Lokale heffingen

Lokale heffingen

"Lokale heffingen en lastendruk in beeld"

Wat speelt er?

De belastingen en heffingen die inwoners betalen, verschillen per persoon. Toch bestaat de behoefte om gemeenten te vergelijken. Voor die vergelijking maken we gebruik van de gemeentelijke lastendruk. Hierbij gaan we uit van een standaardsituatie met de tarieven van een gemeente. In de berekening van de lastendruk houden we rekening met de Onroerende Zaak Belastingen, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. Voor Berkelland ziet de gemeentelijke lastendruk er als volgt uit:

Uitgangspunten voor de vergelijking zijn:
Huishouden van 4 personen
Woningwaarde van € 150.000
Groot pakket afvalstoffenheffing (380 liter)
Waterverbruik van 45 m³ per persoon

Bedragen in € Gebruiker van de woning geen eigenaar Gebruiker van de woning eigenaar
Belastingsoort Tarief 2018 Tarief 2019 Tarief 2018 Tarief 2019
OZB gebruiker
OZB eigenaar 207,30 212,28
Reinigingsheffing 189,00 185,00 189,36 185,00
Rioolheffing gebruiker 201,60 208,80 201,60 208,80
Rioolheffing eigenaar 185,30 191,97
Totaal belastingdruk 390,60 393,80 783,56 798,05

Kaders

 • De onroerende zaak belastingen stijgt niet meer dan de inflatiecorrectie. Voor 2019 houden we rekening met een stijging van 2,4%.
 • De Reinigingsheffingen zijn bedoeld om de kosten van afvalinzameling en –verwijdering te dekken. Wij streven naar 100 procent kostendekking bij de afvalstoffenheffing. Bij het berekenen van de kostendekkendheid houden we rekening met de directe kosten, de kosten van overhead, BTW, en eventuele prijsstijgingen.
 • De gemeente heeft de zorg voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en de structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand. De kosten hiervan worden betaald uit de rioolheffing. Er is een bewuste keuze gemaakt om de heffing te splitsen in een gebruikersdeel en een eigenarendeel. De gebruiker betaalt, omdat hij/zij afvalwater op het riool loost. De eigenaar omdat de aansluiting op de riolering de gebruikswaarde van zijn pand verhoogt. De rioolheffing is kostendekkend. Bij het berekenen van de kostendekkendheid houden we rekening met de directe kosten, de kosten van overhead, BTW, en eventuele prijsstijgingen.
 • Iedereen die in onze gemeente overnacht in een hotel, pension, vakantiewoning of kampeeronderkomen en die niet in de gemeentelijke basisadministratie van onze gemeente is opgenomen, moet toeristenbelasting betalen. Het is praktisch niet uitvoerbaar de belasting te innen bij de personen die overnachten. Daarom heffen wij de belasting van degenen die gelegenheid tot overnachten bieden (de exploitanten). De exploitanten mogen de belasting doorberekenen aan de personen die overnachten. Voor kampeeronderkomens op vaste- en seizoenstandplaatsen op campings kan een forfaitair tarief (vast jaarbedrag) worden gerekend op basis van het gemiddelde aantal personen en het gemiddelde aantal overnachtingen.
 • Wij leveren diverse diensten en producten zoals paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, bouwvergunningen en kapvergunningen, waarvoor wij een vergoeding (leges) vragen. Deze leges staan in de Legesverordening. Deze verordening voldoet aan de eisen die door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Europese dienstenrichtlijn (EDR) zijn gesteld.
 • De begraafrechten moeten in principe de kosten van het begraven en het onderhouden van de begraafplaatsen dekken. Omdat wij veel graven hebben uitgegeven voor onbepaalde tijd lukt het niet om de begraafrechten kostendekkend te krijgen. De begraafrechten stijgen in 2019 met 2,4%.
 • Marktgelden moeten de kosten van de markten dekken. Wij kennen één tarief voor de gehele gemeente Berkelland.
 • Voor mensen met een minimuminkomen bestaat de mogelijkheid gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te krijgen voor de volgende gemeentelijke belastingen:
  a. OZB;
  b. Reinigingsheffingen;
  c. Rioolheffing.
  Wij verlenen gehele kwijtschelding als er aan alle voorwaarden voor kwijtschelding is voldaan. In onze gemeente hanteren wij de zogenaamde 100 procent kwijtscheldingsnorm.
  Dit betekent dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau, zonder vermogen, altijd in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Speerpunten

Een verantwoorde gemeentelijke belastingdruk

Wat willen we bereiken?

 • Een OZB die met niet meer stijgt dan de inflatie
 • Een afvalstoffenheffing die kostendekkend is
 • Een rioolheffing die kostendekkend is

Wat gaan we daarvoor doen?

Verantwoorde tarieven voor onze dienstverlening

Wat willen we bereiken?

 • De kosten van begraven en het onderhouden van begraafplaatsen worden zoveel mogelijk gedekt.
 • De kosten van onze dienstverlening worden betaald door de aanvrager.
 • Recreanten in de gemeente dragen bij aan onze kosten.
 • We faciliteren het ondernemersfonds.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwijtschelding van belasting voor mensen met een minimuminkomen

Wat willen we bereiken?

 • Vermindering Lastendruk minima

Wat gaan we daarvoor doen?