. 358  
Financiering Blz. 359  
Financiering Blz. 360  
Wat speelt er? Blz. 361  
Speerpunten Blz. 362  
Beperken van de risico's op het te lenen en uit te lenen geld Blz. 363  
Beoordelen koersrisico Blz. 364  
Beoordelen renterisico. Blz. 365  
Beoordelen uitstaande leningen Blz. 366  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 367  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 368  
Wat speelt er? Blz. 369  
Speerpunten Blz. 370  
Een verantwoord beheer van onze kapitaalgoederen Blz. 371  
Onderhouden gebouwen. Blz. 372  
Onderhouden groen. Blz. 373  
Onderhouden van Riolering Blz. 374  
Onderhouden van wegen Blz. 375  
Reserves Blz. 376  
Wat speelt er? Blz. 377  
Overzicht reserves Blz. 378  
Algemene reserve Blz. 379  
Bestuurlijke claims Blz. 380  
Egalisatiereserve afval Blz. 381  
Egalisatiereserve investeringen Blz. 382  
Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties Blz. 383  
Inkomensreserve Blz. 384  
Onderwijshuisvesting Blz. 385  
Wegen Blz. 386  
Herstructurering Blz. 387  
Nadelen decentralisaties Blz. 388