Werken en ondernemen in een sterke regio

Een warm welkom voor werk

Wat speelt er?

  • In Berkelland is het goed werken en ondernemen. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid en vraagt permanente aandacht. Zo maakt de nieuwe N18 het nog aantrekkelijker om te ondernemen en te werken in Berkelland.
  • Regionaal slaat de Achterhoek de handen ineen om zijn aantrekkelijkheid voor ondernemers en potentiële werknemers te vergroten. De Achterhoek profileert zich als smarthub Achterhoek (www.smarthub.nl) met kansen voor de Achterhoekse smart industry. Dit biedt niet alleen kansen voor de (hightech) maakindustrie, maar ook voor sectoren als agro/food, zorg en vrijetijdseconomie.
  • De economische vooruitzichten zijn goed. In verschillende sectoren is de vraag naar goedgeschoolde medewerkers zo groot dat het soms niet meer lukt om vacatures te vervullen. Toch staan er ook nog mensen aan de zijlijn zonder werk. Dat maakt extra inzet en creatief samenwerken van alle betrokken partijen noodzakelijk. De juiste mensen op de juiste plek en werk voor iedereen! Ook voor mensen die hierbij een extra steuntje nodig hebben.

Speerpunt

Promotie van Berkelland (en de Achterhoek)

Wat willen we bereiken?

  • Promotie van Berkelland: waar je je snel thuis voelt, met fijne, gastvrije mensen, waar het prettig wonen, recreëren en werken.

Wat gaan we daar voor doen?

Goed vestigingsklimaat voor ondernemers

Wat willen we bereiken?

  • Een aantrekkelijk, toekomstbestendig vestigingsklimaat in Berkelland en de regio.

Wat gaan we daar voor doen?

Vitale winkelcentra

Wat willen we bereiken?

  • Concentratie van winkels in het kernwinkelgebied.
  • Toekomstbestendige centra met aantrekkingskracht.

Wat gaan we daar voor doen?

Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald.

Wat willen we bereiken?

  • Iedereen kan aan het werk kan, betaald of onbetaald.

Wat gaan we daar voor doen?

Goed onderwijs dat aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken?

  • Betere doorstroming naar werk zowel vanuit onderwijs als vanuit een (jeugd) werkloosheidssituatie.

Wat gaan we daar voor doen?

Vrijetijdsaanbod het hele jaar door.

Wat willen we bereiken?

  • Het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod in Berkelland is verbeterd.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Onder de activiteit Plan maken en uitvoeren...promotie is het budget opgenomen voor de promotie van Berkelland. Onder de activiteit Samen met inwoners... revitalisering van centra is het budget opgenomen uit Samen investeren in Berkelland. Het faciliteren van het ondernemersfonds is vanaf 2019 bruto opgenomen in plaats van netto. De stijging onder Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden is de stijging van de bijdrage aan de SDOA opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting na Voorjaarsnota Mutaties Begroting 2019 MeerJB 2020 MeerJB 2021 MeerJB 2022
Lasten
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden -39 -69 -40 0 0 0 0 0 0
Plan maken en uitvoeren waarbij duidelijk is wat de strategie is, hoe promotie effectief kan worden ingezet en welke doelgroepen we daarmee bereiken 0 0 0 0 -35 -35 -35 -35 -35
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties via zogenaamde taskforces voor elke kern (en centrum) gaan we aan de slag met de revitalisering van de centra 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is -33 -61 -11 -11 0 -11 -11 -11 -11
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. -18 -46 -37 -21 0 -21 -21 -21 -21
Faciliteren van een ondernemersfonds 0 0 0 -15 -170 -185 -185 -185 -185
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry. 0 0 0 -20 0 -20 -20 -20 -20
Samenwerken met Duitsland. 0 0 0 -12 0 -12 -12 -12 -12
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling duurzame energie 0 0 0 -20 20 0 0 0 0
Stimuleren van ontwikkelingen van bestaande en nieuwe bedrijven. 0 0 0 -30 -20 -50 -50 -50 -50
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) -11.211 -10.945 -14.501 -15.654 -279 -15.933 -15.933 -15.933 -15.933
We ondersteunen (lokale en regionale) producten en productontwikkeling voor verblijfs- en dagrecreatie -229 -202 -275 -249 0 -249 -249 -249 -249
We stimuleren de ontwikkeling van duurzame en innovatieve bedrijventerreinen in samenwerking met ondernemers (in navolging op de pilot Ruurlo) -243 -449 -54 -390 0 -390 -390 -390 -390
Onderwijs en huisvesting -894 -848 -941 -787 5 -782 -777 -777 -777
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een SW indicatie een goede werkplek vindt -9.153 -8.916 -1.666 -734 0 -734 -734 -734 -734
Loonkosten van het programma Economie en werkgelegenheid 0 0 -7.970 -8.196 140 -8.055 -8.055 -8.055 -8.055
Rente en afschrijving van het programma Economie en werkgelegenheid -2.577 -2.912 -2.036 -1.763 498 -1.265 -1.265 -1.265 -1.265
Totaal Lasten -24.397 -24.450 -27.532 -27.903 -841 -28.744 -28.739 -28.739 -28.739
Baten
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. 53 56 60 54 0 54 54 54 54
Faciliteren van een ondernemersfonds 0 0 0 0 170 170 170 170 170
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) 8.172 7.699 8.332 8.560 0 8.560 8.560 8.560 8.560
We ondersteunen (lokale en regionale) producten en productontwikkeling voor verblijfs- en dagrecreatie 0 0 0 2 0 2 2 2 2
We stimuleren de ontwikkeling van duurzame en innovatieve bedrijventerreinen in samenwerking met ondernemers (in navolging op de pilot Ruurlo) 519 659 130 501 0 501 501 501 501
Onderwijs en huisvesting 264 544 302 143 0 143 143 143 143
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een SW indicatie een goede werkplek vindt 32 30 1.413 1.308 255 1.563 1.527 1.505 1.464
Totaal Baten 9.039 8.986 10.249 10.568 425 10.993 10.957 10.935 10.894

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Economische Agenda 2016-2020 2016

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Relatief verzuim per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar Berkelland 2016 12,36 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar.
2017 14,93
Nederland 2016 26,88
2017 26,58
Absoluut verzuim per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar Berkelland 2016 0,98 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar.
2017 0,59
Nederland 2016 2,01
2017 1,82
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % Berkelland 2016 0,7 DUO- Dienst Uitvoering Onderwijs Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Nederland 2016 1,7
Banen per 1.000 inwoners 15-64jr Berkelland 2016 598,3 LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2017 612,2
Nederland 2016 744
2017 758,2
Vestigingen per 1.000 inwoners 15-64jr Berkelland 2016 142 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2017 143,7
Nederland 2016 134
2017 139,7
Netto arbeidsparticipatie % Berkelland 2016 65,3 CBS - Arbeidsdeelname Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.
2017 66,6
Nederland 2016 65,8
2017 66,7
Functiemenging % Berkelland 2016 45,9 LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2017 46,1
Nederland 2016 52,1
2017 52,4
Bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners 18jr eo Berkelland 2016 20,5 CBS - Participatie Wet Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
2017 21,9
Nederland 2016 41,3
2017 41,1
Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-65jr Berkelland 2016 39,9 CBS - Participatie Wet Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
2017 45,3
Nederland 2016 25,5
2017 29
% Jeugd werkloosheid % Berkelland 2015 0,85 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)
Nederland 2015 1,52