Meer
Publicatiedatum: 11-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Fijn Leven

Een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving

Wat speelt er?

 • Het is fijn leven in Berkelland. Inwoners geven met bijna het cijfer 8 aan dat ze erg fijn wonen. Zij willen ook in de toekomst tevreden blijven over hun woon- en leefomgeving. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving. We spreken hierover met onze inwoners en organisaties (wijk- en kerngericht werken). We werken volgens de werkwijze ‘Ambitiegericht beheer’. Dat betekent dat we met inwoners en eventuele andere betrokkenen op basis van een vijftal verschillende streefbeelden (Veilig, Verzorgd, Biodivers/duurzaam, Klimaatbestendig en Stimulerend om te bewegen, ontmoeten, recreëren) bespreken op welke wijze we (samen) de openbare ruimte inrichten.
 • Inwoners, bedrijven, verenigingen en ondernemers organiseren veel zelf. Zij nemen op veel terreinen initiatieven om onze leefomgeving en samenleving mooier te maken. De gemeente helpt daar graag bij. We geven onze inwoners en ondernemers de ruimte en het vertrouwen om zelf zaken op te pakken en met elkaar te regelen.
 • Wij moeten onze leefomgeving voorbereiden op de klimaatverandering. We zullen moeten leren omgaan met grote hoeveelheden water (hevige regenval en binnenkomend water vanuit het buitenland), droogteperioden en hoge temperaturen.
 • Nederland wil naar een circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden hergebruikt). Voorbeeld daarvan is het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof ‘VANG’. Gemeenten zijn daarbij belangrijke partners, omdat zij verantwoordelijk zijn voor inzameling van het huishoudelijk afval. Berkelland wil voldoen aan de landelijke doelstelling uit het programma. Dit betekent dat we in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner willen inzamelen.

Speerpunt

Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.

Wat willen we bereiken?

 • Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden zowel in het buitengebied als in de kernen, die aantrekkelijk zijn voor inwoners en bezoekers.

Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen.

Wat willen we bereiken?

 • Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland zijn voor iedereen bereikbaar, ook zonder eigen auto of ander eigen vervoer.

Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof).

Wat willen we bereiken?

 • Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
 • In 2020 zamelen we niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner in en is de afvalscheiding meer dan 75%.
 • Minder zwerfafval.

Gemeentelijke gebouwen en scholen.

Wat willen we bereiken?

 • De gemeentelijke gebouwen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken worden onderhouden en beheerd.
 • We willen dat scholen kunnen beschikken over de passende toekomstbestendige huisvesting zodat zij in staat zijn om optimaal onderwijs te kunnen geven.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte -33 -54 -54 -54 -54 -54
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen -2.535 -3.127 -2.711 -2.711 -2.711 -2.711
Onderwijs en huisvesting -891 -782 -835 -835 -835 -835
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren -589 -703 -653 -653 -653 -653
We overleggen met inwoners over speelplekken 0 0 0 0 0 0
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente -425 -328 -319 -339 -339 -339
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering -2.148 -1.499 -1.502 -1.502 -1.502 -1.502
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen -1.850 -744 -804 -904 -904 -904
We onderhouden onze infrastructuur -3.500 -2.985 -2.890 -2.890 -2.890 -2.890
We ondersteunen ontwikkeling van en waar nodig initiatieven uit wijken, buurten en kernen en ontwikkelen een financieel instrument dat hierbij helpt 0 -625 -625 -625 -625 0
We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak 0 -500 -500 -500 -500 0
We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud) 0 -375 -375 -375 -375 0
We zaaien daar waar mogelijk bermen/terreinen in met kleurrijke zaadmengsels -195 -189 -264 -189 -189 -189
Loonkosten van het programma Leefomgeving -3.243 -5.086 -5.217 -5.217 -5.217 -5.217
Rente en afschrijving van het programma Leefomgeving -5.587 -3.919 -3.711 -4.657 -4.509 -4.059
Totaal Lasten -20.996 -20.916 -20.458 -21.450 -21.302 -19.352
Baten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte 42 54 54 54 54 54
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen 3.523 4.039 2.650 3.650 3.650 3.650
Onderwijs en huisvesting 181 143 143 143 143 143
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren 0 1 1 1 1 1
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente 629 146 146 146 146 146
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering 6.449 7.179 6.531 7.360 7.202 6.752
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen 494 336 336 336 336 336
We onderhouden onze infrastructuur 248 205 205 205 205 205
Totaal Baten 11.567 12.102 10.066 11.894 11.737 11.287

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Rapportage groenbeheer 2009
Speelruimteplan 2007
Groenstructuurplan
Speelruimtebeleid 2009

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Hernieuwbare elektriciteit % Berkelland 2015 4,1 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
2016 6,3
2017 5,2
Nederland 2015 11,8
2016 12,9
2017 16,9
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner Berkelland 2015 245 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
2016 252
2017 252
Nederland 2015 200
2016 189
2017 174