Meer
Publicatiedatum: 25-07-2019

Inhoud

Deelnemen in het samenwerkingsverband Euregio.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

Deelnemen in het samenwerkingsverband Euregio.

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • De sterke deelregio’s laten samensmelten tot één verzorgingsgebied, tot een geïntegreerd en sterk woon- en werkgebied, waarin de grens geen scheiding en belemmering meer vormt.
  • Leidraad voor het werk van de EUREGIO is momenteel het in de jaren 2010-2011 opgestelde strategiedocument EUREGIO 2020. Hierin worden de visie, de strategie, de speerpunten en de themagebieden van de EUREGIO op overzichtelijke wijze weergegeven..
  • De strategie t/m eind 2019 wordt herzien, dit met de blik gericht op het jaar 2030. Het bestaande strategiedocument dient hierbij als uitgangspunt. De visie van “één verzorgingsgebied” en de daaruit afgeleide strategie “vergroting van de economische kracht en de kwaliteit van leven” en “bevordering van de integratie van het gebied” vormen nog steeds een zeer goed richtpunt voor de werkzaamheden van de EUREGIO. Daarnaast dekken de speerpunten “duurzame ruimtelijke ontwikkeling”, “economie en arbeidsmarkt” en “maatschappelijke ontwikkeling” nog altijd het gehele spectrum van de grensoverschrijdende activiteiten af. Wel is het nodig te toetsen of de onderliggende themagebieden geactualiseerd moeten worden. Naast de toekomstige speerpunten, de themagebieden en de maatregelen, zal ook bepaald worden met welke methode de strategie wordt uitgevoerd en met welke instrumenten de uitvoering gemeten moet worden.
  • De voorbereidingen voor de financieringsperiode van INTERREG VI zijn momenteel op Europees en nationaal niveau aan de gang en er lijkt overeenstemming te bestaan over de voortzetting van het programma. INTERREG V loopt tot 30-06-2022, INTERREG VI mag op zijn vroegst begin 2021 van start gaan. Hoewel er geen overlap zal zijn, is het gepland om beide programma’s direct op elkaar te laten aansluiten. Er is een werkgroep opgericht om het INTERREG VI-programma voor te bereiden.
  • Realiseren van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2030 door waar mogelijk aan te sluiten op Europese programma’s.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

€ 0,29 (€ 12.870,49)

Overige bijdragen per inwoner

Niet van toepassing

Kernactiviteiten van de organisatie

  • De opbouw en versterking van grensoverschrijdende structuren in het Duits-Nederlandse grensgebied. Onder meer door het verstrekken van Interreg – en MOZER subsidies.
  • De kansen voor burgers, bedrijven, organisaties en aangesloten gemeenten in het werkgebied aan weerszijden van de grens grensoverschrijdend te verruimen, de welvaart en het welzijn in het grensgebied te vergroten en het wederzijdse begrip te bevorderen.

Coördinatie

Medewerker Team Opdrachtgevers

Bestuurszetel

   A.J. Kion,  JHA van Oostrum,  G.J. Teselink

Website

www.euregio.nl

 Toelichting

Het Euregio-secretariaat heeft drie commissies: “Mozer – maatschappelijke ontwikkeling”, “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling” en “Economie en arbeidsmarkt” ingesteld. De commissies hebben vier keer vergaderd. De commissies toetsen ingediende INTERREG-projectaanvragen op hun grensoverschrijdende meerwaarde en haalbaarheid, om vervolgens een vakinhoudelijk advies te formuleren. 

Ondersteuning vindt plaats sinds september 2018 niet meer vanuit de Regio Achterhoek plaats door wijzigingen in de structuur van de Regio.  De overname van de taken door de Grenzhoppers is on onderzoek.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld