Fijn Leven

Een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving

Wat speelt er?

  • Het is fijn leven in Berkelland. Inwoners geven met bijna het cijfer 8 aan dat ze erg fijn wonen. Zij willen ook in de toekomst tevreden blijven over hun woon- en leefomgeving. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving. We spreken hierover met onze inwoners en organisaties (wijk- en kerngericht werken). We werken volgens de werkwijze ‘Ambitiegericht beheer’. Dat betekent dat we met inwoners en eventuele andere betrokkenen op basis van een vijftal verschillende streefbeelden (Veilig, Verzorgd, Biodivers/duurzaam, Klimaatbestendig en Stimulerend om te bewegen, ontmoeten, recreëren) bespreken op welke wijze we (samen) de openbare ruimte inrichten.
  • Inwoners, bedrijven, verenigingen en ondernemers organiseren veel zelf. Zij nemen op veel terreinen initiatieven om onze leefomgeving en samenleving mooier te maken. De gemeente helpt daar graag bij. We geven onze inwoners en ondernemers de ruimte en het vertrouwen om zelf zaken op te pakken en met elkaar te regelen.
  • Wij moeten onze leefomgeving voorbereiden op de klimaatverandering. We zullen moeten leren omgaan met grote hoeveelheden water (hevige regenval en binnenkomend water vanuit het buitenland), droogteperioden en hoge temperaturen.
  • Nederland wil naar een circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden hergebruikt). Voorbeeld daarvan is het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof ‘VANG’. Gemeenten zijn daarbij belangrijke partners, omdat zij verantwoordelijk zijn voor inzameling van het huishoudelijk afval. Berkelland wil voldoen aan de landelijke doelstelling uit het programma. Dit betekent dat we in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner willen inzamelen.

Speerpunt

Investeren in de samenleving.

Wat gaan we daar voor doen?

Een uitnodigende leefomgeving.

Wat gaan we daar voor doen?

Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat.

Wat gaan we daar voor doen?

Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.

Wat gaan we daar voor doen?

Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen.

Wat gaan we daar voor doen?

Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof).

Wat gaan we daar voor doen?

Gemeentelijke gebouwen en scholen.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -292 -189 -264 -189 -189 -189
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -1.851 -732 -792 -892 -892 -892
020.030 Beh onderh vern renov riolering -2.148 -1.499 -1.502 -1.502 -1.502 -1.502
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -3.496 -2.985 -2.890 -2.890 -2.890 -2.890
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -589 -703 -653 -653 -653 -653
020.060 Zwerfafval -33 -54 -54 -54 -54 -54
020.070 Afval scheiden -2.535 -3.127 -2.711 -2.711 -2.711 -2.711
020.080 Onderwijs en huisvesting -947 -782 -870 -870 -870 -870
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -324 -263 -331 -351 -351 -351
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen 0 -625 -625 -625 -625 0
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied 0 -500 -500 -500 -500 0
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) 0 -375 -375 -375 -375 0
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -3.243 -5.086 -5.217 -5.217 -5.217 -5.217
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -5.587 -3.919 -3.692 -4.638 -4.490 -4.040
Totaal Lasten -21.046 -20.839 -20.475 -21.466 -21.318 -19.368
Baten
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 498 336 336 336 336 336
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.449 7.179 6.531 7.360 7.202 6.752
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 247 205 205 205 205 205
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 0 1 1 1 1 1
020.060 Zwerfafval 42 54 54 54 54 54
020.070 Afval scheiden 3.523 4.039 2.650 3.650 3.650 3.650
020.080 Onderwijs en huisvesting 181 143 143 143 143 143
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 587 108 146 146 146 146
Totaal Baten 11.527 12.065 10.066 11.894 11.737 11.287

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Rapportage groenbeheer 2009
Speelruimteplan 2007
Groenstructuurplan
Speelruimtebeleid 2009

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Hernieuwbare elektriciteit % Berkelland 2015 4,1 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
2016 6,3
2017 5,2
2018 8,1
Nederland 2015 11,8
2016 12,9
2017 16,9
2018 18,5
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner Berkelland 2015 245 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
2016 252
2017 252
2018 268
Nederland 2015 200
2016 189
2017 174
2018 172