Zorg voor wie dat nodig heeft

Samen denken, samen doen

Wat speelt er?

 • Het uitvoeringsprogramma Samen denken Samen doen is in 2018 gestart
  Samen met maatschappelijke partners en inwoners werken wij aan ontwikkeling en vernieuwing van vraagstukken binnen het sociaal domein. Daarbij ligt het accent op preventie, vroegsignalering en transformatie.
 • Het is van groot belang dat wij het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren binnen het beschikbare budget. We ondersteunen inwoners zelfredzaam en samen redzaam te zijn en te blijven en hen te ondersteunen als zij zichzelf en samen met hun netwerk niet weten te redden. Wij stimuleren verbindingen met aanpalende beleidsterreinen, zoals sport, gezondheid, cultuur en onderwijs, om zo veel mogelijk te voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op specialistische zorg. Wij richten ons op preventieve activiteiten die aantoonbaar werken.
 • Daar waar de vraag naar professionele zorg groter wordt, groeit veelal ook het aantal mantelzorgers dat zorgdraagt voor een naaste. Hoewel de zorg vaak met liefde wordt gedaan, kan mantelzorg ook ervaren worden als een last. Erkenning en ondersteuning zijn nodig om deze last draaglijk te houden.
 • Het aantal nieuwkomers is afgelopen jaren fors toegenomen. Integratievraagstukken spelen onder andere op het gebied van taal – en in het verlengde daarvan – onderwijs en werk. Om hier zorgvuldig en daadkrachtig mee om te gaan, wordt nauw met betrokken netwerkpartners (zoals voormekaarteams, jeugdzorg, Werkgroep Integratie Neede (WIN), scholen, Werkgevers ServicePunt, vluchtelingenwerk en de Sociale Dienst Oost Achterhoek) samengewerkt.
 • In Berkelland neemt de vraag naar individuele maatwerkvoorzieningen toe. Inwoners worden ouder, leven langer en maken daardoor een langere periode gebruik van voorzieningen. Naast het aantal vragen door de vergrijzing, neemt ook de complexiteit van de vraag toe. We zien dat er een tekort aan algemene voorzieningen is en er snel naar een (duurdere) maatwerkvoorziening wordt verwezen.
 • Grip op de financiën is een rode draad voor dit programma. De kosten voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Deze kostenstijging is er met name in de individuele maatwerk voorziening. Elke bestaande maatwerkvoorziening kost na verloop van tijd steeds meer, zowel op volume als tarief. Deze stijgende lijn wordt – waar mogelijk – afgebogen met behoud van ondersteuning. Met inwoners en netwerkpartners onderzoeken we alternatieven en starten we experimenten.

Speerpunt

Zorg zoveel mogelijk voorkomen

Wat willen we bereiken?

 • Zorg moet in de toekomst beschikbaar blijven voor wie dat nodig heeft. We stimuleren gezondheid en willen eenzaamheid voorkomen.
 • Een lagere en lichtere zorgvraag doordat preventieprogramma’s tijdig en effectief worden gestart.
 • Een omslag in het denken en handelen.

Wat gaan we daar voor doen?

De jeugd ontwikkelt zich positief

Wat willen we bereiken?

 • Jongeren ontwikkelen zich op positieve wijze. Zo nodig ontvangen zij passende ondersteuning.

Wat gaan we daar voor doen?

Iedereen doet mee in Berkelland

Wat willen we bereiken?

 • Iedereen kan (zo veel en zo lang mogelijk) meedoen  in Berkelland
 • Inwoners zijn zo zelfredzaam als mogelijk en nemen deel en dragen zo mogelijk bij aan de samenleving

Wat gaan we daar voor doen?

Nieuwkomers burgeren in

Wat willen we bereiken?

 • Nieuwkomers hebben uitzicht op een zinvol bestaan en kunnen meedoen in Berkelland.
 • Eén doorgaande lijn met perspectief op wonen, onderwijs en werk.

Wat gaan we daar voor doen?

Voldoende en krachtige vrijwilligers en mantelzorgers die worden gesteund waar het nodig is.

