Meer
Publicatiedatum: 11-11-2019

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Samenvatting Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Financiële samenvatting Blz. 6  
Plezierig Wonen Blz. 7  
Kwalitatief goede woningvoorraad nu en in de toekomst Blz. 8  
Wat speelt er? Blz. 9  
Speerpunten Blz. 10  
Toekomstgerichte bestaande woningvoorraad. Blz. 11  
We zijn samen met Kruiswerk en het Energieloket actief aan de slag met de campagne Heerlijk Thuis in Huis Blz. 12  
We zetten de Regietafel Wonen en Zorg voort. Blz. 13  
We geven ruimte aan nieuwe woonzorginitiatieven. Blz. 14  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie programma Actief met Duurzaamheid en Energie. Blz. 15  
We werken aan een transformatiefonds om sloop van woningen in de toekomst te bekostigen. Blz. 16  
We starten met een pilot integrale wijkaanpak voor transformatie van woningen en het toekomstbestendig maken van wijken. Blz. 17  
We werken met een herstructureringsfonds om nadelige gevolgen van demografische veranderingen tegen te gaan. Investeren in de openbare ruimte en bestaand vastgoed is noodzakelijk. Blz. 18  
We werken aan een regionale woonagenda en aansluitend aan een nieuwe lokale woonagenda Blz. 19  
Het aantal en type woningen past bij de behoefte. Blz. 20  
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners. Blz. 21  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 22  
We blijven ruimte bieden voor goede, innovatieve woningbouwplannen die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Blz. 23  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitatie. Blz. 24  
We blijven ons inzetten voor een goede dienstverlening rondom wonen Blz. 25  
Wat mag het kosten Blz. 26  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 27  
Beleidsindicatoren Blz. 28  
Fijn Leven Blz. 29  
Een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving Blz. 30  
Wat speelt er? Blz. 31  
Speerpunt Blz. 32  
Investeren in de samenleving. Blz. 33  
We verstevigen onze netwerken in wijken en kernen en hebben oog voor die groepen die nog niet zo betrokken of in beeld zijn. Blz. 34  
We ontwikkelen het gebiedswethouderschap verder door. Blz. 35  
Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen stellen we wijkagenda’s op en voeren ze uit. Blz. 36  
We ondersteunen initiatieven uit wijken, buurten en kernen. Blz. 37  
Een uitnodigende leefomgeving. Blz. 38  
We passen waar mogelijk ecologisch beheer toe, niet alleen bij bermen, maar ook andere terreinen, zoals parken, in gemeentelijk bezit. Blz. 39  
We zaaien daar waar mogelijk bermen/terreinen in met kleurrijke zaadmengsels. Blz. 40  
We realiseren groen/blauwe parels (aantrekkelijke plekken met groen en water) in de kernen. Blz. 41  
Bij plannen en onderhoud zetten we in op het stimuleren van ‘bewegen’ in onze leefomgeving. Blz. 42  
We overleggen met inwoners en ondernemers over hun eigen (gezamenlijke) inbreng en verantwoordelijkheid bij het inrichten en onderhouden van hun/onze openbare ruimte. Blz. 43  
We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud). Blz. 44  
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen. Blz. 45  
Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat. Blz. 46  
We voeren het watertakenplan 2019-2023 uit (de opvolger van het gemeentelijk rioleringsplan) inclusief klimaatstresstest. Blz. 47  
We voeren een bewustwordingscampagne voor inwoners en bedrijven over wat zij zelf kunnen doen aan gevolgen van de klimaatverandering. Blz. 48  
Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden. Blz. 49  
We onderhouden onze infrastructuur. Blz. 50  
We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak. Blz. 51  
We bepalen waar mogelijk samen met inwoners en ondernemers de (her)inrichting van onze wegen en paden. Blz. 52  
Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen. Blz. 53  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 54  
Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof). Blz. 55  
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. Blz. 56  
We nemen gerichte actie om zwerfafval terug te dringen op basis van de halfjaarlijkse monitor zwerfafval. Blz. 57  
Onderzoek uitvoeren naar de wijzen waarop de afgesproken doelstellingen uit ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) reikt kunnen worden inclusief financiële consequenties hiervan. Blz. 58  
