Plezierig Wonen

Wat speelt er?

  • De woningmarkt is in de afgelopen jaren ook in Berkelland omgeslagen. Na het recordjaar 2017 met 529 kooptransacties, daalt nu het aanbod en daarmee het aantal transacties. In 2018 zijn 443 woningen verkocht, en in de eerste helft van 2019 zijn er 194 transacties. In het tweede kwartaal van 2019 stonden gemiddeld slechts 266 woningen te koop in Berkelland. Dit was in het tweede kwartaal van 2017 nog 448.  
  • We zien een mismatch tussen vraag en aanbod. Veel van de vrijkomende woningen (bij verhuizing en overlijden) sluiten niet aan bij de wensen van woningzoekenden.
  • Wonen gaat niet alleen over stenen. Om prettig te kunnen wonen en leven in een dorp of buitengebied is niet alleen de woning van belang. Inwoners wonen in hun huis, ontvangen daar eventueel zorg en vinden het belangrijk dat de omgeving van hun huis er goed uit ziet.
  • In de periode 2025-2030 zet de huishoudensdaling in, waardoor meer aanbod van woningen ontstaat. Dit kan verhoogde leegstand, waardedaling en vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving veroorzaken.
  • Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dit kan door het verduurzamen of levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
  • Er is in de centra (kernwinkelgebied) van kernen enige ruimte voor transformatie van bestaand vastgoed naar woningen om leegstand en verpaupering in het centrum tegen te gaan.

Speerpunten

Toekomstgerichte bestaande woningvoorraad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal en type woningen past bij de behoefte.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten

De activiteit Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda is niet langer meer een activiteit, dit geldt ook voor monitoring toekomstige sloopopgave. De structurele budgetten bij deze activiteiten zijn daarom verplaatst naar ´we monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen op de woningmarkt.  Tegelijkertijd zijn beide budgetten verlaagd, daarom staat bij de nieuwe activiteit een lager bedrag vanaf 2021.  Het transformatiefonds stopt vanaf 2021, de 1 miljoen euro zal terugvloeien in de reserve. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda -118 -70 -70 -70 -70 -70
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties -1.197 -876 -886 -886 -886 -886
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners -112 -80 0 0 0 0
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave -32 -30 -20 -30 -30 -30
010.050 werken aan transformatiefonds om sloop woningen in de toekomst te bekostigen 0 -250 -250 -250 -250 -250
010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis 0 -1.250 0 0 0 0
010.070 Integrale aanpak 0 0 -250 -1.600 -2.600 0
010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten 0 0 -100 -100 -100 0
010.090 Grote kernen behoefte onderzoek 0 0 -125 -125 0 0
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen 0 0 -65 -65 -65 -65
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen -1.429 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen -127 -89 -267 -267 -267 -267
Totaal Lasten -3.015 -4.277 -3.665 -5.025 -5.900 -3.200
Baten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda 0 0 0 0 0 0
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties 1.245 1.061 1.021 1.021 1.021 1.021
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners 552 785 0 0 0 0
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen 0 0 820 820 820 820
Totaal Baten 1.797 1.846 1.841 1.841 1.841 1.841

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Regionale Woonagenda 2015-2025 2015
Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2015 2015
Verordening Blijverslening gemeente Berkelland 2016
Structuurvisie Wonen Eibergen 2016
Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018 2016
Lokale Woonagenda 2016
Woningmarktmonitor 2017 2017
Structuurvisies Wonen Neede, Borculo en Ruurlo 2017
Wendbaar Woonbeleid 2018

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Woonlasten éénpersoons huishouden euro Berkelland 2017 658 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2018 644
2019 629
Nederland 2017 644
2018 649
2019 669
Woonlasten meerpersoons huishouden euro Berkelland 2017 796 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2018 791
2019 782
Nederland 2017 723
2018 721
2019 739
WOZ-waarde woningen dzd euro Berkelland 2014 203 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
2015 199
2016 198
2017 202
2018 215
2019 229
Nederland 2014 211
2015 206
2016 209
2017 216
2018 230
2019 248
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen Berkelland 2019 3,5 ABF - Systeem Woningvoorraad Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Nederland 2019 9,2