Wat willen we bereiken?

 • We benutten, ondersteunen en coördineren de inzet van mensen die in Berkelland maatschappelijk betrokken en actief zijn.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Binnen dit programma heeft een verschuiving tussen activiteiten plaats gevonden. Dit komt omdat we een aantal van de budgetten beter vinden passen bij deze activiteiten. Onder de activiteit We stimuleren nieuwe vormen... is het budget uit Samen investeren in Berkelland opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting na Voorjaarsnota Mutaties Begroting 2019 MeerJB 2020 MeerJB 2021 MeerJB 2022
Lasten
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking 0 0 0 -400 400 0 0 0 0
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. -54 -55 -56 -76 0 -76 -76 -76 -76
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. -5.268 -6.829 -6.350 -5.901 4.412 -1.490 -1.490 -1.490 -1.490
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet PGB) -3.138 -1.293 -981 -1.300 890 -410 -410 -410 -410
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) -6.488 -5.929 -8.306 -5.735 -4.149 -9.884 -9.884 -9.884 -9.884
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet- zorg in natura) -7.509 -8.670 -8.589 -7.760 -1.597 -9.357 -9.357 -9.357 -9.357
- We stimuleren nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Vernieuwingen proberen wij kleinschalig uit en stellen deze bij in nauwe samenwerking met direct betrokkenen. Dit doen we in een experimentele aanpak met minder regels en een gewijzigde 0 0 0 0 -875 -875 -875 -875 -875
Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering. -4 -124 -250 -30 0 -30 -30 -30 -30
Loonkosten van het programma Decentralisaties en transities 0 0 -716 -2.509 -1.186 -3.694 -3.694 -3.694 -3.694
Rente en afschrijving van het programma Decentralisaties en transities -115 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -22.576 -22.900 -25.247 -23.711 -2.105 -25.816 -25.816 -25.816 -25.816
Baten
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. 3 39 8 2 0 2 2 2 2
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) 756 -34 665 800 -355 445 445 445 445
Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering. 0 77 115 30 0 30 30 30 30
Totaal Baten 759 82 788 832 -355 477 477 477 477

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Visienota 'Meedoen naar vermogen' 2013
Beleidskader Participatiewet 2014
Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar 2016
Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 'Positieve gezondheid en preventie' 2017
Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek 2018
Beleidskader Samen Denken Samen Doen 2018
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018-2020 2018

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Verwijzigingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar aantal per 10.000 inwoners van 12-17 jaar Berkelland 2016 82,6 Bureau Halt Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar.
2017 83
Nederland 2016 137,4
2017 131
Hardekern jongeren per 10.000 inwoners van 12-14 jaar Berkelland 2014 1,2 Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) Het aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners van 12-14 jaar. (Komt te vervallen)
Nederland 2014 1,3
Jongeren met delict voor rechter % Berkelland 2015 1,47 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Nederland 2015 1,45
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inw Berkelland 2016 47 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.
2017 44
Nederland 2016 62
2017 57
% kinderen in armoede % Berkelland 2015 2,91 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Nederland 2015 6,58
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Berkelland 2016 9,1 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
2017 8,2
Nederland 2016 10,7
9,7
Jongeren met jeugdreclassering % Berkelland 2016 0,3 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
2017 0,3
Nederland 2016 0,5
2017 0,4
Jongeren met jeugdbescherming % Berkelland 2016 1 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
2017 0,8
Nederland 2016 1,2
2017 1
Ziekenhuisoname naar aanleiding van verkeersongeval met motorvoertuig % Berkelland 2015 6 VeiligheidNL Vekeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. Deze indicator komt te vervallen.
Nederland 2015 8
Ziekenhuisoname naar aanleiding van verkeersongeval met fietser % Berkelland 2015 12 VeiligheidNL Vekeersongeval met fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. Deze indicator komt te vervallen.
Nederland 2015 9
Demografische druk % Berkelland 2017 81,8 CBS - Bevolkingsstatestiek De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
2018 82,8
Nederland 2017 69
2018 69,6