Reserves

Wat speelt er?

Bij de nota Reserves en Voorzieningen 2016 zijn de reserves herschikt. Daarbij zijn nog 10 reserves in stand gebleven, waarvan 9 bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn ingesteld om toekomstige lasten te kunnen dekken. Het idee daarachter is niet dat die lasten gelijk gemaakt moeten worden. De reserves zijn een spaarpot voor uitgaven die we verwachten. Hierna is per reserve nog eens aangegeven voor welk doel ze zijn ingesteld.

Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000 Stand Toevoeging Onttrekking Verwacht saldo
1-1-2018 31-12-2018
Algemene reserve 37.528 689 637 37.580
Bestuurlijke claims 12.197 1.363 4.240 9.320
Egalisatiereserve Afval 2.380 214 2.594
Egalisatiereserve investeringen 7.935 55 7.880
Algemene reserve bouwgrond-exploitatie 1.777 1.920 3.697
Inkomensreserves 5.638 5 5.643
Onderhoud wegen 5.848 152 6.000
Onderwijs-huisvesting 7.010 44 6.966
Herstructurering 6.221 611 431 6.401
Nadelen decentralisaties 11.300 3.437 7.863
Hameland 2.090 2.090
Totaal 99.924 4.954 8.844 96.034

Algemene reserve

Algemene reserve
Doel Buffer voor het opvangen van nadelen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 37.528.389
Toevoegingen 689.310
Resultaat 2017 689.310
Onttrekkingen 937.282
Onderzoekskosten N18 11.400
Vervolgproject Beltrum 29.961
Leader subsidie 97.208
Extra personeelskosten griffie 61.600
Overhevelen sloopbonusregeling 500.000
Overhevelen privatisering Sonders 87.000
Correctie teveel onttrokken EUP/energiescan 150.113
Stand 31 december 37.280.417

Bestuurlijke claims

Bestuurlijke claims
Doel Het dekken van projecten waarover een bestuurlijk besluit is genomen.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Uitname uit andere reserves voor projecten
Stand 1 januari 12.196.992
Toevoegingen 1.362.912
Resultaat 2017 103.000
Overheveling plattelandsvernieuwing 114.330
Overheveling projecten toerisme en recreatie 19.306
Overheveling onderzoek Staring 40.000
Overheveling privatisering Sonders 87.000
Overhevelen Sloopbonus 500.000
Overhevelen Leef in Borculo 80.000
Overhevelen aankoop Hema 351.000
Resultaat Najaarsnota 2018 68.276
Onttrekkingen 4.240.154
Sloopbonusregeling 109.485
Energiescan bij bedrijven 67.263
Dekking project statushouders 306.076
Onderzoekskosten Staringcollege 24.638
Afkoop Nieuw Olthaar 3e tranche 61.412
Teruggaaf OZB 405.709
Nieuwe FUO GBT 19.764
Veranderbudget 344.830
Bijdrage N18 2.200.220
Wegenlegger 9.200
EUP 329.915
Subsidies glasvezel 17.288
Busplein Neede 70.965
t Stieltjen 31.300
Dorpsaccommodatie Rietmolen 8.000
Dorphoes Gelster 19.500
De Wanne 4.000
t Haarhoes 32.100
Zunnekamp 110.350
Omgevingswet 38.140
Inhuur bereik en beschikbaarheidsdienst 30.000
Stand 31 december 9.319.749

Egalisatiereserve afval

De egalisatiereserve afval kent op dit moment geen plafond. Gedachte hierachter is dat de reserve gevuld wordt met de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Deze opbrengst moet gebruikt worden voor de inzameling en verwerking van afval. Door de lage aanbestedingen in de vorige ronde was de verwachting dat de egalisatiereserve nodig zou zijn om bij een nieuwe aanbesteding de verhoging in tarieven op te vangen. Inmiddels zijn er ontwikkelingen waardoor de egalisatie van de tarieven minder groot lijkt te zijn.

