Actief met duurzaamheid en energie

Alle hens aan dek!

Wat speelt er?

 • Om de doelstelling ‘Berkelland energieneutraal’ in 2030 te halen, moeten er nog veel (extra) stappen worden gezet. Ook op het gebied van duurzaamheid: de manier waarop we in de toekomst willen wonen, leven en werken met zorg voor onze aarde. Dit betekent voor ons als gemeente een actievere rol; nog meer aanjagen en stimuleren dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties investeren in duurzaamheid en energie.
 • We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met de energietransitie (voorkomen ‘energiearmoede’).
 • We vragen veel van inwoners en ondernemers als het gaat om duurzaamheid en energietransitie. Als gemeente moeten we daarin het goede voorbeeld geven.
 • We worden bij deze opgave geholpen door de afspraken die gemaakt zijn (en nog worden gemaakt) in het kader van het Nationaal Klimaat Akkoord en de Regionale Energie-strategie.
 • We hebben tot 2050 om onze woningvoorraad te verduurzamen. Voor het aardgasvrij maken van wijken moeten we in 2021 een transitievisie met tijdpad vastleggen. Zo weten inwoners wanneer ze aan de beurt komen.

Speerpunt

40% energieneutraal in 2022 en in de kopgroep van de Achterhoek

Wat willen we bereiken?

 • Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en energie
 • Opwekinstallaties zijn ingepast in het landschap
 • Inwoners en ondernemers zijn betrokken en profiteren mee
 • Een helder en soepel begeleidingsproces voor energie-initiatieven
 • De randvoorwaarden op orde om energieneutraal in 2030 te zijn

Wat gaan we daar voor doen?

Van het gas af

Wat willen we bereiken?

 • Een transitievisie warmte in 2021
 • Een concreet warmteplan voor minimaal 1 wijk (pilot)

Wat gaan we daar voor doen?

Gemeente als voorbeeld

Wat willen we bereiken?

 • Gemeente geeft het goede voorbeeld in duurzaam denken en doen en met gezond verstand

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Onder de activiteiten We stellen een nieuw EUP op en We maken een plan hoe we ons eigen vastgoed verduurzamen is het budget uit Samen investeren in Berkelland opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting na Voorjaarsnota Mutaties Begroting 2019 MeerJB 2020 MeerJB 2021 MeerJB 2022
Lasten
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op -25 -23 -151 -154 -353 -508 -508 -508 -508
We maken een plan hoe we ons eigen vastgoed verduurzamen en in welk tempo. 0 0 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250
Loonkosten van het programma Energie en duurzaamheid -337 0 -395 -238 -57 -295 -295 -295 -295
Rente en afschrijving van het programma Energie en duurzaamheid -37 -39 -30 -48 39 -10 -10 -10 -10
Totaal Lasten -398 -62 -576 -440 -1.622 -2.063 -2.063 -2.063 -2.063
Baten
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op 0 0 16 0 0 0 0 0 0

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
EUP 2015-2018 2016
RODE beleidskader 2018
Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2016
Duurzaamheidslening particulieren 2016 2016
Stimuleringslening MKB bedrijven, instellingen en agrariërs 2016
Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2017 2017