Reserves

Wat speelt er?

Bij de nota Reserves en Voorzieningen 2016 zijn de reserves herschikt. Daarbij zijn nog 10 reserves in stand gebleven, waarvan 9 bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn ingesteld om toekomstige lasten te kunnen dekken. Het idee daarachter is niet dat die lasten gelijk gemaakt moeten worden. De reserves zijn een spaarpot voor uitgaven die we verwachten. Hierna is per reserve nog eens aangegeven voor welk doel ze zijn ingesteld.

Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000 Stand 1-1-2019 Mutaties 2019 Verwacht Saldo Toevoeging Onttrekking Verwacht saldo
1-1-2020 31-12-2020
Algemene reserve 37.581 -15.442 22.139 161 0 22.300
Bestuurlijke claims 9.320 31.900 41.220 0 8.617 32.603
Egalisatiereserve afval 2.595 0 2.595 0 1.039 1.556
Egalisatiereserve investeringen 7.880 0 7.880 0 438 7.442
Algemene reserve bouwgrond-exploitatie 3.697 -478 3.219 0 0 3.219
Inkomensreserves 5.643 -5.643 0 0 0 0
Onderhoud wegen 6.000 -5.000 1.000 0 0 1.000
Onderwijs-huisvesting 6.966 0 6.966 0 0 6.966
Herstructurering 6.401 -2.500 3.901 0 0 3.901
Nadelen decentralisaties 7.863 -3.200 4.663 0 1.582 3.081
Hameland 2.090 -2.090 0 0 0 0
Totaal 96.036 -2.453 93.583 161 11.676 82.068

Algemene reserve

Algemene reserve
Doel Buffer voor het opvangen van nadelen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 22.139.000
Toevoegingen 161.000
Resultaat begroting 161.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 22.300.000

Bestuurlijke claims

Bestuurlijke claims
Doel Het dekken van projecten waarover een bestuurlijk besluit is genomen.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Uitname uit andere reserves voor projecten
Stand 1 januari 41.220.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 8.617.000
Omgevingswet 300.000
Dekking incidentele lasten ICT 450.000
Dekking EUP 343.000
Kadastrale uitzetting 75.000
Extra investeringen groen 375.000
Wijk- en kerngericht werken 625.000
Extra investeringen wegen 500.000
Gemeente als voorbeeld 1.333.000
Teruggaaf OZB 1.125.000
Transformatie woningmarkt 1.500.000
Woonzorginitiatieven 100.000
Vrijkomende agrarische bebouwing 391.000
Bonus/malus regeling 250.000
Asbestsanering 250.000
Vitale centra 1.000.000
Stand 31 december 32.603.000

Egalisatiereserve afval

Egalisatiereserve afval
Doel Het egaliseren van het tarief voor afvalverwijdering en – verwerking door overschotten en tekorten te verrekenen met deze reserve
Plafond 1000000+595000
Vulling Resultaatbestemming afval
Stand 1 januari 2.595.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 1.038.882
Bijdrage in tarief afval 38.882
Teruggaaf ASH 1.000.000
Stand 31 december 1.556.118

Egalisatiereserve investeringen

Egalisatiereserve investeringen
Doel Het dekken van kapitaallasten van investeringen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Bijdrage uit andere reserves ter dekking kapitaallasten
Stand 1 januari 7.880.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 438.000
Dekking kapitaallasten 101.000
Dekking incidentele kapitaallasten 337.000
Stand 31 december 7.442.000

Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties

Algemene reserve bouwgrondexploitaitie
Doel Het opvangen van verliezen van de bouwgrondexploitatie
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming bouwgrondexploitaties
Stand 1 januari 3.219.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 3.219.000

Inkomensreserve

Inkomensreserve
Doel Het genereren van rente die kan worden gebruikt als dekkingsmiddel in de exploitatie en het genereren van rente op het Legaat Planten dat vijfjaarlijks wordt uitgekeerd
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 0
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 0

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting
Doel Het realiseren van investeringen in onderhoud van scholen en het afboeken van boekwaarden in combinatie met sloopkosten van schoolgebouwen
Plafond 7.000.000
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 6.966.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 6.966.000

Wegen

Onderhoud wegen
Doel Het onderhoud van wegen als aanvulling op het budget in de begroting
Plafond 1.000.000
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 1.000.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 1.000.000

Herstructurering

Herstructurering
Doel Dekken van kosten die voortkomen uit herstructurering van ((bouw)grond)locaties daar waar woningbouw niet meer mogelijk of gewenst is
Plafond 4.000.000
Vulling Resultaat bestemming
Stand 1 januari 3.901.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 3.901.000

Nadelen decentralisaties

Nadelen decentralisaties
Doel Het opvangen van nadelen van de decentralisaties
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaat bestemming
Stand 1 januari 4.663.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 1.582.000
Dekking tekort 1.582.000
Stand 31 december 3.081.000