Financiën

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode investeren we met co-financiering € 32,5 miljoen in Berkelland.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.

Speerpunt

Financieel structureel gezonde gemeente

Wat willen we bereiken?

  • We willen zicht hebben op een sluitend meerjarenperspectief.
  • We willen inzicht geven in de begroting.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting na Voorjaarsnota Mutaties Begroting 2019 MeerJB 2020 MeerJB 2021 MeerJB 2022
Lasten
Rente en afschrijving van het programma Financiën -85 -44 1.459 -3.899 800 -3.099 -3.099 -3.099 -3.099
We voeren de Wet onroerende zaken uit -243 -36 -273 -353 97 -256 -256 -256 -256
We heffen andere belastingen en leges -516 -768 -576 -912 -36 -949 -949 -949 -949
We storten in en onttrekken aan reserves -14.454 -61.996 -8.181 -1.000 1.000 0 0 0 0
Bedrijfsvoeringskosten -3.379 -21.417 -7.803 -5.161 -520 -5.680 -5.697 -5.811 -5.811
We beheren onze financiële middelen -88 -47 -3.152 -42 20 -22 -22 -22 -22
We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen 0 0 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 -2.250 0
We dragen bij aan verbonden partijen. -2.828 -1.509 -927 -1.035 -53 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088
Overige baten en lasten -489 -50 -359 -2.496 -1.235 -3.730 -4.444 -4.430 -4.800
U -7.530 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -29.611 -85.865 -19.812 -14.898 -1.052 -15.950 -16.681 -17.905 -16.025
Baten
We ontvangen een algemene uitkering 62.907 64.643 61.836 63.608 1.443 65.050 65.309 65.588 65.626
We voeren de Wet onroerende zaken uit 0 -15 -3 0 0 0 0 0 0
We heffen Onroerende zaak belasting 8.074 7.167 8.238 8.410 202 8.612 8.612 8.612 8.612
We heffen andere belastingen en leges 1.046 1.123 1.102 1.583 70 1.653 1.653 1.653 1.653
We storten in en onttrekken aan reserves 17.141 59.695 7.863 963 9.773 10.736 11.036 11.961 9.511
Bedrijfsvoeringskosten 2.268 252 4.101 2.514 -1.258 1.256 1.256 1.256 1.256
We beheren onze financiële middelen 5.152 5.639 2.672 5.084 -1.949 3.134 2.832 2.184 2.112
Overige baten en lasten 497 673 1.212 208 0 208 208 208 208
Totaal Baten 97.084 139.178 87.022 82.369 8.280 90.649 90.905 91.461 88.977

Overzicht van baten en lasten per programma

Programma Baten Lasten Saldo Saldo 2020 Saldo 2021 Saldo 2022
Plezierig wonen 1.846 -4.277 -2.431 -2.431 -2.431 -2.431
Fijn Leven 12.065 -20.771 -8.706 -8.701 -8.701 -8.701
Vitaal platteland 29 -555 -526 -526 -526 -526
Zorg voor wie dat nodig heeft 477 -25.816 -25.339 -25.339 -25.339 -25.339
Werken en ondernemen in een sterke regio 10.850 -27.961 -17.111 -17.147 -17.169 -17.210
Actief met duurzaamheid en energie -2.063 -2.063 -2.063 -2.063 -2.063
Sport is meer! 269 -2.240 -1.971 -1.951 -1.951 -1.951
Cultuur is van iedereen 43 -1.809 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766
Samen veilig -2.341 -2.341 -2.422 -2.488 -2.488
Aan de slag met de omgevingswet -100 -100 -400 -200 0
Financiën 90.649 -28.284 62.365 61.891 61.224 60.620
116.228 -116.217 11 -855 -1410 -1855

Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een overzicht van de lasten en baten per taakveld voor. Dit overzicht geeft een beeld van waar de bedragen in de begroting naar toe gaan.

 