Een plafond voor deze reserve van € 1.000.000 om nadelen gedurende enkele jaren op te kunnen vangen lijkt op dit moment reeel. We kijken in 2019 hoe het gaat met deze reserve. In 2020 geven we dan een het gedeelte boven de € 1.000.000 terug via de afvalstoffenheffing.

Egalisatiereserve afval
Doel Het egaliseren van het tarief voor afvalverwijdering en – verwerking door overschotten en tekorten te verrekenen met deze reserve
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming afval
Stand 1 januari 2.380.405
Toevoegingen 214.179
Resultaat afval 214.179
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2.594.584

Egalisatiereserve investeringen

Egalisatiereserve investeringen
Doel Het dekken van kapitaallasten van investeringen.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Bijdrage uit andere reserves ter dekking kapitaallasten
Stand 1 januari 7.934.805
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 54.601
Dekking kapitaallasten 54.601
Stand 31 december 7.880.203

Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties

Algemene reserve bouwgrondexploitaitie
Doel Het opvangen van verliezen van de bouwgrondexploitatie
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming bouwgrondexploitaties
Stand 1 januari 1.777.031
Toevoegingen 1.919.798
Begroting 2018 1.000.000
Resultaat 2017 919.798
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 3.696.829

Inkomensreserve

Deze reserve was ooit bedoeld om renteinkomsten te genereren. De renteinkomsten werden dan toegevoegd aan de reserves of aan de exploitatie.  Na de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt de systematiek niet meer gewenst. Wij passen deze ook niet meer toe. Daarmee is de reserve overbodig geworden. De reserve is hooguit nog nodig voor het inzichtelijk houden van het "Legaat Planten". Hiervoor is een plafond van € 15.000 voldoende.

Inkomensreserve
Doel Het genereren van rente die kan worden gebruikt als dekkingsmiddel in de exploitatie en het genereren van rente op het Legaat Planten dat vijfjaarlijks wordt uitgekeerd.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 5.637.867
Toevoegingen 5.000
Resultaat 2017 5.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 5.642.867

Onderwijshuisvesting

Voor de uitwerking van de onderwijsvisie Primair Onderwijs wordt dit jaar de voorbereiding voor de realisatie van een school op ;t Simmelink in Eibergen afgerond. Geschatte grove investering € 5 miljoen (incl. sloop en herinrichting)

In het najaar 2018 wordt het haalbaarheidsonderzoek toekomstbeeld Stichting Staring College in Berkelland VMBO afgerond waarna bestuurlijke besluitvorming volgt over locatie en financiële middelen.

Onderwijshuisvesting
Doel Het realiseren van investeringen in onderhoud van scholen en het afboeken van boekwaarden in combinatie met sloopkosten van schoolgebouwen.
Plafond 7.000.000
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 7.009.977
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 44.351
Bijdrage Staring 40.000
Voorbereiding Simmelink 4.351
Stand 31 december 6.965.627

Wegen

Onderhoud wegen
Doel Het onderhoud van wegen als aanvulling op het budget in de begroting
Plafond 6.000.000
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 5.848.261
Toevoegingen 151.739
Resultaat 2017 151.739
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 6.000.000

Herstructurering

Herstructurering
Doel Dekken van kosten die voortkomen uit herstructurering van ((bouw)grond)locaties daar waar woningbouw niet meer mogelijk of gewenst is.
Plafond 7.000.000
Vulling Resultaat bestemming
Stand 1 januari 6.220.823
Toevoegingen 611.251
Resultaat 2017 296.819
Resultaat Voorjaarsnota 2018 314.432
Onttrekkingen 431.000
Leef in Borculo 80.000
Aankoop/Sloop Hema 351.000
Stand 31 december 6.401.074

Nadelen decentralisaties

Nadelen decentralisaties
Doel Het opvangen van nadelen van de decentralisaties
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaat bestemming
Stand 1 januari 11.300.177
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 3.437.265
Dekking tekort 3.147.000
Dekking combinatiefunctionarissen 123.183
Dekking algemeen maatschappelijk werk 167.082
Stand 31 december 7.862.912