Gemeentelijke gebouwen en scholen. Blz. 59  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Blz. 60  
We stoten gebouwen af die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben. Blz. 61  
We investeren in passende toekomstbestendige huisvesting van scholen en houden rekening met o.a. demografische ontwikkelingen. Blz. 62  
Wat mag het kosten? Blz. 63  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 64  
Beleidsindicatoren Blz. 65  
Vitaal Platteland Blz. 66  
Een vitaal en innovatief buitengebied Blz. 67  
Wat speelt er? Blz. 68  
Speerpunt Blz. 69  
Toekomstgericht ondernemen in het buitengebied. Blz. 70  
We ondersteunen boeren en andere initiatiefnemers bij vragen over duurzaamheid. Blz. 71  
We onderzoeken samen met de Wageningen Universiteit de mogelijkheden van nieuwe verdienmodellen, waaronder verticale landbouw. Blz. 72  
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zoveel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkelingen. Blz. 73  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de Berkellanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 74  
We faciliteren initiatieven van nieuwe ondernemers in het buitengebied, we maken hierbij gebruik van een rode loper aanpak. Blz. 75  
We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren. Blz. 76  
Mooi Landschap. Blz. 77  
We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing. Blz. 78  
We blijven ons vraaggestuurd inzetten voor asbestverwijdering en houden de ontwikkelingen hierover landelijk in de gaten. Blz. 79  
We gaan aan de slag om knelpunten in bestaande wandel- en fietsroutes op te lossen. Blz. 80  
We zetten samen met het Waterschap in op concrete plannen voor de beleefbaarheid van het stroomgebied van de Berkel tussen Borculo en Lochem. Blz. 81  
We ondersteunen de mogelijkheid om een cursus gastheer van het landschap te volgen. Blz. 82  
Voor meer informatie over ecologisch bermbeheer zie programma Fijn Leven. Blz. 83  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 84  
We stellen een biodiversiteitsplan op voor het buitengebied van Berkelland. Blz. 85  
Sociaal vitaal. Blz. 86  
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten. Blz. 87  
De Voormekaar teams hebben extra oog voor de situatie bij agrariërs en stoppers. Blz. 88  
Voor meer informatie over maatregelen om onze inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen zie programma Plezierig Wonen. Blz. 89  
We ondersteunen initiatieven en projecten in het kader van Leader. Blz. 90  
Wat mag het kosten Blz. 91  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 92  
Zorg voor wie dat nodig heeft Blz. 93  
Samen denken, samen doen Blz. 94  
Wat speelt er? Blz. 95  
Speerpunt Blz. 96  
Zorg zoveel mogelijk voorkomen. Blz. 97  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura). Blz. 98  
Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. Daarnaast organiseren we meer algemene voorzieningen als steunpunt in de kern/wijk. Blz. 99  
We stimuleren nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Vernieuwingen proberen wij kleinschalig uit en stellen deze bij in nauwe samenwerking met direct betrokkenen. Dit doen we in een experimentele aanpak met minder regels. Blz. 100  
Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo – pgb). Blz. 101  
De jeugd ontwikkelt zich positief. Blz. 102  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). Blz. 103  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb). Blz. 104  
We organiseren algemene voorzieningen en preventieve activiteiten voor jeugd en/of hun ouders/verzorgers. Blz. 105  
Iedereen doet mee in Berkelland. Blz. 106  
We bieden ruimte aan inwoners en professionals om in te zetten op innovatieve oplossingen voor een gezonde leefstijl. Voorbeeldinitiatieven van buurten, scholen en verenigingen krijgen extra aandacht. Blz. 107  
Wij verbeteren de toegang tot onze regelingen die zich richten op meedoen aan de samenleving, vroegsignalering van schulden en schuldhulpverlening. Blz. 108  
We geven samen invulling aan de Lokaal Inclusie Agenda. Blz. 109  
Nieuwkomers burgeren in. Blz. 110  
Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering Blz. 111  