Taakveld Omschrijving Baten Lasten Saldo 2019 Saldo 2020 Saldo 2021 Saldo 2022
0.1 Bestuur 0 -2.273 -2.273 -2.273 -2.273 -2.273
0.2 Burgerzaken 669 -706 -37 -37 -37 -37
0.3 Beheer overige gebouwen 10 -13 -3 -3 -3 -3
0.4 Overhead 1175,019 -15.074 -13.899 -13.915 -14.029 -14.029
0.5 Treasury 3124,084 -2.130 994 692 44 -28
0.61 OZB woningen 7018,68 -911 6.108 6.108 5.108 7.108
0.62 OZB niet-woningen 1218,56 0 1.219 1.219 1.219 1.219
0.64 Belasting overig 173,78 -10 164 164 164 164
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 65050,382 0 65.050 65.309 65.588 65.626
0.8 Overige baten en lasten 207,5 -4.052 -3.845 -4.539 -4.524 -4.894
0.9 Vennootschapsbelasting 0 -35 -35 -35 -35 -35
0.10 Mutaties reserves 10735,841 0 10.736 11.036 11.761 9.511
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 99 -2.381 -2.282 -2.356 -2.431 -2.431
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 -277 -277 -283 -274 -274
2.1 Verkeer en vervoer 203,497 -5.851 -5.647 -5.647 -5.647 -5.647
2.2 Parkeren 3 -36 -33 -33 -33 -33
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 474,15 -364 110 110 110 110
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 54,25 -126 -71 -71 -71 -71
3.4 Economische promotie 357,307 -1.998 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641
4.2 Onderwijshuisvesting 13,8 -1.874 -1.861 -1.861 -1.861 -1.861
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 130,373 -955 -824 -824 -824 -824
5.1 Sportbeleid en activering 0 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334
5.2 Sportaccommodaties 268,909 -655 -386 -386 -386 -386
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 -565 -565 -565 -565 -565
5.4 Musea 37,722 -505 -468 -468 -468 -468
5.5 Cultureel erfgoed 0 -85 -85 -85 -85 -85
5.6 Media 4,809 -653 -649 -649 -649 -649
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 65,567 -3.336 -3.271 -3.271 -3.271 -3.271
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 59,097 -2.534 -2.475 -2.470 -2.470 -2.470
6.2 Wijkteams 0 -716 -716 -716 -716 -716
6.3 Inkomensregelingen 8559,922 -11.758 -3.198 -3.198 -3.198 -3.198
6.4 Begeleide participatie 1563,063 -12.220 -10.657 -10.693 -10.715 -10.756
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 45 -10.560 -10.515 -10.515 -10.515 -10.515
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 400 -1.203 -803 -803 -803 -803
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 -9.391 -9.391 -9.391 -9.391 -9.391
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 -861 -861 -861 -861 -861
7.1 Volksgezondheid 0 -826 -826 -826 -826 -826
7.2 Riolering 7178,967 -5.848 1.331 1.331 1.331 1.331
7.3 Afval 4092,219 -3.472 620 620 620 620
7.4 Milieubeheer 8 -3.209 -3.201 -3.201 -3.201 -3.201
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 270,343 -288 -17 -17 -17 -17
8.1 Ruimtelijke ordening 72,678 -1.214 -1.141 -1.441 -1.241 -1.041
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1087,542 -1.199 -112 -112 -112 -112
8.3 Wonen en bouwen 794,476 -3.717 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923
0.11 Resultaat 115.227 -115.216 11 -855 -1.486 -1.981

Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000)

De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording schrijven een overzicht van de overhead voor. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven die de gemeente doet aan ondersteunende diensten en middelen die daarbij horen.

 

x € 1.000 Baten Lasten Saldo 2019 2020 2021 2022
Salarissen en sociale lasten -9363 -9.363 -9.363 -9.363 -9.363
Belastingen -47 -47 -47 -47 -47
Duurzame goederen -26 -26 -26 -26 -26
Ingeleend personeel -507 -507 -507 -507 -507
Uitgeleend personeel 688 688 688 688 688
Leges en andere rechten 3 3 3 3 3
Overige goederen en diensten 484 -4092 -3.608 -3.625 -3.739 -3.739
Inkomensoverdrachten - Rijk -6 -6 -6 -6 -6
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -7 -7 -7 -7 -7
Afschrijvingen -829 -829 -829 -829 -829
Toegerekende reële en bespaarde rente -131 -131 -131 -131 -131
Overige verrekeningen -65 -65 -65 -65 -65
Totaal 1.175 -15.073 -13.898 -13.915 -14.029 -14.029

Balansen 2019 - 2022 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA 2019 2020 2021 2022
Immateriële vaste activa 2.263 2.263 2263 2.263
Materiële vaste activa 89.978 88.270 86.562 84.854
Financiële vaste activa 46.923 46.923 46.923 46.923
Voorraden 2063 1430 1430 1430
Uitzettingen < 1 jaar 1=""> 46.083 46.083 46.083 46.083
Liquide middelen 104 104 104 104
Overlopende activa 9.496 9.496 9.496 9.496
Totaal Activa 196.910 194.569 192.861 191.153
Passiva
Eigen Vermogen 121.342 121.748 122.787 123.826
Voorzieningen 11.622 11.622 11.622 11.622
Vaste schulden > 1 jaar 44.676 41.929 39.182 36.435
Vlottende schulden < 1 jaar 1=""> 10.086 10.086 10.086 10.086
Overlopende passiva 9.184 9.184 9.184 9.184
Totaal Passiva 196.910 194.569 192.861 191.153

Emu-saldi 2018 - 2020 (bedragen x € 1.000)

2018 2019 2020
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 1.885 -10.725 -11.891
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.902 5208 5.208
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 180 225 225
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -4.705 -2822 -3.500
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van
Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Nee Nee Nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo 2.262 -8.114 -9.958

Structureel begrotingssaldo

Presentatie van het structureel begrotings- saldo (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022
Saldo baten en lasten 11 -855 -1.486 -1.981
Toevoeging en onttrekkingen aan reserves -10.736 -11.036 -11.761 -9.511
Begrotingssaldo na bestemming -10.725 -11.891 -13.247 -11.492
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 8.343 8.728 9.291 7.000
Structureel begrotingssaldo -2.382 -3.163 -3.956 -4.492

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron
Formatie Fte per 1.000 inwoners Berkelland 2017 6,22 Eigen begroting
2018 6,85
2019 6,9
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Berkelland 2017 5,86 Eigen begroting
2018 6,23
2019 6,78
Apparaatskosten Kosten per inwoner Berkelland 2017 475,32 Eigen begroting
2018 467,13
2019 500,51
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Berkelland 2017 2,6 Eigen begroting
2018 2,9
2019 2,5
Overhead % van totale lasten Berkelland 2017 10,8 Eigen begroting
2018 8,9
2019 12,06