Cultuur is van iedereen

Cultuur beleef je in Berkelland

Wat speelt er?

  • Cultuur is kunst, muziek, toneel, archeologie, monumenten, media, musea, beeldende kunst en (culturele)evenementen. Maar cultuur is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar beleven en hoe we naar dingen kijken.
  • Alle inwoners van Berkelland hebben te maken met cultuur, als maker, toeschouwer, volger of deelnemer. Ze zorgen samen voor een groot aanbod aan culturele activiteiten.
  • Om dit allemaal toekomstbestendig te maken moeten we (door)ontwikkelen. Er ontbreekt daarvoor een samenhangende visie. Zo’n visie willen we zo snel mogelijk samen met alle betrokkenen maken. Dat moet ervoor zorgen dat we effectiever en duurzamer samen gaan werken aan gemeenschappelijke doelen; lokaal en regionaal.

Speerpunt

Een samenhangende cultuurnota met uitvoeringsprogramma

Wat willen we bereiken?

  • Alle kinderen komen in aanraking met cultuur
  • Leesvaardige, mediawijze kinderen
  • Aandacht voor laag-geletterden
  • Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen
  • Cultuur is zoveel mogelijk zichtbaar en toegankelijk voor iedereen
  • Behoud erfgoed

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Onder de activiteit Subsidiëren Erfgoedcentrum is de stijging van de bijdrage aan het Erfgoedcentrum opgenomen. De lagere lasten voor monumenten ontstaan door het nog niet verdelen van de onderhoudslasten in 2019.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting na Voorjaarsnota Mutaties Begroting 2019 MeerJB 2020 MeerJB 2021 MeerJB 2022
Lasten
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. -623 -578 -580 -595 0 -595 -595 -595 -595
We ondersteunen de (vrijwilligers van de) Dorpsböke -17 -35 -35 -35 0 -35 -35 -35 -35
We maken een cultuurnota met uitvoeringsprogramma. -43 -14 -9 -17 0 -17 -17 -17 -17
Deelnemen aan het Cultuur- en erfgoedpact -230 -230 -230 -230 -26 -256 -256 -256 -256
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten -229 -245 -283 -149 8 -141 -141 -141 -141
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden -487 -576 -518 -538 0 -538 -538 -538 -538
Loonkosten van het programma Cultuur 0 0 -154 -173 -45 -219 -219 -219 -219
Rente en afschrijving van het programma Cultuur -19 -17 -9 -9 1 -8 -8 -8 -8
Totaal Lasten -1.648 -1.696 -1.818 -1.746 -63 -1.809 -1.809 -1.809 -1.809
Baten
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. 14 5 0 5 0 5 5 5 5
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten 97 107 72 14 0 14 14 14 14
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden 12 14 8 24 0 24 24 24 24
Totaal Baten 123 126 81 43 0 43 43 43 43

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Cultuurvisie 2008
Beleidsvisie Bibliotheek Oost-Achterhoek 2015
Beleidskader Muziek-, Kunst- en Cultuuronderwijs 2018