Voldoende en krachtige vrijwilligers en mantelzorgers die worden gesteund waar het nodig is. Blz. 112  
Wij realiseren een steunpunt voor mantelzorgers waar informatie, advies en ondersteuning samen komen. Blz. 113  
Wij realiseren een vrijwilligerspunt Berkelland waar vraag en aanbod elkaar bereiken. Blz. 114  
Wat mag het kosten? Blz. 115  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 116  
Beleidsindicatoren Blz. 117  
Werken en ondernemen in een sterke regio Blz. 118  
Een warm welkom voor werk Blz. 119  
Wat speelt er? Blz. 120  
Speerpunt Blz. 121  
Promotie van Berkelland (en de Achterhoek). Blz. 122  
Plan maken en uitvoeren waarbij duidelijk is wat de strategie is, hoe promotie effectief kan worden ingezet en welke doelgroepen we daarmee bereiken. Blz. 123  
Goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Blz. 124  
We willen een goede en veilige wegverbinding tussen bedrijventerrein ‘De Laarberg’ en de snelweg A1. Blz. 125  
We creëren voldoende fysieke ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe of bestaande ondernemers. Blz. 126  
We voeren de nieuwe economische agenda 2020-2024 uit. Blz. 127  
We denken snel en actief mee met ondernemers. (We leggen de rode loper uit.) Blz. 128  
We zetten in op meer samenwerking met Duitsland, om kansen voor ondernemers en inwoners te benutten. Blz. 129  
Vitale winkelcentra. Blz. 130  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties via zogenaamde taskforces voor elke kern (en centrum), gaan we aan de slag met de revitalisering van de centra. Blz. 131  
We blijven inzetten op compacte centra waarin het fijn verblijven is, onder andere door het creëren van groen/blauwe parels (zie ook programma ‘Fijn leven’). Blz. 132  
We spelen in op ontwikkelingen en kansen die voorbij komen, bijvoorbeeld Museum More en de ontwikkeling van de Hambroekplas, en maken waar mogelijk verbindingen met de centra. Blz. 133  
We sluiten aan op ‘natuurlijke’ momenten van verandering. Blz. 134  
Faciliteren van het ondernemersfonds. Blz. 135  
Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald. Blz. 136  
Samen met SDOA en onderwijs laten we het aanbod van werkzoekenden beter aansluiten op de vraag. Blz. 137  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) Blz. 138  
We gaan meer inzetten op ‘social return’: beter gebruik maken van de mogelijkheden om bij aanbestedingen bedrijven en organisaties een sociale bijdrage te laten leveren. Blz. 139  
We maken duurzame verbindingen met ondernemers en organisaties gericht op de inzet van kwetsbare medewerkers onder de Participatiewet. Blz. 140  
Voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt zorgen we voor een doorgaande ontwikkellijn, waarin zij integraal ondersteund worden. Blz. 141  
Goed onderwijs dat aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt. Blz. 142  
Bewaken dat er een goed onderwijs is dat aansluit op lokale en regionale arbeidsmarkt. Blz. 143  
Promoten van technische beroepen. Blz. 144  
Vrijetijdsaanbod het hele jaar door. Blz. 145  
We ondersteunen (lokale en regionale) projecten onder andere voor productontwikkeling op het gebied van verblijfs- en dagrecreatie. Blz. 146  
Wat mag het kosten? Blz. 147  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 148  
Beleidsindicatoren Blz. 149  
Actief met duurzaamheid en energie Blz. 150  
Alle hens aan dek! Blz. 151  
Wat speelt er? Blz. 152  
Speerpunt Blz. 153  
40% energieneutraal in 2022 en in de kopgroep van de Achterhoek. Blz. 154  
We gaan door met 'Achterhoek Bespaart' en de SVn duurzaamheidslening. Blz. 155  
We doen mee met de Achterhoekse pilot gebouwgebonden financiering. Blz. 156  
We doen onderzoek naar een subsidieregeling asbestdakbeschot en dakisolatie. Blz. 157  
We blijven meedoen met en versterken de dienstverlening van het Achterhoekse energieloket. Blz. 158  
We controleren met steekproeven de getroffen maatregelen. Blz. 159  
We faciliteren Energie-initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame energie). Blz. 160  
We werken met andere overheden aan de regionale energiestrategie (RES). Blz. 161  
We bieden DOE scans aan voor het MKB. Blz. 162  
We zorgen ervoor dat de Omgevingsdienst bedrijven controleert (EML controles). Blz. 163  
We stimuleren technische innovaties. Blz. 164  
