Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Samenvatting Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Financiële samenvatting Blz. 10  
Plezierig Wonen Blz. 11  
Kwalitatief goede woningvoorraad nu en in de toekomst Blz. 12  
Wat speelt er? Blz. 13  
Speerpunten Blz. 14  
Toekomstgerichte bestaande woningvoorraad. Blz. 15  
We zijn samen met Kruiswerk en het Energieloket actief aan de slag met de campagne Heerlijk Thuis in Huis. (010.060) Blz. 16  
We zetten de Regietafel Wonen en Zorg voort. Blz. 17  
We geven ruimte aan nieuwe woonzorginitiatieven. Blz. 18  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie programma Actief met Duurzaamheid en Energie. Blz. 19  
We werken aan een transformatiefonds om sloop van woningen in de toekomst te bekostigen. (010.050) Blz. 20  
We starten met een pilot integrale wijkaanpak voor transformatie van woningen en het toekomstbestendig maken van wijken. (010.070) Blz. 21  
We werken met een herstructureringsfonds om nadelige gevolgen van demografische veranderingen tegen te gaan. Investeren in de openbare ruimte en bestaand vastgoed is noodzakelijk. Blz. 22  
We werken aan een regionale woonagenda en aansluitend aan een nieuwe lokale woonagenda. (010.010 en 010.040) Blz. 23  
Het aantal en type woningen past bij de behoefte. Blz. 24  
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners. (010.030 en 010.090) Blz. 25  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. (010.045) Blz. 26  
We blijven ruimte bieden voor goede, innovatieve woningbouwplannen die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. (010.080) Blz. 27  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitatie. (010.020) Blz. 28  
We blijven ons inzetten voor een goede dienstverlening rondom wonen. (010.100) Blz. 29  
Wat mag het kosten Blz. 30  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 31  
Beleidsindicatoren Blz. 32  
Fijn Leven Blz. 33  
Een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving Blz. 34  
Wat speelt er? Blz. 35  
Speerpunt Blz. 36  
Investeren in de samenleving. Blz. 37  
We verstevigen onze netwerken in wijken en kernen en hebben oog voor die groepen die nog niet zo betrokken of in beeld zijn. Blz. 38  
We ontwikkelen het gebiedswethouderschap verder door. Blz. 39  
Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen stellen we wijkagenda’s op en voeren ze uit. Blz. 40  
We ondersteunen initiatieven uit wijken, buurten en kernen. (020.100) Blz. 41  
Een uitnodigende leefomgeving. Blz. 42  
We passen waar mogelijk ecologisch beheer toe, niet alleen bij bermen, maar ook andere terreinen, zoals parken, in gemeentelijk bezit. (020.010) Blz. 43  
We zaaien daar waar mogelijk bermen/terreinen in met kleurrijke zaadmengsels. (020.010) Blz. 44  
We realiseren groen/-blauwe parels (aantrekkelijke plekken met groen en water) in de kernen. Blz. 45  
Bij plannen en onderhoud zetten we in op het stimuleren van ‘bewegen’ in onze leefomgeving. Blz. 46  
We overleggen met inwoners en ondernemers over hun eigen (gezamenlijke) inbreng en verantwoordelijkheid bij het inrichten en onderhouden van hun/onze openbare ruimte. Blz. 47  
We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud). (020.120) Blz. 48  
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen. (020.020) Blz. 49  
Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat. Blz. 50  
We voeren het watertakenplan 2019-2023 uit (de opvolger van het gemeentelijk rioleringsplan) inclusief klimaatstresstest. (020.030) Blz. 51  
We voeren een bewustwordingscampagne voor inwoners en bedrijven over wat zij zelf kunnen doen aan gevolgen van de klimaatverandering. Blz. 52  
Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden. Blz. 53  
We onderhouden onze infrastructuur. (020.040) Blz. 54  
We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak. (020.110) Blz. 55  
