Aan de slag met de Omgevingswet

Een nieuwe manier van (samen)werken

Wat speelt er?

 • De Omgevingswet komt er aan (2021). Per die datum moeten we werken volgens de nieuwe wet en aangesloten zijn op het landelijke digitale stelsel.
 • In deze wet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal Algemene maatregelen van Bestuur teruggebracht van 120 naar 4.
 • De wet gaat over alle onderwerpen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, lucht, water, natuur, klimaat, verkeer, veiligheid, welzijn, gezondheid, enzovoort).
 • Het is de bedoeling dat door de nieuwe wet:
  o plannen en regels inzichtelijker en voorspelbaarder zijn dan nu het geval is
  o de leefomgeving van mensen meer als totaal wordt bekeken
  o het gemeentebestuur meer ruimte krijgt om zelf belangen af te wegen
  o besluiten sneller kunnen worden genomen
 • Voor de gemeente heeft de wet gevolgen voor onze manier van besturen, communiceren en (samen)werken.

Speerpunt

Concreet aan de slag met Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Wat willen we bereiken?

 • Een Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving die in 2021 klaar is en die past bij de ambities en uitdagingen van Berkelland.
 • Het uitvoeren van één of meerdere pilots die een goede invoering van de Omgevingswet ondersteunen.

Wat gaan we daar voor doen?

Cultuur, gedrag en competenties veranderen

Wat willen we bereiken?

 • Gemeenteraad, college en medewerkers hebben actuele kennis over wat de Omgevingswet inhoudt en voor hen betekent.
 • Bestuur en medewerkers zijn geoefend in de digitale, pro-actieve, innovatieve en integrale(re) manier van werken.

Wat gaan we daar voor doen?

Digitalisering voorbereiden

Wat willen we bereiken?

 • Tijdige aansluiting op het landelijke digitale stelsel.
 • Ondersteuning van proactieve en innovatieve dienstverlening, passend bij de doelen van de Omgevingswet, met aandacht voor digitaal minder vaardige mensen.

Wat gaan we daar voor doen?

Leren werken volgens de nieuwe wet

Wat willen we bereiken?

 • Integrale benadering van de gehele leefomgeving.
 • Snelle en volledig digitale afhandeling van de vergunningaanvraag met accent op voorbereiding die aansluit op de wensen van inwoners.
 • Bevoegdheden zijn duidelijk.
 • Efficiënte werkprocessen.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting na Voorjaarsnota Mutaties Begroting 2019 MeerJB 2020 MeerJB 2021 MeerJB 2022
Lasten
We richten werkprocessen waar nodig opnieuw in 0 0 0 -577 577 0 0 0 0
We zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden 0 0 0 0 -100 -100 -400 -200 0
Loonkosten van het programma Omgevingswet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 0 0 -577 477 -100 -400 -200 0