Financiën

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode investeren we met co-financiering € 32,5 miljoen in Berkelland.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.

Speerpunt

Financieel structureel gezonde gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
110.020 Beheer financiele middelen -74 -2.107 -2.097 -2.097 -2.097 -2.097
110.040 Belastingen en leges -423 -949 -834 -859 -859 -859
110.080 Uitvoering OZB -325 -256 -268 -268 -268 -268
110.090 Overige baten en lasten -152 -3.500 -2.398 -3.247 -3.610 -3.967
110.100 Bedrijfsvoeringskosten -10.867 -7.758 -8.232 -8.555 -8.297 -8.349
110.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen 0 -1.125 -1.125 -250 0 0
110.500 Loonkosten programma Financiën -10.497 -11.838 -12.518 -12.518 -12.518 -12.518
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën -181 -1.014 -1.995 -1.545 -1.545 -1.545
Totaal Lasten -22.519 -28.546 -29.468 -29.340 -29.195 -29.604
Baten
110.020 Beheer financiele middelen -3.061 3.134 3.381 2.733 2.661 2.639
110.040 Belastingen en leges 1.147 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653
110.050 Heffen OZB 7.995 8.612 8.732 8.732 8.732 8.732
110.060 Algemene uitkering 63.450 65.050 67.574 67.571 66.691 67.004
110.080 Uitvoering OZB 0 0 0 0 0 0
110.090 Overige baten en lasten 398 208 229 229 229 229
110.100 Bedrijfsvoeringskosten 2.376 1.532 2.033 2.033 2.033 2.033
Totaal Baten 72.305 80.189 83.601 82.951 81.999 82.290

Overzicht van baten en lasten per programma

Programma Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Plezierig wonen -1.233 -2.431 -1.824 -3.184 -4.059 -1.359
Fijn Leven -9.429 -8.814 -10.393 -9.555 -9.565 -8.065
Vitaal platteland -566 -526 -849 -459 -459 -459
Zorg voor wie dat nodig heeft -25.718 -25.284 -26.581 -25.829 -25.029 -24.154
Werken en ondernemen in een sterke regio -13.759 -17.111 -16.672 -16.734 -16.775 -15.775
Actief met duurzaamheid en energie -513 -2.063 -2.321 -2.354 -2.248 -320
Sport is meer! -2.448 -1.972 -2.150 -2.130 -2.130 -2.130
Cultuur is van iedereen -1.650 -1.727 -1.743 -1.743 -1.743 -1.743
Samen veilig -2.179 -2.341 -2.796 -2.862 -2.862 -2.862
Aan de slag met de omgevingswet -38 -100 -300 -200
Financiën 55.848 62.367 65.629 63.053 61.785 53.411
-1.685 -2 0 -1.997 -3.085 -3.456

Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een overzicht van de lasten en baten per taakveld voor. Dit overzicht geeft een beeld van waar de bedragen in de begroting naartoe gaan.

 

Taakveld Omschrijving Baten Lasten Saldo 2020 Saldo 2021 Saldo 2022 Saldo 2023
0.1 Bestuur 0 -2.370 -2.370 -2.370 -2.370 -2.370
0.2 Burgerzaken 669 -721 -52 -52 -52 -52
0.3 Beheer overige gebouwen 10 -13 -3 -3 -3 -3
0.4 Overhead 1.902 -16.694 -14.792 -14.582 -14.524 -14.576
0.5 Treasury 3.371 -2.226 1.145 497 425 403
0.61 OZB woningen 8.139 -2.045 6.094 4.969 7.219 7.219
0.62 OZB niet-woningen 1.219 0 1.219 1.219 1.219 1.219
0.64 Belasting overig 174 -10 163 163 163 163
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 67.574 0 67.574 67.571 66.691 67.004
0.8 Overige baten en lasten 229 -2.833 -2.605 -3.304 -3.666 -4.024
0.9 Vennootschapsbelasting 0 55 55 55 55 55
0.10 Mutaties reserves 11.675 0 11.675 11.443 8.980 726
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 99 -2.849 -2.750 -2.825 -2.825 -2.825
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 -273 -273 -264 -264 -264
2.1 Verkeer en vervoer 203 -5.903 -5.700 -5.743 -5.752 -5.252
2.2 Parkeren 3 -35 -32 -32 -32 -32
2.4 Economische havens en waterwegen 0 -2 -2 -2 -2 -2
3.1 Economische ontwikkeling 0 -4 -4 -4 -4 -4
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 474 -562 -88 -88 -88 -88
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 54 -909 -855 -464 -464 -464
3.4 Economische promotie 357 -564 -207 -207 -207 -207
4.2 Onderwijshuisvesting 14 -1.890 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 130 -928 -797 -797 -797 -797
5.1 Sportbeleid en activering 0 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437
5.2 Sportaccommodaties 214 -736 -522 -462 -462 -462
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 -580 -580 -580 -580 -580
5.4 Musea 38 -517 -479 -479 -479 -479
5.5 Cultureel erfgoed 0 -93 -93 -93 -93 -93
5.6 Media 5 -653 -649 -649 -649 -649
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 66 -4.305 -4.240 -4.240 -4.240 -3.865
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 59 -2.528 -2.469 -2.076 -2.076 -1.451
6.2 Wijkteams 0 -736 -736 -736 -736 -736
6.3 Inkomensregelingen 8.560 -11.659 -3.099 -3.099 -3.099 -3.099
6.4 Begeleide participatie 1.527 -12.392 -10.865 -10.887 -10.928 -10.928
6.5 Arbeidsparticipatie 0 -45 -45 -45 -45 -45
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 45 -11.577 -11.532 -11.532 -11.532 -11.532
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 75 -1.199 -1.124 -1.124 -1.124 -1.124
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 -9.315 -9.315 -8.524 -7.723 -6.848
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 -927 -927 -927 -927 -927
7.1 Volksgezondheid 0 -1.633 -1.633 -1.633 -1.633 -1.633
7.2 Riolering 6.531 -4.714 1.817 1.817 1.817 1.817
7.3 Afval 2.703 -3.057 -354 646 646 646
7.4 Milieubeheer 8 -3.654 -3.646 -3.679 -3.573 -1.645
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 270 -284 -14 -14 -14 -14
8.1 Ruimtelijke ordening 123 -1.527 -1.404 -1.204 -1.004 -1.004
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.048 -1.159 -112 -112 -112 -112
8.3 Wonen en bouwen 829 -3.814 -2.985 -4.235 -4.910 -1.210
0.11 Resultaat 118.397 -119.318 -920 -1.997 -3.085 -3.455

Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000)

De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording schrijven een overzicht van de overhead voor. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven die de gemeente doet aan ondersteunende diensten en middelen die daarbij horen.

 

x € 1.000 Baten Lasten Saldo 2020 2021 2022 2023
Salarissen en sociale lasten -9449 -9.449 -9.449 -9.449 -9.449
Belastingen -9 -9 -9 -9 -9
Duurzame goederen -26 -26 -26 -26 -26
Ingeleend personeel -100 -100 -100 -100 -100
Uitgeleend personeel 1039 1.039 1.039 1.039 1.039
Leges en andere rechten 3 3 3 3 3
Overige goederen en diensten 549 -5117 -4.568 -4.809 -4.751 -4.802
Inkomensoverdrachten - Rijk -6 -6 -6 -6 -6
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -7 -7 -7 -7 -7
Afschrijvingen -1705 -1.705 -1.256 -1.256 -1.256
Toegerekende reële en bespaarde rente -131 -131 -131 -131 -131
Overige verrekeningen 312 -144 168 168 168 168
Totaal 1.903 -16.694 -14.791 -14.583 -14.525 -14.576

Balansen 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA 2020 2021 2022 2023
Immateriële vaste activa 40 30 20 10
Materiële vaste activa 105.250 100.478 95.794 91.194
Financiële vaste activa 41.067 41.067 41.067 41.067
Voorraden 8.784 8.777 8.777 8.777
Uitzettingen < 1 jaar 8.007 8.007 8.007 8.007
Liquide middelen 691 691 691 691
Overlopende activa 9.869 9.869 9.869 9.869
Totaal Activa 173.709 168.919 164.225 159.615
Passiva
Eigen Vermogen #REF! #REF! #REF! #REF!
Voorzieningen 12.385 12.385 12.385 12.385
Vaste schulden > 1 jaar #REF! #REF! #REF! #REF!
Vlottende schulden < 1 jaar 9.234 9.234 9.234 9.234
Overlopende passiva 14.328 14.328 14.328 14.328
Totaal Passiva #REF! #REF! #REF! #REF!

Emu-saldi 2019 - 2021 (bedragen x € 1.000)

2019 2020 2021
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -10.725 -12.595 -13.440
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5208 5662 5.758
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 225 225 225
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -2.822 -8.747 -3.500
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen
Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Nee Nee Nee
Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo 2.262 -8.114 -9.958

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron
Formatie Fte per 1.000 inwoners Berkelland 2017 6,22 Eigen begroting
2018 6,85
2019 6,9
2020 7,6
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Berkelland 2017 5,86 Eigen begroting
2018 6,23
2019 6,1
2020 7,4
Apparaatskosten Kosten per inwoner Berkelland 2017 475,32 Eigen begroting
2018 467,13
2019 656,94
2020 343,97
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Berkelland 2017 2,6 Eigen begroting
2018 2,9
2019 16,38
2020 2,8
Overhead % van totale lasten Berkelland 2017 10,8 Eigen begroting
2018 8,9
2019 7,84
2020 11,86