We bepalen waar mogelijk samen met inwoners en ondernemers de (her)inrichting van onze wegen en paden. Blz. 56  
Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen. Blz. 57  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. (020.050) Blz. 58  
Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof). Blz. 59  
We werken samen met onze inwoners het grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. (020.070) Blz. 60  
We nemen gerichte actie om zwerfafval terug te dringen op basis van de halfjaarlijkse monitor zwerfafval. (020.060) Blz. 61  
Onderzoek doen naar de manier waarop de afgesproken doelstellingen uit ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) bereikt kunnen worden inclusief financiële consequenties hiervan. Blz. 62  
Gemeentelijke gebouwen en scholen. Blz. 63  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. (020.090) Blz. 64  
We stoten gebouwen af die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben. Blz. 65  
We investeren in passende toekomstbestendige huisvesting van scholen en houden rekening met onder andere demografische ontwikkelingen. (020.80) Blz. 66  
Wat mag het kosten? Blz. 67  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 68  
Beleidsindicatoren Blz. 69  
Vitaal Platteland Blz. 70  
Een vitaal en innovatief buitengebied Blz. 71  
Wat speelt er? Blz. 72  
Speerpunt Blz. 73  
Toekomstgericht ondernemen in het buitengebied. Blz. 74  
We ondersteunen boeren en andere initiatiefnemers bij vragen over duurzaamheid. Blz. 75  
We onderzoeken samen met de Wageningen Universiteit de mogelijkheden van nieuwe verdienmodellen, waaronder verticale landbouw. (030.100) Blz. 76  
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat binnen de wettelijke mogelijkheden zoveel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkelingen. (030.070) Blz. 77  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de Berkellanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. (030.010) Blz. 78  
We faciliteren initiatieven van nieuwe ondernemers in het buitengebied, we maken hierbij gebruik van een rode loper aanpak. Blz. 79  
We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren. (030.080) Blz. 80  
Mooi Landschap. Blz. 81  
We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing. (030.050) Blz. 82  
We blijven ons vraaggestuurd inzetten voor asbestverwijdering en houden de ontwikkelingen hierover landelijk in de gaten. Blz. 83  
We gaan aan de slag om knelpunten in bestaande wandel- en fietsroutes op te lossen. Blz. 84  
We zetten samen met het Waterschap en de Euregio in op concrete plannen voor de beleefbaarheid van het stroomgebied van de Berkel tussen Borculo en Lochem. Blz. 85  
We ondersteunen de mogelijkheid om een cursus Gastheer van het landschap te volgen. (030.020) Blz. 86  
Voor meer informatie over ecologisch bermbeheer zie programma Fijn Leven. Blz. 87  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschap. (030.020) Blz. 88  
We stellen een biodiversiteitsplan op voor het buitengebied van Berkelland. (030.020) Blz. 89  
Sociaal vitaal. Blz. 90  
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten. (030.030) Blz. 91  
De Voormekaar teams hebben extra oog voor de situatie bij agrariërs en stoppers. Blz. 92  
Voor meer informatie over maatregelen om onze inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen zie programma Plezierig Wonen. Blz. 93  
We ondersteunen initiatieven en projecten in het kader van Leader. (030.090) Blz. 94  
Wat mag het kosten Blz. 95  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 96  
Zorg voor wie dat nodig heeft Blz. 97  
Samen denken, samen doen Blz. 98  
Wat speelt er? Blz. 99  
Speerpunt Blz. 100  
Zorg zoveel mogelijk voorkomen. Blz. 101  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura). (040.010) Blz. 102  
Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. Daarnaast organiseren we meer algemene voorzieningen als steunpunt in de kern/wijk. Blz. 103  
We stimuleren nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Vernieuwingen proberen wij kleinschalig uit en stellen deze bij in nauwe samenwerking met direct betrokkenen. Dit doen we in een experimentele aanpak met minder regels. Blz. 104  
Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo - pgb). (040.025) Blz. 105  
De jeugd ontwikkelt zich positief. Blz. 106  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). (040.030) Blz. 107  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet - pgb). (040.020) Blz. 108  
We organiseren algemene voorzieningen en preventieve activiteiten voor jeugd en/of hun ouders/verzorgers. Blz. 109  
Iedereen doet mee in Berkelland. Blz. 110  
We bieden ruimte aan inwoners en professionals om in te zetten op innovatieve oplossingen voor een gezonde leefstijl. Voorbeeldinitiatieven van buurten, scholen en verenigingen krijgen extra aandacht. Blz. 111  
Wij verbeteren de toegang tot onze regelingen die zich richten op meedoen aan de samenleving, vroegsignalering van schulden en schuldhulpverlening. Blz. 112  
We geven samen invulling aan de Lokaal Inclusie Agenda. Blz. 113  
Nieuwkomers burgeren in. Blz. 114  
Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering. (040.050) Blz. 115  
Voldoende en krachtige vrijwilligers en mantelzorgers die worden gesteund waar het nodig is. Blz. 116  
Wij realiseren een steunpunt voor mantelzorgers waar informatie, advies en ondersteuning samen komen. Blz. 117  
Wij realiseren een vrijwilligerspunt Berkelland waar vraag en aanbod elkaar bereiken. Blz. 118  
Wat mag het kosten? Blz. 119  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 120  
Beleidsindicatoren Blz. 121  
Werken en ondernemen in een sterke regio Blz. 122  
Een warm welkom voor werk Blz. 123  
Wat speelt er? Blz. 124  
Speerpunt Blz. 125  
Promotie van Berkelland (en de Achterhoek). Blz. 126  
Plan maken en uitvoeren waarbij duidelijk is wat de strategie is, hoe promotie effectief kan worden ingezet en welke doelgroepen we daarmee bereiken. Blz. 127  
Goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Blz. 128  
We willen een goede en veilige wegverbinding tussen bedrijventerrein ‘De Laarberg’ en de snelweg A1. Blz. 129  
We creëren voldoende fysieke ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe of bestaande ondernemers. Blz. 130  
We voeren de economische agenda 2020-2024 uit. Blz. 131  
We denken snel en actief mee met ondernemers. (We leggen de rode loper uit.) Blz. 132  
We zetten in op meer samenwerking met Duitsland, om kansen voor ondernemers en inwoners te benutten. (050.020) Blz. 133  
Vitale winkelcentra. Blz. 134  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties via zogenaamde task forces voor elke kern (en centrum), gaan we aan de slag met de revitalisering van de centra. Blz. 135  
We blijven inzetten op compacte centra waarin het fijn verblijven is, onder andere door het creëren van groen/blauwe parels (zie ook programma ‘Fijn leven’). (050.035) Blz. 136  
We spelen in op ontwikkelingen en kansen die voorbijkomen, bijvoorbeeld Museum More en de ontwikkeling van de Hambroekplas, en maken waar mogelijk verbindingen met de centra. Blz. 137  
We sluiten aan op ‘natuurlijke’ momenten van verandering. Blz. 138  
Faciliteren van het ondernemersfonds. (050.030) Blz. 139  
Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald. Blz. 140  
Samen met SDOA en onderwijs laten we het aanbod van werkzoekenden beter aansluiten op de vraag. Blz. 141  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering). (050.040) Blz. 142  
We gaan meer inzetten op ‘social return’: beter gebruik maken van de mogelijkheden om bij aanbestedingen bedrijven en organisaties een sociale bijdrage te laten leveren. Blz. 143  
