Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

"We zorgen goed voor onze kapitaalgoederen"

Wat speelt er?

In deze paragraaf staat hoe we met onze kapitaalgoederen omgaan. Kapitaalgoederen zijn goederen met een meerjarig nut. Denk aan wegen, gebouwen, riolering en openbaar groen.

Zoals wettelijk is voorgeschreven worden investeringen met een meerjarig nut afgeschreven. De afschrijvingstermijn die daarbij wordt gebruikt komt overeen met de economische levensduur van de investering. Wij hanteren wel een ondergrens. Wanneer de investering minder dan € 5.000 bedraagt, wordt het niet afgeschreven. De lasten worden dan in één keer afgeboekt.

Speerpunten

Een verantwoord beheer van onze kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken?

  • Een kwaliteitsniveau van de wegen volgens scenario 3 overwegend laag
  • Een rioolstelsel dat wordt beheert overeenkomstig het Gemeentelijk Rioleringsplan
  • Een gedifferentieerd onderhoudsniveau voor gemeentelijke gebouwen
  • Een kwaliteitsniveau voor openbaar groen dat past bij het budget

Wat gaan we daarvoor doen?