Zorg voor wie dat nodig heeft

Samen denken, samen doen

Wat speelt er?

• Het uitvoeringsprogramma ‘Samen denken, Samen doen’ is in 2018 gestart.
Samen met maatschappelijke partners en inwoners werken wij aan ontwikkeling en vernieuwing van vraagstukken binnen het sociaal domein. Daarbij ligt het accent op preventie, vroegsignalering en transformatie. Het is van groot belang dat wij het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren binnen het beschikbare budget. We ondersteunen inwoners zelfredzaam en samen redzaam te zijn en te blijven, ook als zij zichzelf en samen met hun netwerk niet weten te redden. Wij stimuleren verbindingen met aanpalende beleidsterreinen zoals sport, gezondheid, cultuur en onderwijs, om zo veel mogelijk te voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op specialistische zorg. Wij richten ons op preventieve activiteiten die werken.
• Daar waar de vraag naar professionele zorg groter wordt, groeit veelal ook het aantal mantelzorgers dat zorgdraagt voor een naaste. Hoewel de zorg vaak met liefde wordt gedaan, kan mantelzorg ook ervaren worden als een last. Erkenning en ondersteuning zijn nodig om deze last draaglijk te houden.
• Het aantal nieuwkomers is afgelopen jaren fors toegenomen. Integratievraagstukken spelen onder andere op het gebied van taal – en in het verlengde daarvan – onderwijs en werk. Om hier zorgvuldig en daadkrachtig mee om te gaan, wordt nauw met betrokken netwerkpartners (zoals Voormekaar teams, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, scholen, Werkgevers ServicePunt, vluchtelingenwerk en de Sociale Dienst Oost Achterhoek) samengewerkt. In 2021 zetten we in op de implementatie van de nieuwe Wet op Inburgering.
• In Berkelland neemt de vraag naar individuele maatwerkvoorzieningen toe. Inwoners worden ouder, leven langer en maken daardoor een langere periode gebruik van voorzieningen. Het tekort aan zorgprofessionals wordt groter. Daarnaast is er sprake van ontgroening; het aantal jeugdigen wordt kleiner. Naast het aantal vragen, neemt ook de complexiteit van de vraag toe. We zien dat het een uitdaging is om meer gebruik te maken van algemene voorzieningen om te voorkomen dat er snel naar een (duurdere) maatwerkvoorziening wordt verwezen.
• Grip op de financiën is een rode draad voor dit programma. De kosten voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Deze kostenstijging is er met name in de individuele maatwerkvoorziening. Elke bestaande maatwerkvoorziening kost na verloop van tijd steeds meer, zowel op volume als tarief. Deze stijgende lijn wordt – waar mogelijk – afgebogen met behoud van ondersteuning. Met inwoners en netwerkpartners onderzoeken we alternatieven en starten we experimenten. Sturen op de financiën in het sociaal domein is een noodzakelijke voorwaarde om de nodige zorg te kunnen blijven leveren. In 2021 gaan we verder met de uitvoering van het plan Doorpakken in het Sociaal Domein, dat in 2020 is opgesteld

Speerpunt

Zorg zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaan we daar voor doen?

De jeugd ontwikkelt zich positief.

Wat gaan we daar voor doen?

Iedereen doet mee in Berkelland.

Wat gaan we daar voor doen?

Nieuwkomers burgeren in.

Wat gaan we daar voor doen?

Voldoende en krachtige vrijwilligers en mantelzorgers die worden gesteund waar het nodig is.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Binnen dit programma heeft een verschuiving tussen activiteiten plaats gevonden. Dit komt omdat we een aantal van de budgetten beter vinden passen bij deze activiteiten. Onder de activiteit We stimuleren nieuwe vormen... is het budget uit Samen investeren in Berkelland opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -9.733 -9.320 -10.291 -10.291 -10.291 -10.291
040.020 PGB -388 -410 -410 -410 -410 -410
040.025 PGB WMO en Begeleiding -679 -590 -590 -590 -590 -590
040.030 Jeugd -8.511 -10.282 -9.286 -9.286 -9.276 -9.276
040.040 Algemene voorzieningen -1.949 -1.434 -1.830 -1.869 -1.869 -1.869
040.050 Inburgering -1.556 -30 -415 -415 -415 -415
040.060 Loonkosten -3.811 0 0 0 0 0
040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg 0 0 -875 -875 -875 0
040.500 Loonkosten programma Zorg voor wie dat nodig heeft 0 -3.694 -3.789 -3.789 -3.789 -3.789
040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft 0 0 -3 -3 -3 -3
040.900 Taakstelling sociaal domein 0 0 791 1.582 2.373 2.373
Totaal Lasten -26.626 -25.760 -26.698 -25.945 -25.145 -24.270
Baten
040.010 Maatschappelijke ondersteuning 651 445 120 120 120 120
040.030 Jeugd 123 0 0 0 0 0
040.040 Algemene voorzieningen 10 2 2 2 2 2
040.050 Inburgering 33 30 30 30 30 30
Totaal Baten 818 477 152 152 152 152

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Visienota 'Meedoen naar vermogen' 2013
Beleidskader Participatiewet 2014
Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar 2016
Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 'Positieve gezondheid en preventie' 2017
Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek 2018
Beleidskader Samen Denken Samen Doen 2018
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018-2020 2018

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Verwijzigingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar aantal per 10.000 inwoners van 12-17 jaar Berkelland 2016 82,6 Bureau Halt Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar.
2017 83
2018 92
2019 86
Nederland 2016 137,4
2017 131
2018 119
2019 132
Jongeren met delict voor rechter % Berkelland 2018 0 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Nederland 2018 1
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inw Berkelland 2019 600 CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.
Nederland 2019 610
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Berkelland 2016 9,1 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
2017 8,2
2018 8,8
2019 8,4
Nederland 2016 10,7
2017 9,7
2018 10,4
2019 10
Jongeren met jeugdreclassering % Berkelland 2016 0,3 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
2017 0,3
2018 0,3
2019 0,2
Nederland 2016 0,5
2017 0,4
2018 0,3
2019 0,3
Jongeren met jeugdbescherming % Berkelland 2016 1 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
2017 0,8
2018 0,9
2019 0,9
Nederland 2016 1,2
2017 1
2018 1,1
2019 1,1
Demografische druk % Berkelland 2017 81,8 CBS - Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
2018 82,8
2019 83,9
Nederland 2017 69
2018 69,6
2019 69,8