Bedrijfsvoering

Berkelland goed georganiseerd!

Wat speelt er?

 • Organisatieontwikkeling
  De ambitie die spreekt uit ‘Samen investeren in Berkelland’ vraagt om een continue aandacht voor organisatieontwikkeling. De uitvoering van het collegeprogramma is immers vooral mensenwerk. Investeren in de samenleving gaat hand in hand met investeren in de organisatie en de medewerkers. We vervolgen de ontwikkeling van de zelforganiserende teams waarin in 2018 forse stappen voorwaarts zijn gezet. Daarbij hebben we oog voor de verschillen tussen teams. We gaan door met krachtig werken aan kwaliteitsverbetering in de dingen die we bedenken en doen. Om uitstekend werk te kunnen leveren gaat het vooral om het vergroten van het lerend en innovatief vermogen en de kwaliteit van samenwerking binnen en buiten de organisatie. Hiermee is de focus ook gericht op resultaat en kwaliteit.
 • Personeel
  De Achterhoek is een aantrekkelijke regio met ambitie. “Het is hier goed wonen, leven, werken en ondernemen.” Dit is echter niet vanzelfsprekend en vraagt permanente aandacht. Om onze regio (nog) aantrekkelijker te maken is het nodig dat er voldoende gekwalificeerde medewerkers in onze organisatie werken die bijdragen aan een gezond werk- en ondernemersklimaat in onze gemeente. De economische groei biedt daartoe kansen, maar we voorzien tegelijkertijd een gespannen arbeidsmarkt. Het is beslist nodig om te reageren en in te spelen op de economische– en arbeidsmarktontwikkelingen.

  We herkennen het belang om talenten te vinden, te boeien en te binden. Dat betekent dat we willen bijdragen aan een vestigingsklimaat (niet alleen in de gemeentelijke organisatie maar ook in de regio) dat enerzijds is gericht op ontwikkelen en leren en anderzijds op plezierig wonen, goed werken en fijn leven.
  De maatschappelijke opgave in algemene zin vraagt steeds meer kennis, kunde en vooral ook gedragsvaardigheden van onze medewerkers. Er worden meer taken decentraal belegd en de complexiteit van de opdrachten neemt toe. Om daarin de goede bestuurlijke ondersteuning te kunnen blijven bieden, wordt de kwaliteit van het personeel steeds belangrijker

  Een van de middelen die we inzetten voor het binden en boeien van (huidige en potentiële) werknemers is een aantrekkelijke leeromgeving in de vorm van Berkelland Leert. Daarmee spelen we in op het vraagstuk van de arbeidsmarkt en werken we  continu aan kwaliteitsverbetering. In de organisatie en zeker in samenhang met onze regionale functie.
 • ICT innovatie
  In de Perspectiefnota is al uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden die ICT biedt. ICT kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de organisatie te helpen ontwikkelen en de verschillen de programma’s op een innovatie manier te realiseren. Er zijn veel ICT ontwikkelingen en trends die ons kunnen helpen om onze nieuwe gemeentelijke rol in de samenleving te realiseren
 • Privacybescherming en informatieveiligheid
  Ook in 2019 heeft dit onderwerp onze bijzondere aandacht. We willen, zeker op dit aspect, een betrouwbare partij zijn.

  Voor de bedrijfsvoeringsorganisatie blijft de ambitie om de dienstverlening aan de organisatie en externe partijen te verbeteren door voortdurend te professionaliseren en de klantgerichtheid van denken en handelen te vergroten.

Speerpunt

Gegevensbescherming

Wat willen we bereiken?

 • De gegevens die we beheren zijn goed beschermd en worden zorgvuldig behandeld.

Wat gaan we daar voor doen?

Een organisatie die is toegerust voor de taak die gesteld is

Wat willen we bereiken?

 • Een organisatie die is aangepast aan autonome ontwikkelingen en de uitvoering van Investeren in Berkelland.
 • Vergroten van het lerend en innovatief vermogen: ontwikkeling personeel en opleidingsbudget.
 • Inspanning en investering op onze arbeidsmarktpositie: ontwikkeling arbeidsmarkt.

Wat gaan we daar voor doen?

Een professionele bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

 • Een zelf organiserende organisatie waarin:
  - We elkaar aanspreken op resultaat.
  - De dienstverlening en onze participatie aansluit bij onze veranderende rol in de samenleving.
  - We resultaatgericht werken.
  - Er een goede kwaliteit van de bestuurlijke ondersteuning is.
  - Het inkoop- en aanbestedingsbeleid op een hoger niveau is gebracht.

Wat gaan we daar voor doen?

ICT innovatie als belangrijk hulpmiddel dat leidt tot een moderne en voorspelbare dienstverlening en bedrijfsvoering

Wat gaan we daar voor doen?

Doelmatig en rechtmatig inkopen

Wat willen we bereiken?

 • Inkoop voldoet aan de Europese wetgeving en aan het gemeentelijk beleid.
 • Efficiënt inzet van budgetten.

Wat gaan we daar voor doen?