Fijn Leven

Een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving

Wat speelt er?

 • Het is fijn leven in Berkelland. Inwoners geven met bijna het cijfer 8 aan dat ze erg fijn wonen. Zij willen ook in de toekomst tevreden blijven over hun woon- en leefomgeving. Dat betekent dat we moeten investeren in een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving. Er is op dit moment meer financiële ruimte om een impuls te geven aan deze ambitie.
 • Inwoners, bedrijven, verenigingen en ondernemers organiseren veel zelf. Zij nemen op veel terreinen initiatieven om onze leefomgeving en samenleving mooier te maken. De gemeente helpt daar graag bij. We geven onze inwoners en ondernemers de ruimte en het vertrouwen om zelf zaken op te pakken en met elkaar te regelen.
 • Wij moeten onze leefomgeving voorbereiden op de klimaatverandering. We zullen moeten leren omgaan met grote hoeveelheden water (hevige regenval en binnenkomend water vanuit het buitenland), droogteperioden en hoge temperaturen.
 • Nederland wil naar een circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden hergebruikt). Landelijk is daarvoor het programma Van afval naar grondstof ‘VANG’ opgezet. Gemeenten zijn daarbij belangrijke partners, omdat zij verantwoordelijk zijn voor inzameling van het huishoudelijk afval. Berkelland wil voldoen aan de landelijke doelstelling uit het programma. Dit betekent dat we in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner willen inzamelen.

Speerpunt

Investeren in de samenleving

Wat willen we bereiken?

 • We ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving op de manier die het beste bij dat initiatief past.

Wat gaan we daar voor doen?

Een uitnodigende leefomgeving

Wat willen we bereiken?

 • De kwaliteit van het groenonderhoud verbetert, met focus op duurzaam, schoon en kleurrijk.
 • Een leefomgeving voor jong en oud die uitnodigt om te bewegen.

Wat gaan we daar voor doen?

Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat.

Wat willen we bereiken?

 • Een leefomgeving die aangepast is aan het veranderende klimaat.

Wat gaan we daar voor doen?

Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.

Wat willen we bereiken?

 • Veilig en makkelijk berijdbare wegen en paden zowel in het buitengebied als in de kernen, die aantrekkelijk zijn voor inwoners en bezoekers

Wat gaan we daar voor doen?

Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen

Wat willen we bereiken?

 • Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland zijn voor iedereen bereikbaar, ook zonder eigen auto of ander eigen vervoer.

Wat gaan we daar voor doen?

Hergebruik van grondstoffen (Van afval naar grondstof)

Wat willen we bereiken?

 • Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
 • In 2020 zamelen we niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner in en is de afvalscheiding meer dan 75%
 • Minder zwerfafval.

Wat gaan we daar voor doen?

Gemeentelijke gebouwen en scholen

Wat willen we bereiken?

 • De gemeentelijke gebouwen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken worden onderhouden en beheerd.
 • We willen dat scholen kunnen beschikken over de passende toekomstbestendige huisvesting zodat zij in staat zijn om optimaal onderwijs te kunnen geven.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

De daling van de lasten voor het beheren en onderhouden van het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen heeft te maken met de begroting van een aantal lasten op bedrijfsvoering. Bij de onderdelen investeren in extra onderhoud van wegen, investeren in verbetering kwaliteit groen en ondersteunen ontwikkelingen initiatieven uit wijken buurten en kernen is het budget opgenomen uit Samen investeren in Berkelland.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting na Voorjaarsnota Mutaties Begroting 2019 MeerJB 2020 MeerJB 2021 MeerJB 2022
Lasten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. -44 -47 -44 -54 0 -54 -54 -54 -54
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. -2.419 -2.869 -2.584 -3.027 -100 -3.127 -3.127 -3.127 -3.127
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren -703 -665 -518 -703 0 -703 -703 -703 -703
We overleggen met inwoners over speelplekken 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente -267 -357 -4.605 -269 18 -251 -251 -251 -251
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering -1.481 -2.176 -1.920 -1.580 81 -1.499 -1.499 -1.499 -1.499
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen -1.431 -1.713 -1.764 -1.999 1.267 -732 -732 -732 -732
We onderhouden onze infrastructuur -3.135 -3.123 -3.092 -3.045 116 -2.929 -2.929 -2.929 -2.929
We ondersteunen ontwikkeling van en waar nodig initiatieven uit wijken, buurten en kernen en ontwikkelingen een financieel instrument dat hierbij helpt 0 0 0 0 -625 -625 -625 -625 -625
We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak 0 0 0 0 -500 -500 -500 -500 -500
We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud). 0 0 0 0 -375 -375 -375 -375 -375
We zaaien daar waar mogelijk bermen/terreinen in met kleurrijke zaadmengsels -130 -133 -128 -189 0 -189 -189 -189 -189
Loonkosten van het programma Leefomgeving -847 0 -3.095 -3.208 -1.878 -5.086 -5.086 -5.086 -5.086
Rente en afschrijving van het programma Leefomgeving -5.225 -4.991 0 -4.732 813 -3.919 -3.919 -3.919 -3.919
Totaal Lasten -15.684 -16.074 -17.750 -18.807 -1.182 -19.989 -19.989 -19.989 -19.989
Baten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. 44 47 44 54 0 54 54 54 54
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. 3.420 3.432 3.613 3.957 81 4.039 4.039 4.039 4.039
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren 0 0 0 1 0 1 1 1 1
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente 306 143 391 108 0 108 108 108 108
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering 6.133 6.141 6.384 6.096 1.083 7.179 7.179 7.179 7.179
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen 329 347 430 312 24 336 336 336 336
We onderhouden onze infrastructuur 305 377 248 205 0 205 205 205 205
Totaal Baten 10.537 10.487 11.110 10.734 1.188 11.922 11.922 11.922 11.922

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Rapportage groenbeheer 2009
Speelruimteplan 2007
Groenstructuurplan
Speelruimtebeleid 2009

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Hernieuwbare elektriciteit % Berkelland 2015 4,1 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
2016 6,3
Nederland 2015 11,8
2016 12,9
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner Berkelland 2015 245 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
2016 252
Nederland 2015 200
2016 189