Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Reserves

Doelstellingen

Wat speelt er?

Bij de nota Reserves en Voorzieningen 2016 zijn de reserves herschikt. Daarbij zijn nog 10 reserves in stand gebleven, waarvan 9 bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn ingesteld om toekomstige lasten te kunnen dekken. Het idee daarachter is niet dat die lasten gelijk gemaakt moeten worden. De reserves zijn een spaarpot voor uitgaven die we verwachten. Hierna is per reserve nog eens aangegeven voor welk doel ze zijn ingesteld.

Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000 Verwacht Saldo Toevoeging Onttrekking Verwacht saldo
1-1-2019 31-12-2018
Algemene reserve 40.308 3.750 36.558
Bestuurlijke claims 11.368 100 11.268
Egalisatiereserve Afval 2.665 137 2.528
Egalisatiereserve investeringen 7.907 35 7.872
Algemene reserve bouwgrond-exploitatie 3.697 3.697
Inkomensreserves 5.843 5.843
Onderhoud wegen 6.000 500 5.500
Onderwijs-huisvesting 7.010 7.010
Herstructurering 7.000 3.000 4.000
Nadelen decentralisaties 6.427 2.623 3.804
Hameland 0 0
Totaal 98.225 0 10.145 88.080

Algemene reserve

Algemene reserve
Doel Buffer voor het opvangen van nadelen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 40.308.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 3.750.000
Extra investeringen groen 375.000
Wijk en kerngericht werken 625.000
Energie uitvoeringsprogramma 500.000
Gemeente als voorbeeld 1.250.000
Teruggaaf OZB 1.000.000
Stand 31 december 36.558.000

Bestuurlijke claims

Bestuurlijke claims
Doel Het dekken van projecten waarover een bestuurlijk besluit is genomen.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Uitname uit andere reserves voor projecten
Stand 1 januari 11.368.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 100.000
Omgevingswet 100.000
Stand 31 december 11.268.000

Egalisatiereserve afval

De egalisatiereserve afval kent op dit moment geen plafond. Gedachte hierachter is dat de reserve gevuld wordt met de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Deze opbrengst moet gebruikt worden voor de inzameling en verwerking van afval. Door de lage aanbestedingen in de vorige ronde was de verwachting dat de egalisatiereserve nodig zou zijn om bij een nieuwe aanbesteding de verhoging in tarieven op te vangen. Inmiddels zijn er ontwikkelingen waardoor de egalisatie van de tarieven minder groot lijkt te zijn.

Een plafond voor deze reserve van € 1.000.000 om nadelen gedurende enkele jaren op te kunnen vangen lijkt op dit moment reeel. We kijken in 2019 hoe het gaat met deze reserve. In 2020 geven we dan een het gedeelte boven de € 1.000.000 terug via de afvalstoffenheffing.

Egalisatiereserve afval
Doel Het egaliseren van het tarief voor afvalverwijdering en – verwerking door overschotten en tekorten te verrekenen met deze reserve
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming afval
Stand 1 januari 2.665.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 137.000
Bijdrage in tarief afval 137.000
Stand 31 december 2.528.000

Egalisatiereserve investeringen

Egalisatiereserve investeringen
Doel Het dekken van kapitaallasten van investeringen.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Bijdrage uit andere reserves ter dekking kapitaallasten
Stand 1 januari 7.907.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 35.000
Dekking kapitaallasten 35.000
Stand 31 december 7.872.000

Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties

Algemene reserve bouwgrondexploitaitie
Doel Het opvangen van verliezen van de bouwgrondexploitatie
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming bouwgrondexploitaties
Stand 1 januari 3.697.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 3.697.000

Inkomensreserve

Deze reserve was ooit bedoeld om renteinkomsten te genereren. De renteinkomsten werden dan toegevoegd aan de reserves of aan de exploitatie.  Na de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt de systematiek niet meer gewenst. Wij passen deze ook niet meer toe. Daarmee is de reserve overbodig geworden. De reserve is hooguit nog nodig voor het inzichtelijk houden van het "Legaat Planten". Hiervoor is een plafond van € 15.000 voldoende.

Inkomensreserve
Doel Het genereren van rente die kan worden gebruikt als dekkingsmiddel in de exploitatie en het genereren van rente op het Legaat Planten dat vijfjaarlijks wordt uitgekeerd.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 5.843.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 5.843.000

Onderwijshuisvesting

Voor de uitwerking van de onderwijsvisie Primair Onderwijs wordt dit jaar de voorbereiding voor de realisatie van een school op ;t Simmelink in Eibergen afgerond. Geschatte grove investering € 5 miljoen (incl. sloop en herinrichting)

In het najaar 2018 wordt het haalbaarheidsonderzoek toekomstbeeld Stichting Staring College in Berkelland VMBO afgerond waarna bestuurlijke besluitvorming volgt over locatie en financiële middelen.

Onderwijshuisvesting
Doel Het realiseren van investeringen in onderhoud van scholen en het afboeken van boekwaarden in combinatie met sloopkosten van schoolgebouwen.
Plafond 7.000.000
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 7.010.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 7.010.000

Wegen

Onderhoud wegen
Doel Het onderhoud van wegen als aanvulling op het budget in de begroting
Plafond 6.000.000
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 6.000.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 500.000
Extra investeringen wegen buitengebied 500.000
Stand 31 december 5.500.000

Herstructurering

Herstructurering
Doel Dekken van kosten die voortkomen uit herstructurering van ((bouw)grond)locaties daar waar woningbouw niet meer mogelijk of gewenst is.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaat bestemming
Stand 1 januari 7.000.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 3.000.000
Transformatie woningmarkt 1.500.000
Bonus/malus regeling 250.000
Asbestsanering 250.000
Vitale centra 1.000.000
Stand 31 december 4.000.000

Nadelen decentralisaties

Nadelen decentralisaties
Doel Het opvangen van nadelen van de decentralisaties
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaat bestemming
Stand 1 januari 6.427.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 2.623.000
Dekking tekort 2.373.000
Transformatie sociaal domein 250.000
Stand 31 december 3.804.000