We maken duurzame verbindingen met ondernemers en organisaties gericht op de inzet van kwetsbare medewerkers onder de Participatiewet. (050.050) Blz. 144  
Voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt zorgen we voor een doorgaande ontwikkellijn, waarin zij integraal ondersteund worden. Blz. 145  
Goed onderwijs dat aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt. Blz. 146  
Bewaken dat er goed onderwijs is dat aansluit op lokale en regionale arbeidsmarkt. Blz. 147  
Promoten van technische beroepen. Blz. 148  
Vrijetijdsaanbod het hele jaar door. Blz. 149  
We ondersteunen (lokale en regionale) projecten onder andere voor productontwikkeling op het gebied van verblijfs- en dagrecreatie. (050.070) Blz. 150  
Wat mag het kosten? Blz. 151  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 152  
Beleidsindicatoren Blz. 153  
Actief met duurzaamheid en energie Blz. 154  
Alle hens aan dek! Blz. 155  
Wat speelt er? Blz. 156  
Speerpunt Blz. 157  
40% energieneutraal in 2022 en in de kopgroep van de Achterhoek. Blz. 158  
We gaan door met 'Achterhoek Bespaart' en de SVn duurzaamheidslening. Blz. 159  
We doen mee met de Achterhoekse pilot gebouw gebonden financiering. (060.011) Blz. 160  
We doen onderzoek naar een subsidieregeling asbestdakbeschot en dakisolatie. (060.011) Blz. 161  
We blijven meedoen met en versterken de dienstverlening van het Achterhoekse energieloket. (060.011) Blz. 162  
We controleren met steekproeven de getroffen maatregelen. (060.011) Blz. 163  
We faciliteren Energie-initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame energie). (060.014) Blz. 164  
We werken met andere overheden aan de regionale energiestrategie (RES). (060.015) Blz. 165  
We bieden DOE scans aan voor het MKB. (060.012) Blz. 166  
We zorgen ervoor dat de Omgevingsdienst bedrijven controleert (EML controles). (060.012) Blz. 167  
We stimuleren technische innovaties. Blz. 168  
We bedenken oplossingen voor de door het bedrijfsleven ervaren drempels voor de energietransitie. (060.012) Blz. 169  
We doen mee met het project ‘Zonnige bedrijven in de Achterhoek’. (060.012) Blz. 170  
We stimuleren het gezamenlijk optrekken van bedrijven bij de energietransitie. (060.012) Blz. 171  
We gaan door met de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven. Blz. 172  
We promoten DOE-scans bij maatschappelijke organisaties. (060.013) Blz. 173  
We zorgen voor communicatie en bewustwording. (060.016) Blz. 174  
We monitoren de voortgang van onze energiedoelstelling. (060.016) Blz. 175  
Van het aardgas af. Blz. 176  
We inventariseren de huidige stand van zaken van het gasnet, de warmtevraag, het warmte-aanbod, de planningen van beheer en onderhoud. (060.050) Blz. 177  
We maken een plan van aanpak om te komen tot een transitievisie warmte. (060.050) Blz. 178  
Gemeente als voorbeeld. Blz. 179  
We ontwikkelen een eigen gemeentelijk initiatief voor grootschalige en lokale energieopwek (Motie M19-08). (060.017) Blz. 180  
We doen een innovatief circulair/duurzaam aanbestedingstraject om van te leren. (060.017) Blz. 181  
We verduurzamen ons eigen vastgoed. (060.017) Blz. 182  
Wij voeren de reductiemaatregelen uit van de CO2 prestatieladder. (060.017) Blz. 183  
Wij monitoren onze organisatie/bedrijfsvoering met de CO2 prestatieladder. (060.017) Blz. 184  
We onderzoeken de mogelijkheden en behoefte aan laadpalen in de centrumgebieden. (060.017) Blz. 185  
Wat mag het kosten? Blz. 186  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 187  
Sport is meer! Blz. 188  
Een leven lang sporten en bewegen Blz. 189  
Wat speelt er? Blz. 190  
Speerpunt Blz. 191  
Een leven lang sport en bewegen voor iedereen. Blz. 192  
