Meer
Publicatiedatum: 11-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Plezierig Wonen

Kwalitatief goede woningvoorraad nu en in de toekomst

Wat speelt er?

  • De woningmarkt is in de afgelopen jaren ook in Berkelland omgeslagen. Na het recordjaar 2017 met 529 kooptransacties, daalt nu het aanbod en daarmee het aantal transacties. In 2018 zijn 443 woningen verkocht, en in de eerste helft van 2019 zijn er 194 transacties. In het tweede kwartaal van 2019 stonden gemiddeld slechts 266 woningen te koop in Berkelland. Dit was in het tweede kwartaal van 2017 nog 448.  
  • We zien een mismatch tussen vraag en aanbod. Veel van de vrijkomende woningen (bij verhuizing en overlijden) sluiten niet aan bij de wensen van woningzoekenden.
  • Wonen gaat niet alleen over stenen. Om prettig te kunnen wonen en leven in een dorp of buitengebied is niet alleen de woning van belang. Inwoners wonen in hun huis, ontvangen daar eventueel zorg en vinden het belangrijk dat de omgeving van hun huis er goed uit ziet.
  • In de periode 2025-2030 zet de huishoudensdaling in, waardoor meer aanbod van woningen ontstaat. Dit kan verhoogde leegstand, waardedaling en vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving veroorzaken.
  • Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dit kan door het verduurzamen of levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
  • Er is in de centra (kernwinkelgebied) van kernen enige ruimte voor transformatie van bestaand vastgoed naar woningen om leegstand en verpaupering in het centrum tegen te gaan.

Speerpunten

Het aantal en type woningen past bij de behoefte.

Wat willen we bereiken?

  • Inzicht in de woonbehoeftes van inwoners in de kernen nu en in de toekomst.
  • Ruimte voor goede, innovatieve (eventueel tijdelijke) woningbouwplannen passend bij de behoefte van onze inwoners.
  • Sloop van woningen die niet meer passen bij de behoefte.

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
We werken aan een transformatiefonds om sloop van woningen in de toekomst te bekostigen 0 -250 -250 -250 -250 -250
We starten met een pilot integrale wijkaanpak voor transformatie van woningen en het toekomstbestendig maken van wijken 0 -1.250 -250 -1.600 -2.600 0
We blijven ons inzetten voor goede dienstverlening -81 -80 -65 -65 -65 -65
Loonkosten van het programma Wonen -1.429 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632
Rente en afschrijving van het programma Wonen -127 -89 -267 -267 -267 -267
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties -1.198 -876 -886 -886 -886 -886
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners 0 0 -125 -125 0 0
We geven ruimte aan nieuwe woonzorginitiatieven 0 0 -100 -100 -100 0
We monitoren de toekomstige sloopopgave -32 -30 -20 -30 -30 -30
Woningmarktonderzoek -148 -70 -70 -70 -70 -70
Totaal Lasten -3.015 -4.277 -3.665 -5.025 -5.900 -3.200
Baten
We blijven ons inzetten voor goede dienstverlening 551 785 820 820 820 820
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties 1.241 1.061 1.021 1.021 1.021 1.021
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.792 1.846 1.841 1.841 1.841 1.841

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Regionale Woonagenda 2015-2025 2015
Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2015 2015
Verordening Blijverslening gemeente Berkelland 2016
Structuurvisie Wonen Eibergen 2016
Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018 2016
Lokale Woonagenda 2016
Woningmarktmonitor 2017 2017
Structuurvisies Wonen Neede, Borculo en Ruurlo 2017
Wendbaar Woonbeleid 2018

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Woonlasten éénpersoons huishouden euro Berkelland 2017 658 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2018 644
2019 629
Nederland 2017 644
2018 649
2019 669
Woonlasten meerpersoons huishouden euro Berkelland 2017 796 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2018 791
2019 782
Nederland 2017 723
2018 721
2019 739
WOZ-waarde woningen dzd euro Berkelland 2014 203 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
2015 199
2016 198
2017 202
2018 215
Nederland 2014 211
2015 206
2016 209
2017 216
2018 230
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen Berkelland 2016 2,4 ABF - Systeem Woningvoorraad Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Nederland 2016 7,2