Meer
Publicatiedatum: 11-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Aan de slag met de Omgevingswet

Een nieuwe manier van (samen)werken

Wat speelt er?

 • De Omgevingswet komt er aan. Vanaf 1 januari 2021 moeten we werken volgens de nieuwe wet en aangesloten zijn op het landelijke digitale stelsel.
 • In deze wet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal Algemene maatregelen van Bestuur teruggebracht van 120 naar 4.
 • De wet gaat over alle onderwerpen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, lucht, water, natuur, klimaat, verkeer, veiligheid, welzijn, gezondheid, enzovoort).
 • Het is de bedoeling dat door de nieuwe wet:
  o plannen en regels inzichtelijker en voorspelbaarder zijn dan nu het geval is.
  o de leefomgeving van mensen meer als totaal wordt bekeken.
  o het gemeentebestuur meer ruimte krijgt om zelf belangen af te wegen.
  o besluiten sneller kunnen worden genomen.
 • Voor de gemeente heeft de wet gevolgen voor onze manier van besturen, communiceren en (samen)werken.
 • In april 2019 heeft de gemeenteraad zijn ambities voor de Omgevingswet vastgesteld.

Speerpunt

Concreet aan de slag met een Omgevingsvisie.

Wat willen we bereiken?

 • Een Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving die eind 2021 klaar is en die past bij de ambities en uitdagingen van Berkelland.
 • Het uitvoeren van een of meerdere pilots die een goede invoering van de Omgevingswet ondersteunen.

Werken volgens de nieuwe wet.

Wat willen we bereiken?

 • De organisatie is ‘omgevingswetproof’.
 • Bevoegdheden zijn duidelijk.
 • Efficiënte werkprocessen.
 • Tijdige aansluiting op het landelijke digitale stelsel.
 • Integrale benadering van de gehele leefomgeving.
 • Snelle en digitale afhandeling van een vergunningaanvraag.
 • Ondersteuning van proactieve en innovatieve dienstverlening, passend bij de doelen van de Omgevingswet, met aandacht voor digitaal minder vaardige mensen.
 • Gemeenteraad, college en medewerkers hebben voldoende kennis over wat de Omgevingswet inhoudt en voor hen betekent en zijn daarin geoefend.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet 0 -100 -150 -150 0 0
We richten werkprocessen waar nodig opnieuw in -38 0 0 0 0 0
We zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden 0 0 -150 -50 0 0
Totaal Lasten -38 -100 -300 -200 0 0

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Ambitiedocument Omgevingswet 2019