Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Reserves

Doelstellingen

Wat speelt er?

Bij de nota Reserves en Voorzieningen 2016 zijn de reserves herschikt. Daarbij zijn nog 10 reserves in stand gebleven, waarvan 9 bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn ingesteld om toekomstige lasten te kunnen dekken. Het idee daarachter is niet dat die lasten gelijk gemaakt moeten worden. De reserves zijn een spaarpot voor uitgaven die we verwachten. Hierna is per reserve nog eens aangegeven voor welk doel ze zijn ingesteld.

Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000 Verwacht Saldo Toevoeging Onttrekking Verwacht saldo
1-1-2020 31-12-2020
Algemene reserve 40.308 0 3.750 36.558
Bestuurlijke claims 11.368 0 1.076 10.292
Egalisatiereserve afval 2.665 0 1.039 1.626
Egalisatiereserve investeringen 7.907 0 478 7.429
Algemene reserve bouwgrond-exploitatie 3.697 0 0 3.697
Inkomensreserves 5.843 0 0 5.843
Onderhoud wegen 6.000 0 500 5.500
Onderwijs-huisvesting 7.010 0 0 7.010
Herstructurering 7.000 0 3.000 4.000
Nadelen decentralisaties 6.427 0 1.832 4.595
Hameland 0 0 0 0
Totaal 98.225 0 11.675 86.550

Algemene reserve

Algemene reserve
Doel Buffer voor het opvangen van nadelen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 40.308.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 3.750.000
Extra investeringen groen 375.000
Wijk- en kerngericht werken 625.000
Energie uitvoeringsprogramma 500.000
Gemeente als voorbeeld 1.250.000
Teruggaaf OZB 1.000.000
Stand 31 december 36.558.000

Bestuurlijke claims

Bestuurlijke claims
Doel Het dekken van projecten waarover een bestuurlijk besluit is genomen.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Uitname uit andere reserves voor projecten
Stand 1 januari 11.368.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 1.076.457
Omgevingswet 300.000
Dekking incidentele lasten ICT 450.000
Dekking EUP uit restant EUP 1 251.457
Kadastrale uitzetting 75.000
Stand 31 december 10.291.543

Egalisatiereserve afval

Egalisatiereserve afval
Doel Het egaliseren van het tarief voor afvalverwijdering en – verwerking door overschotten en tekorten te verrekenen met deze reserve
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming afval
Stand 1 januari 2.665.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 1.038.882
Bijdrage in tarief afval 38.882
Teruggaaf ASH 1.000.000
Stand 31 december 1.626.118

Egalisatiereserve investeringen

Egalisatiereserve investeringen
Doel Het dekken van kapitaallasten van investeringen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Bijdrage uit andere reserves ter dekking kapitaallasten
Stand 1 januari 7.907.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 478.000
Dekking kapitaallasten 141.000
Dekking incidentele kapitaallasten 337.000
Stand 31 december 7.429.000

Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties

Algemene reserve bouwgrondexploitaitie
Doel Het opvangen van verliezen van de bouwgrondexploitatie
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming bouwgrondexploitaties
Stand 1 januari 3.697.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 3.697.000

Inkomensreserve

Inkomensreserve
Doel Het genereren van rente die kan worden gebruikt als dekkingsmiddel in de exploitatie en het genereren van rente op het Legaat Planten dat vijfjaarlijks wordt uitgekeerd
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 5.843.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 5.843.000

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting
Doel Het realiseren van investeringen in onderhoud van scholen en het afboeken van boekwaarden in combinatie met sloopkosten van schoolgebouwen
Plafond 7.000.000
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 7.010.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 7.010.000

Wegen

Onderhoud wegen
Doel Het onderhoud van wegen als aanvulling op het budget in de begroting
Plafond 6.000.000
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 6.000.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 500.000
Extra investeringen wegen buitengebied 500.000
Stand 31 december 5.500.000

Herstructurering

Herstructurering
Doel Dekken van kosten die voortkomen uit herstructurering van ((bouw)grond)locaties daar waar woningbouw niet meer mogelijk of gewenst is
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaat bestemming
Stand 1 januari 7.000.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 3.000.000
Transformatie woningmarkt 1.500.000
Bonus/malus regeling 250.000
Asbestsanering 250.000
Vitale centra 1.000.000
Stand 31 december 4.000.000

Nadelen decentralisaties

Nadelen decentralisaties
Doel Het opvangen van nadelen van de decentralisaties
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaat bestemming
Stand 1 januari 6.427.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 1.832.000
Dekking tekort 1.582.000
Transformatie sociaal domein 250.000
Stand 31 december 4.595.000