Programmabegroting 2020

Klik voor meer documenten op de Meer-knop rechts in beeld >>

Voor u ligt de begroting 2020.

Met het bespreken en vaststellen van deze begroting door de gemeenteraad worden de jaarlijkse kaders bepaald waarbinnen het college de realisatie van de bestuurlijke ambities op zich neemt. Daarmee is de begroting 2020 een vertaling van het collegeprogramma zoals dat in 2018 is vastgesteld en een uitwerking van de meerjarige financiële kaders die in de Perspectiefnota zijn bepaald.

 

Zeker voor 2020 geldt dat het college graag in dialoog en samenwerking met de gemeenteraad en de samenleving aan de slag gaat om het beste voor Berkelland te realiseren. De begroting voor 2020 kent een tekort waarvoor het college een dekkingsvoorstel heeft gedaan dat -na besluitvorming door de raad- als eerste wijziging van de begroting wordt vastgesteld. Het financiële meerjarenperspectief voor de gemeente noopt tot het maken van keuzes. Daarvoor is aan de raad een procesvoorstel –Berkelland in Balans- gedaan dat voorziet in het voorleggen van voorstellen bij de Perspectiefnota 2021 in het voorjaar 2020. Een deel van deze voorstellen zal in dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties tot stand komen.

 

Kortom een in alle opzichten boeiend en uitdagend jaar.

 

 

G.J. Teselink

Portefeuillehouder Financiën

Activiteiten bij mij in de buurt