Aan de slag met de Omgevingswet

Een nieuwe manier van (samen)werken

Wat speelt er?

 • De Omgevingswet komt er aan. Vanaf 1 januari 2021 moeten we werken volgens de nieuwe wet en aangesloten zijn op het landelijke digitale stelsel.
 • In deze wet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal Algemene maatregelen van Bestuur teruggebracht van 120 naar 4.
 • De wet gaat over alle onderwerpen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, lucht, water, natuur, klimaat, verkeer, veiligheid, welzijn, gezondheid, enzovoort).
 • Het is de bedoeling dat door de nieuwe wet:
  o plannen en regels inzichtelijker en voorspelbaarder zijn dan nu het geval is.
  o de leefomgeving van mensen meer als totaal wordt bekeken.
  o het gemeentebestuur meer ruimte krijgt om zelf belangen af te wegen.
  o besluiten sneller kunnen worden genomen.
 • Voor de gemeente heeft de wet gevolgen voor onze manier van besturen, communiceren en (samen)werken.
 • In april 2019 heeft de gemeenteraad zijn ambities voor de Omgevingswet vastgesteld.

Speerpunt

Concreet aan de slag met een Omgevingsvisie.

Wat gaan we daar voor doen?

Werken volgens de nieuwe wet.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet -38 -100 -300 -200 0 0
Totaal Lasten -38 -100 -300 -200 0 0

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Ambitiedocument Omgevingswet 2019