Meer
Publicatiedatum: 11-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Actief met duurzaamheid en energie

Alle hens aan dek!

Wat speelt er?

 • Om de doelstelling ‘Berkelland energieneutraal’ in 2030 te halen, moeten er nog veel (extra) stappen worden gezet. Ook op het gebied van duurzaamheid: de manier waarop we in de toekomst willen wonen, leven en werken met zorg voor onze aarde. Dit betekent voor ons als gemeente een actievere rol; nog meer aanjagen en stimuleren dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties investeren in duurzaamheid en energie.
 • We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met de energietransitie (voorkomen ‘energiearmoede’).
 • We vragen veel van inwoners en ondernemers als het gaat om duurzaamheid en energietransitie. Als gemeente moeten we daarin het goede voorbeeld geven.
 • We worden bij deze opgave geholpen door de afspraken die gemaakt zijn (en nog worden gemaakt) in het kader van het Nationaal Klimaat Akkoord en de Regionale Energie-Strategie.
 • We hebben tot 2050 om onze woningvoorraad te verduurzamen. Voor het aardgasvrij maken van wijken moeten we in 2021 een transitievisie met tijdpad vastleggen. Zo weten inwoners wanneer ze aan de beurt komen.
 • Mei 2019 heeft de gemeenteraad een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma (EUP) 2019-2022 vastgesteld.

Speerpunt

40% energieneutraal in 2022 en in de kopgroep van de Achterhoek.

Wat willen we bereiken?

 • Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en energie.
 • Opwekinstallaties zijn ingepast in het landschap.
 • Inwoners en ondernemers zijn betrokken en profiteren mee.
 • Een helder en soepel begeleidingsproces voor energie-initiatieven.
 • De randvoorwaarden op orde om energieneutraal in 2030 te zijn.

Van het aardgas af.

Wat willen we bereiken?

 • Een transitievisie warmte in 2021.
 • Een concreet warmteplan voor minimaal 1 wijk (pilot).

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
40% energieneutraal 0 0 -618 -651 -545 0
Transitie visie warmte 0 0 -50 -50 -50 0
Loonkosten van het programma Actief met duurzaamheid en energie -406 -295 -302 -302 -302 -302
Gemeente als voorbeeld -88 -1.758 -1.341 -1.341 -1.341 -8
Rente en afschrijving van het programma Energie en duurzaamheid -28 -10 -10 -10 -10 -10
Totaal Lasten -523 -2.063 -2.321 -2.354 -2.248 -320
Baten
Gemeente als voorbeeld 10 0 0 0 0 0

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
EUP 2019-2022 2019
RODE beleidskader 2018