Plezierig Wonen

Kwalitatief goede woningvoorraad nu en in de toekomst

Wat speelt er?

• De woningmarkt trekt aan, ook in Berkelland. In 2017 was er een record aantal kooptransacties (529) en in de eerste helft van 2018 zijn 210 woningen verkocht. Het is nu gemakkelijker om een koper te vinden dan een woning.
• We zien een mismatch tussen vraag en aanbod. Veel van de vrijkomende woningen (bij verhuizing en overlijden) sluiten niet aan bij de wensen van woningzoekenden.
• Wonen gaat niet alleen over stenen. Om prettig te kunnen wonen en leven in een dorp of buitengebied is niet alleen de woning van belang. Inwoners wonen in hun huis, ontvangen daar eventueel zorg en vinden het belangrijk dat de omgeving van hun huis er goed uit ziet.
• Na 2020 zal na het aantal inwoners ook het aantal huishoudens dalen, waardoor meer aanbod van woningen ontstaat. Dit kan verhoogde leegstand, waardedaling en vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving veroorzaken.
• Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dit kan door het verduurzamen of levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
• Er is in het centra (kernwinkelgebied) van kernen enige ruimte voor transformatie van bestaand vastgoed naar woningen om leegstand en verpaupering in het centrum tegen te gaan.

Speerpunten

Toekomstgerichte bestaande woningvoorraad

Wat willen we bereiken?
• Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
• Er is voldoende woon-zorg aanbod voor ouderen die niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
• In 2019 zijn in de particuliere woningvoorraad 1500 energierenovaties uitgevoerd.
• Een integrale wijkaanpak voor zowel transformatie van de woningvoorraad als het toekomstbestendig maken van wijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal en type woningen past bij de behoefte

Wat willen we bereiken?

  • Inzicht in de woonbehoeftes van inwoners in de kernen nu en in de toekomst
  • Ruimte voor goede, tijdelijke en innovatieve woningbouwplannen passend bij de behoefte van onze inwoners
  • Woningsplitsing onder voorwaarden weer toestaan
  • De overcapaciteit aan plannen is in 2022 teruggebracht naar 0
  • Sloop van woningen die niet meer passen bij de behoefte

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten

Onder de activiteiten We werken aan een transformatiefonds en We starten een pilot integrale wijk-aanpak voor transformatie van woningen is het budget uit Samen investeren in Berkelland opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting na Voorjaarsnota Mutaties Begroting 2019 MeerJB 2020 MeerJB 2021 MeerJB 2022
Lasten
We werken aan een transformatiefonds om sloop van woningen in de toekomst te bekostigen 0 0 0 0 -250 -250 -250 -250 -250
We starten met een pilot integrale wijkaanpak voor transformatie van woningen en het toekomstbestendig maken van wijken. 0 0 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250
Loonkosten van het programma Wonen -55 0 -1.322 -1.423 -208 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632
Rente en afschrijving van het programma Wonen -192 -93 -135 -140 50 -89 -89 -89 -89
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties -864 -253 -1.094 -876 0 -876 -876 -876 -876
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners -66 -59 -103 -80 0 -80 -80 -80 -80
We monitoren de toekomstige sloopopgave. 0 0 -35 -30 0 -30 -30 -30 -30
Totaal Lasten -1.176 -405 -2.688 -2.549 -1.658 -4.207 -4.207 -4.207 -4.207
Baten
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties 954 295 1.344 1.015 46 1.061 1.061 1.061 1.061
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners 517 490 868 785 0 785 785 785 785
Totaal Baten 1.472 785 2.211 1.800 46 1.846 1.846 1.846 1.846

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Regionale Woonagenda 2015-2025 2015
Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2015 2015
Verordening Blijverslening gemeente Berkelland 2016
Structuurvisie Wonen Eibergen 2016
Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018 2016
Lokale Woonagenda 2016
Woningmarktmonitor 2017 2017
Structuurvisies Wonen Neede, Borculo en Ruurlo 2017
Wendbaar Woonbeleid 2018

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Woonlasten éénpersoons huishouden euro Berkelland 2017 658 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2018 644
Nederland 2017 644
2018 649
Woonlasten meerpersoons huishouden euro Berkelland 2017 796 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2018 791
Nederland 2017 723
2018 721
WOZ-waarde woningen dzd euro Berkelland 2014 203 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
2015 199
2016 198
2017 202
2018 215
Nederland 2014 211
2015 206
2016 209
2017 216
2018 230
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen Berkelland 2016 2,4 ABF - Systeem Woningvoorraad Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Nederland 2016 7,2

sub1

sub2