We zetten combinatiefunctionarissen in (Brede Impuls) die verbindingen leggen tussen sport, cultuur en welzijn. (070.010) Blz. 193  
Voor volwassenen uit minima-gezinnen zijn er de regelingen gericht op meedoen waardoor zij kunnen sporten en bewegen. Blz. 194  
We faciliteren ‘Achterhoek in beweging' en ondersteunen initiatieven uit de samenleving. (070.070) Blz. 195  
Toekomstbestendige verenigingen en sportinfrastructuur. Blz. 196  
We faciliteren de Sport Federatie Berkelland. (070.030) Blz. 197  
We ondersteunen de exploitatie van zwembaden en de bijbehorende sportaccommodaties. (070.040 en 070.041) Blz. 198  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. (070.050) Blz. 199  
We beheren gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties. (070.020) Blz. 200  
We grijpen natuurlijke momenten aan om de gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig te maken. Blz. 201  
Wat mag het kosten? Blz. 202  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 203  
Beleidsindicatoren Blz. 204  
Cultuur is van iedereen Blz. 205  
Cultuur beleef je in Berkelland Blz. 206  
Wat speelt er? Blz. 207  
Speerpunt Blz. 208  
Een samenhangende cultuur- en erfgoedvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 209  
We maken een cultuur- en erfgoedvisie met uitvoeringsprogramma. (080.010) Blz. 210  
We zorgen voor cultuureducatie voor ieder kind in het basisonderwijs. (080.020) Blz. 211  
We subsidiëren de bibliotheek Oost-Achterhoek. (080.040) Blz. 212  
We ondersteunen de (vrijwilligers van de) dorpsböke. (080.010) Blz. 213  
We helpen culturele organisaties bij de (door)ontwikkeling naar toekomstbestendigheid. (080.120) Blz. 214  
We subsidiëren het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers (ECAL). (080.060) Blz. 215  
We nemen deel aan het Cultuur –en Erfgoedpact. (080.060) Blz. 216  
We subsidiëren de instandhouding van monumenten. (080.050) Blz. 217  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. 080.020) Blz. 218  
We subsidiëren musea. (080.050) Blz. 219  
Wat mag het kosten? Blz. 220  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 221  
Samen veilig Blz. 222  
Veilig zijn in Berkelland? Daar zorgen we samen voor! Blz. 223  
Wat speelt er? Blz. 224  
Speerpunt Blz. 225  
Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners. Blz. 226  
We bevorderen brandveilig wonen van niet-zelfredzamen. Daarnaast gaan we inwoners bewust maken over wat zij kunnen doen om (mogelijke) calamiteiten als gevolg van brand te voorkomen door snel en adequaat handelen. (090.010) Blz. 227  
We vragen inwoners naar hun onveiligheidsgevoel (bijvoorbeeld via het internetpanel) en ondernemen daarop gericht actie. Blz. 228  
We zorgen voor passende en gerichte inzet samen met inwoners en andere betrokken partners (zoals politie, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen, vastgoedeigenaren, uitzendbureaus en omgevingsdienst). Blz. 229  
We maken een breed plan om problemen als gevolg van overmatig alcohol- en drugsgebruik van jeugd aan te pakken. (090.020) Blz. 230  
Geen ruimte voor ‘ondermijning’. Blz. 231  
We maken kaders en richtlijnen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgen ervoor dat deze worden nageleefd, om zo negatieve aspecten van arbeidsmigratie (zoals mensenhandel, slechte woonomstandigheden en overlast) te beperken. Blz. 232  
We maken onze inwoners en collega’s bewust van situaties die met ondermijning te maken kunnen hebben. Blz. 233  
We werken nog meer samen met onze inwoners en betrokken partners door informatie uit te wisselen, verbindingen te maken en het makkelijk te maken melding te doen van mogelijke situaties van ondermijning. Blz. 234  
Verminderen criminaliteit in buitengebied en kernen. Blz. 235  
We ondersteunen (onder andere met financiële middelen) het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele buitengebied. Blz. 236  