We bedenken oplossingen voor de door het bedrijfsleven ervaren drempels voor de energietransitie. Blz. 165  
We doen mee met het project ‘Zonnige bedrijven in de Achterhoek’. Blz. 166  
We stimuleren het gezamenlijk optrekken van bedrijven bij de energietransitie. Blz. 167  
We gaan door met de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven. Blz. 168  
We promoten DOE-scans bij maatschappelijke organisaties. Blz. 169  
We zorgen voor communicatie en bewustwording. Blz. 170  
We monitoren de voortgang van onze energiedoelstelling. Blz. 171  
Van het aardgas af. Blz. 172  
We inventariseren de huidige stand van zaken van het gasnet, de warmtevraag, het warmte-aanbod, de planningen van beheer en onderhoud. Blz. 173  
We maken een plan van aanpak om te komen tot een transitievisie warmte. Blz. 174  
Gemeente als voorbeeld. Blz. 175  
We ontwikkelen een eigen gemeentelijk initiatief voor grootschalige en lokale energieopwek (Motie M19-08). Blz. 176  
We doen een innovatief circulair/duurzaam aanbestedingstraject om van te leren. Blz. 177  
We verduurzamen ons eigen vastgoed. Blz. 178  
Wij voeren de reductiemaatregelen uit van de CO2 prestatieladder. Blz. 179  
Wij monitoren onze organisatie/bedrijfsvoering met de CO2 prestatieladder. Blz. 180  
We onderzoeken de mogelijkheden en behoefte aan laadpalen in de centrumgebieden. Blz. 181  
Wat mag het kosten? Blz. 182  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 183  
Sport is meer! Blz. 184  
Een leven lang sporten en bewegen Blz. 185  
Wat speelt er? Blz. 186  
Speerpunt Blz. 187  
Een leven lang sport en bewegen voor iedereen. Blz. 188  
We zetten 11,7 fte combinatiefunctionarissen in (Brede Impuls) die verbindingen leggen tussen sport, cultuur en welzijn. Blz. 189  
Voor volwassenen uit minima-gezinnen zijn er de regelingen gericht op meedoen waardoor zij kunnen sporten en bewegen. Blz. 190  
We faciliteren ‘Achterhoek in beweging'. Blz. 191  
Toekomstbestendige verenigingen en sportinfrastructuur. Blz. 192  
We faciliteren de Sport Federatie Berkelland. Blz. 193  
We ondersteunen de exploitatie van zwembaden en sportaccommodaties. Blz. 194  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 195  
We beheren gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties. Blz. 196  
We grijpen natuurlijke momenten aan om de gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig te maken. Blz. 197  
Wat mag het kosten? Blz. 198  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 199  
Beleidsindicatoren Blz. 200  
Cultuur is van iedereen Blz. 201  
Cultuur beleef je in Berkelland Blz. 202  
Wat speelt er? Blz. 203  
Speerpunt Blz. 204  
Een samenhangende cultuur- en erfgoedvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 205  
We maken een cultuur- en erfgoedvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 206  
We zorgen voor cultuureducatie voor ieder kind in het basisonderwijs. Blz. 207  
We subsidiëren de bibliotheek Oost-Achterhoek. Blz. 208  
We ondersteunen de (vrijwilligers van de) Dorpsböke. Blz. 209  
We helpen culturele organisaties bij de (door)ontwikkeling naar toekomstbestendigheid. Blz. 210  
We subsidiëren het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers (ECAL). Blz. 211  
We nemen deel aan het Cultuur –en Erfgoedpact. Blz. 212  
We subsidiëren de instandhouding van monumenten. Blz. 213  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 214  
We subsidiëren musea. Blz. 215  
Wat mag het kosten? Blz. 216  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 217  
Samen veilig Blz. 218  
Veilig zijn in Berkelland? Daar zorgen we samen voor! Blz. 219  
Wat speelt er? Blz. 220  
Speerpunt Blz. 221  
Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners. Blz. 222  
We bevorderen brandveilig wonen van niet-zelfredzamen. Daarnaast gaan we inwoners bewust maken over wat zij kunnen doen om (mogelijke) calamiteiten als gevolg van brand te voorkomen door snel en adequaat handelen. Blz. 223  
We vragen inwoners naar hun onveiligheidsgevoel (bijvoorbeeld via het internetpanel) en ondernemen daarop gericht actie. Blz. 224  
We zorgen voor passende en gerichte inzet samen met inwoners en andere betrokken partners (zoals politie, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen, vastgoedeigenaren, uitzendbureaus en omgevingsdienst). Blz. 225  
