Sport is meer!

Een leven lang sporten en bewegen

Wat speelt er?

  • Sport en bewegen zijn goed voor de gezondheid, voor sociale contacten, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Individueel of met een team, als deelnemer, toeschouwer of vrijwilliger, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, bij een accommodatie, gewoon op straat of in een park. Van jong tot oud beleven we er plezier aan. Sport en bewegen bevorderen eigen regie en creëren ontmoetingen. Daarom richten we ons op alle inwoners van Berkelland in alle leeftijdscategorieën, met speciale aandacht voor de mensen met een beperking, minima-gezinnen en mensen met een migratie achtergrond.
  • We zien sport en bewegen als een krachtig middel om maatschappelijke doelen te bereiken en het is daarom van belang om aansluiting te hebben onder andere bij het lokale uitvoeringsprogramma ‘Samen denken, Samen doen’ en het regionale preventieprogramma en het nationale sportakkoord.
  • Berkelland staat bekend om haar vitale verenigingsleven. De omgeving van (sport) verenigingen is aan het veranderen. Demografische ontwikkelingen kunnen leiden tot minder leden, minder vrijwilligers en problemen met de betaalbaarheid van de sport. Het verenigingsleven komt voor nieuwe uitdagingen te staan en dat vraagt om meer zelfstandigheid en ondernemerschap. Sportverenigingen moeten op zoek naar nieuwe samenwerkingen en een innovatief sportaanbod.
  • We werken samen met Achterhoekse gemeenten aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda op de thema’s: ‘Gezonde Jeugd’ (leefstijl), Uniek Sporten (sporten met een beperking), Vitaal ouder worden, Open club/Vitale sportparken en Talentontwikkeling.

Speerpunt

Een leven lang sport en bewegen voor iedereen

Wat willen we bereiken?

  • Alle inwoners kunnen sporten of bewegen.
  • Een actieve, gezonde leefstijl

Wat gaan we daar voor doen?

Toekomstbestendige verenigingen en sportinfrastructuur

Wat willen we bereiken?

  • Een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur
  • Sterke en vitale sportverenigingen

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bij het beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties zien we lagere lasten omdat in de begroting de onderhoudsbudgetten nog niet zijn verdeeld. Dit gebeurt na een inventarisatie eind 2018/begin 2019. Daarnaast is het budget voor de vliegwielfunctie sport (te vinden onder Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners) vanaf 2019 nog één jaar opgenomen onder de activiteiten Wij faciliteren 'Achterhoek in beweging en We doen mee aan het Jeugdsportfonds Nederland.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting na Voorjaarsnota Mutaties Begroting 2019 MeerJB 2020 MeerJB 2021 MeerJB 2022
Lasten
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners -23 -14 -27 -20 20 0 0 0 0
Loonkosten van het programma Sport 0 0 -138 -174 -52 -225 -225 -225 -225
Rente en afschrijving van het programma Sport -189 -209 -209 -176 53 -123 -123 -123 -123
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen -108 -90 -92 -86 0 -86 -86 -86 -86
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -1.082 -824 -720 -756 295 -461 -461 -461 -461
We doen mee aan het Jeugdsportfonds Nederland. 0 0 0 0 -6 -6 0 0 0
We ondersteunen, adviseren en begeleiden verenigingen om toekomstbestendig te worden. -925 -966 -1.011 -1.013 0 -1.013 -1.013 -1.013 -1.013
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland -68 -79 -83 -79 -2 -80 -80 -80 -80
We zetten 11,7 fte combinatiefunctionarissen in (Brede Impuls) die verbindingen leggen tussen sport, cultuur en welzijn -232 -222 -282 -232 0 -232 -232 -232 -232
Wij faciliteren ‘Achterhoek in beweging. 0 0 0 0 -14 -14 0 0 0
Totaal Lasten -2.627 -2.404 -2.562 -2.535 294 -2.240 -2.220 -2.220 -2.220
Baten
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 263 262 253 269 0 269 269 269 269

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Sportkader Achterhoek in beweging 2016-2019 2015
Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2016-2019 2015
Kadernotitie 'Inzet Combinatiefunctionarissen Brede Impuls Berkelland' 2017

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
% Niet sporters % Berkelland 2012 47 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
2017 46,5
Nederland 2012 46,6
2017 48,7