We zetten in op intensieve gerichte daderaanpak, een gebiedsgerichte aanpak, preventie én aandacht voor het slachtoffer. Blz. 237  
Wat mag het kosten? Blz. 238  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 239  
Beleidsindicatoren Blz. 240  
Aan de slag met de Omgevingswet Blz. 241  
Een nieuwe manier van (samen)werken Blz. 242  
Wat speelt er? Blz. 243  
Speerpunt Blz. 244  
Concreet aan de slag met een Omgevingsvisie. Blz. 245  
We volgen het plan van aanpak uit 2019 om te komen tot een Omgevingsvisie. Blz. 246  
We oefenen met een aantal pilots. Blz. 247  
We maken een leidraad voor participatie. Blz. 248  
Werken volgens de nieuwe wet. Blz. 249  
We richten onze werkprocessen opnieuw in. Blz. 250  
We passen - waar nodig - onze regelgeving aan. Blz. 251  
We zorgen op tijd voor afspraken over de benodigde informatie-uitwisseling en archivering tussen ketenpartners. Blz. 252  
We passen onze systemen op tijd aan afhankelijk van de voortgang van het Digitaal stelsel Omgevingswet. Blz. 253  
We zorgen voor opleiding en training. Blz. 254  
Wat mag het kosten? Blz. 255  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 256  
Financiën Blz. 257  
Wat speelt er? Blz. 258  
Speerpunt Blz. 259  
Financieel structureel gezonde gemeente. Blz. 260  
Lagere lasten voor inwoners, bedrijven en verenigingen in de periode 2019-2022. (110.110) Blz. 261  
We beheren onze financiële middelen. (110.020) Blz. 262  
We dragen bij aan verbonden partijen. Blz. 263  
We heffen andere belastingen en leges. (110.040) Blz. 264  
We heffen Onroerende zaakbelastingen. (110.050) Blz. 265  
We ontvangen een algemene uitkering. (110.060) Blz. 266  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 267  
We storten in en onttrekken aan reserves. (110.070) Blz. 268  
We voeren de Wet waardering onroerende zaken uit. (110.080) Blz. 269  
Wat mag het kosten? Blz. 270  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 271  
Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) Blz. 272  
Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000) Blz. 273  
Balansen 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000) Blz. 274  
Emu-saldi 2019 - 2021 (bedragen x € 1.000) Blz. 275  
Beleidsindicatoren Blz. 276  
Bedrijfsvoering Blz. 277  
Berkelland goed georganiseerd! Blz. 278  
Wat speelt er? Blz. 279  
Speerpunt Blz. 280  
Gegevensbescherming. Blz. 281  
Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens. Blz. 282  
Voldoen aan de normen die worden gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging. Blz. 283  
Een organisatie die is toegerust voor de taak die gesteld is. Blz. 284  
We geven de Berkellandacademie vorm. Blz. 285  
We zetten HR-instrumenten in om de arbeidsmarktpositie van de gemeente te verbeteren. Blz. 286  
We zorgen voor voldoende personeel. Blz. 287  
We zetten in op duurzame inzetbaarheid. Blz. 288  
Een moderne ICT en informatievoorziening. Blz. 289  
We zetten experimenten data-analyse en 3D/virtualisatie door naar de beleid- en werkprocessen. Blz. 290  
Het openbaar beschikbaar maken van informatie. Blz. 291  
(Financieel) in control. Blz. 292  
Inrichten en bijhouden van een contractbeheerssysteem. Blz. 293  
Ontwikkelen financiële instrumenten en control Blz. 294  
Uitvoeren interne audits. Blz. 295  
Verbeteren juridische kwaliteit. Blz. 296  
Verminderen fiscale risico's. Blz. 297  
Grondbeleid Blz. 298  
Wat speelt er? Blz. 299  
Wat zijn de kosten? Blz. 300  
Lokale heffingen Blz. 301  
Lokale heffingen Blz. 302  
Wat speelt er? Blz. 303  
Kaders Blz. 304  
Speerpunten Blz. 305  
Een verantwoorde gemeentelijke belastingdruk. Blz. 306  
Heffen Reinigingsheffingen. Blz. 307  
Heffen Rioolheffing. Blz. 308  
Heffen van Onroerende zaakbelastingen. Blz. 309  
Verantwoorde tarieven voor onze dienstverlening. Blz. 310  
Heffen begraafrechten. Blz. 311  