We maken een breed plan om problemen als gevolg van overmatig alcohol- en drugsgebruik van jeugd aan te pakken. Blz. 226  
Geen ruimte voor ‘ondermijning’. Blz. 227  
We maken kaders en richtlijnen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgen ervoor dat deze worden nageleefd, om zo negatieve aspecten van arbeidsmigratie (zoals mensenhandel, slechte woonomstandigheden en overlast) te beperken. Blz. 228  
We maken onze inwoners en collega’s bewust van situaties die met ondermijning te maken kunnen hebben. Blz. 229  
We werken nog meer samen met onze inwoners en betrokken partners door informatie uit te wisselen, verbindingen te maken en het makkelijk te maken melding te doen van mogelijke situaties van ondermijning. Blz. 230  
Verminderen criminaliteit in buitengebied en kernen. Blz. 231  
We ondersteunen (o.a. met financiële middelen) het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele buitengebied. Blz. 232  
We zetten in op intensieve gerichte daderaanpak, een gebiedsgerichte aanpak, preventie én aandacht voor het slachtoffer. Blz. 233  
Wat mag het kosten? Blz. 234  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 235  
Beleidsindicatoren Blz. 236  
Aan de slag met de Omgevingswet Blz. 237  
Een nieuwe manier van (samen)werken Blz. 238  
Wat speelt er? Blz. 239  
Speerpunt Blz. 240  
Concreet aan de slag met een Omgevingsvisie. Blz. 241  
We volgen het plan van aanpak uit 2019 om te komen tot een Omgevingsvisie. Blz. 242  
We oefenen met een aantal pilots. Blz. 243  
We maken een leidraad voor participatie. Blz. 244  
Werken volgens de nieuwe wet. Blz. 245  
We richten onze werkprocessen opnieuw in. Blz. 246  
We passen - waar nodig - onze regelgeving aan. Blz. 247  
We zorgen op tijd voor afspraken over de benodigde informatie-uitwisseling en archivering tussen ketenpartners. Blz. 248  
We passen onze systemen op tijd aan afhankelijk van de voortgang van het Digitaal stelsel Omgevingswet. Blz. 249  
We zorgen voor opleiding en training. Blz. 250  
Wat mag het kosten? Blz. 251  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 252  
Financiën Blz. 253  
Wat speelt er? Blz. 254  
Speerpunt Blz. 255  
Financieel structureel gezonde gemeente. Blz. 256  
Lagere lasten voor inwoners, bedrijven en verenigingen in de periode 2019-2022. Blz. 257  
We beheren onze financiële middelen. Blz. 258  
We dragen bij aan verbonden partijen. Blz. 259  
We heffen andere belastingen en leges. Blz. 260  
We heffen Onroerende zaakbelasting. Blz. 261  
We ontvangen een algemene uitkering. Blz. 262  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 263  
We storten in en onttrekken aan reserves. Blz. 264  
We voeren de Wet waardering onroerende zaken uit. Blz. 265  
Wat mag het kosten? Blz. 266  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 267  
Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) Blz. 268  
Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000) Blz. 269  
Balansen 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000) Blz. 270  
Emu-saldi 2019 - 2021 (bedragen x € 1.000) Blz. 271  
Beleidsindicatoren Blz. 272  
Bedrijfsvoering Blz. 273  
Berkelland goed georganiseerd! Blz. 274  
Wat speelt er? Blz. 275  
Speerpunt Blz. 276  
Gegevensbescherming. Blz. 277  
Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens. Blz. 278  
Voldoen aan de normen die worden gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging. Blz. 279  
Een organisatie die is toegerust voor de taak die gesteld is. Blz. 280  
We geven de Berkellandacademie vorm. Blz. 281  
We zetten HR instrumenten in om de arbeidsmarktpositie van de gemeente te verbeteren. Blz. 282  
We zorgen voor voldoende personeel. Blz. 283  
We zetten in op duurzame inzetbaarheid. Blz. 284  
Een moderne ICT en informatievoorziening. Blz. 285  
We zetten experimenten data-analyse en 3D/virtualisatie door naar de beleid- en werkprocessen. Blz. 286  
Het openbaar beschikbaar maken van informatie. Blz. 287  
(Financieel) in control. Blz. 288  
Inrichten en bijhouden van een contractbeheerssysteem. Blz. 289  
Ontwikkelen financiële instrumenten en control Blz. 290  
Uitvoeren interne audits. Blz. 291  
Verbeteren juridische kwaliteit. Blz. 292  
Verminderen fiscale risico's. Blz. 293  
