Meer
Publicatiedatum: 25-07-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Aan de slag met de Omgevingswet

Een nieuwe manier van (samen)werken

Wat speelt er?

 • De Omgevingswet komt er aan (2021). Per die datum moeten we werken volgens de nieuwe wet en aangesloten zijn op het landelijke digitale stelsel.
 • In deze wet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal Algemene maatregelen van Bestuur teruggebracht van 120 naar 4.
 • De wet gaat over alle onderwerpen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, lucht, water, natuur, klimaat, verkeer, veiligheid, welzijn, gezondheid, enzovoort).
 • Het is de bedoeling dat door de nieuwe wet:
  o plannen en regels inzichtelijker en voorspelbaarder zijn dan nu het geval is
  o de leefomgeving van mensen meer als totaal wordt bekeken
  o het gemeentebestuur meer ruimte krijgt om zelf belangen af te wegen
  o besluiten sneller kunnen worden genomen
 • Voor de gemeente heeft de wet gevolgen voor onze manier van besturen, communiceren en (samen)werken.

Speerpunt

Concreet aan de slag met Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Wat willen we bereiken?

 • Een Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving die in 2021 klaar is en die past bij de ambities en uitdagingen van Berkelland.
 • Het uitvoeren van één of meerdere pilots die een goede invoering van de Omgevingswet ondersteunen.

Cultuur, gedrag en competenties veranderen

Wat willen we bereiken?

 • Gemeenteraad, college en medewerkers hebben actuele kennis over wat de Omgevingswet inhoudt en voor hen betekent.
 • Bestuur en medewerkers zijn geoefend in de digitale, pro-actieve, innovatieve en integrale(re) manier van werken.

Digitalisering voorbereiden

Wat willen we bereiken?

 • Tijdige aansluiting op het landelijke digitale stelsel.
 • Ondersteuning van proactieve en innovatieve dienstverlening, passend bij de doelen van de Omgevingswet, met aandacht voor digitaal minder vaardige mensen.

Leren werken volgens de nieuwe wet

Wat willen we bereiken?

 • Integrale benadering van de gehele leefomgeving.
 • Snelle en volledig digitale afhandeling van de vergunningaanvraag met accent op voorbereiding die aansluit op de wensen van inwoners.
 • Bevoegdheden zijn duidelijk.
 • Efficiënte werkprocessen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting na Voorjaarsnota Mutaties Begroting 2019 MeerJB 2020 MeerJB 2021 MeerJB 2022
Lasten
We richten werkprocessen waar nodig opnieuw in 0 0 0 -577 577 0 0 0 0
We zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden 0 0 0 0 -100 -100 -400 -200 0
Loonkosten van het programma Omgevingswet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 0 0 -577 477 -100 -400 -200 0