Heffen Leges. Blz. 312  
Heffen marktgelden. Blz. 313  
Heffen Reclamebelasting. Blz. 314  
Heffen Toeristenbelasting. Blz. 315  
Kwijtschelding van belasting voor mensen met een minimuminkomen. Blz. 316  
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen. Blz. 317  
Weerstandsvermogen Blz. 318  
Weerstandsvermogen Blz. 319  
Wat speelt er? Blz. 320  
Speerpunten Blz. 321  
Een weerstandvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen. Blz. 322  
Beoordelen weerstandsvermogen. Blz. 323  
Inventariseren risico's. Blz. 324  
Kengetallen financiële positie Blz. 325  
Beleidsindicatoren Blz. 326  
Samenwerkingspartijen Blz. 327  
Samenwerkingspartijen Blz. 328  
Speerpunten Blz. 329  
Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen. Blz. 330  
Aandeelhouderschap van coöperatie AGEM goed uitoefenen. Blz. 331  
Aandeelhouderschap van Alliander N.V. goed uitoefenen. Blz. 332  
Aandeelhouderschap van de N.V. BNG Bank goed uitoefenen. Blz. 333  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen. Blz. 334  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg C.V. goed uitoefenen. Blz. 335  
Aandeelhouderschap van Twence B.V. goed uitoefenen. Blz. 336  
Aandeelhouderschap van Vitens N.V. goed uitoefenen. Blz. 337  
Goede dienstverlening door samenwerking. Blz. 338  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Blz. 339  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland. Blz. 340  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek. Blz. 341  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. Blz. 342  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers. Blz. 343  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek. Blz. 344  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek. Blz. 345  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland. Blz. 346  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. Blz. 347  
Deelnemen in het Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achterhoek. Blz. 348  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet - Stelkampsveld. Blz. 349  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Euregio. Blz. 350  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Leisurelands. Blz. 351  
Deelnemen in het samenwerkingsverband N18. Blz. 352  
Deelnemen in het samenwerkingsverband NUVAL Platform. Blz. 353  
Deelnemen in het samenwerkingsverband P10. Blz. 354  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme. Blz. 355  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Hambroek. Blz. 356  
Deelnemen in het samenwerkingsverband ZOOV. Blz. 357  
Goede dienstverlening door andere partijen. Blz. 358  
Afspraken maken over dienstverlening met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Blz. 359  
Financiering Blz. 360  
Financiering Blz. 361  
Wat speelt er? Blz. 362  
Speerpunten Blz. 363  
Beperken van de risico's op het te lenen en uit te lenen geld. Blz. 364  
Beoordelen koersrisico. Blz. 365  
Beoordelen renterisico. Blz. 366  
Beoordelen uitstaande leningen. Blz. 367  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 368  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 369  
Wat speelt er? Blz. 370  
Speerpunten Blz. 371  
Een verantwoord beheer van onze kapitaalgoederen. Blz. 372  
Onderhouden gebouwen. Blz. 373  
Onderhouden groen. Blz. 374  
Onderhouden van riolering Blz. 375  
Onderhouden van wegen. Blz. 376  
Reserves Blz. 377  
Wat speelt er? Blz. 378  
Overzicht reserves Blz. 379  
Algemene reserve Blz. 380  
Bestuurlijke claims Blz. 381  
Egalisatiereserve afval Blz. 382  
Egalisatiereserve investeringen Blz. 383  
Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties Blz. 384  
Inkomensreserve Blz. 385  
Onderwijshuisvesting Blz. 386  
Wegen Blz. 387  
Herstructurering Blz. 388  
Nadelen decentralisaties Blz. 389