Grondbeleid Blz. 294  
Wat speelt er? Blz. 295  
Wat zijn de kosten? Blz. 296  
Lokale heffingen Blz. 297  
Lokale heffingen Blz. 298  
Wat speelt er? Blz. 299  
Kaders Blz. 300  
Speerpunten Blz. 301  
Een verantwoorde gemeentelijke belastingdruk. Blz. 302  
Heffen Reinigingsheffingen. Blz. 303  
Heffen Rioolheffing. Blz. 304  
Heffen van Onroerende zaakbelastingen. Blz. 305  
Verantwoorde tarieven voor onze dienstverlening. Blz. 306  
Heffen begraafrechten. Blz. 307  
Heffen Leges. Blz. 308  
Heffen marktgelden. Blz. 309  
Heffen Reclamebelasting. Blz. 310  
Heffen Toeristenbelasting Blz. 311  
Kwijtschelding van belasting voor mensen met een minimuminkomen. Blz. 312  
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen Blz. 313  
Weerstandsvermogen Blz. 314  
Weerstandsvermogen Blz. 315  
Wat speelt er? Blz. 316  
Speerpunten Blz. 317  
Een weerstandvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen. Blz. 318  
Beoordelen weerstandsvermogen. Blz. 319  
Inventariseren risico's. Blz. 320  
Kengetallen financiële positie Blz. 321  
Beleidsindicatoren Blz. 322  
Samenwerkingspartijen Blz. 323  
Samenwerkingspartijen Blz. 324  
Speerpunten Blz. 325  
Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen. Blz. 326  
Aandeelhouderschap van AGEM goed uitoefenen. Blz. 327  
Aandeelhouderschap van Alliander N.V. goed uitoefenen. Blz. 328  
Aandeelhouderschap van BNG Bank goed uitoefenen. Blz. 329  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen. Blz. 330  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg C.V. goed uitoefenen. Blz. 331  
Aandeelhouderschap van Twence goed uitoefenen. Blz. 332  
Aandeelhouderschap van Vitens N.V. goed uitoefenen. Blz. 333  
Goede dienstverlening door samenwerking. Blz. 334  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Blz. 335  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland. Blz. 336  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek. Blz. 337  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. Blz. 338  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers. Blz. 339  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek. Blz. 340  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek. Blz. 341  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland. Blz. 342  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. Blz. 343  
Deelnemen in het Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achteroek. Blz. 344  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet - Stelkampsveld. Blz. 345  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Euregio. Blz. 346  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Leisurelands. Blz. 347  
Deelnemen in het samenwerkingsverband N18. Blz. 348  
Deelnemen in het samenwerkingsverband NUVAL Platform. Blz. 349  
Deelnemen in het samenwerkingsverband P10. Blz. 350  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme. Blz. 351  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Hambroek. Blz. 352  
Deelnemen in het samenwerkingsverband ZOOV. Blz. 353  
Goede dienstverlening door andere partijen. Blz. 354  
Afspraken maken over dienstverlening met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Blz. 355  
Financiering Blz. 356  
Financiering Blz. 357  
Wat speelt er? Blz. 358  
Speerpunten Blz. 359  
Beperken van de risico's op het te lenen en uit te lenen geld. Blz. 360  
Beoordelen koersrisico. Blz. 361  
Beoordelen renterisico. Blz. 362  
Beoordelen uitstaande leningen. Blz. 363  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 364  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 365  
Wat speelt er? Blz. 366  
Speerpunten Blz. 367  
Een verantwoord beheer van onze kapitaalgoederen. Blz. 368  
Onderhouden gebouwen. Blz. 369  
Onderhouden groen. Blz. 370  
Onderhouden van Riolering Blz. 371  
Onderhouden van wegen. Blz. 372  
Reserves Blz. 373  
Wat speelt er? Blz. 374  
Overzicht reserves Blz. 375  
Algemene reserve Blz. 376  
Bestuurlijke claims Blz. 377  
Egalisatiereserve afval Blz. 378  
Egalisatiereserve investeringen Blz. 379  
Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties Blz. 380  
Inkomensreserve Blz. 381  
Onderwijshuisvesting Blz. 382  
Wegen Blz. 383  
Herstructurering Blz. 384  
Nadelen decentralisaties Blz. 385