Meer
Publicatiedatum: 11-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Vitaal Platteland

Een vitaal en innovatief buitengebied

Wat speelt er?

  • Het platteland is niet langer meer alleen van boeren, maar is gedeeld gebied met nieuwe inwoners en recreanten. Het platteland wordt multifunctioneel gebruikt. Dit levert spanning op, maakt het complexer maar biedt ook mooie kansen om ons platteland toekomstbestendig te maken.
  • In de landbouw stoppen veel boeren, boerenbedrijven die er zijn worden vooral groter. Er vindt daarnaast ook verbreding van de landbouw plaats, doordat er meer natuur inclusieve landbouw, zorg, toerisme en energie als verdienmodellen worden toegevoegd.
  • Het coulisselandschap is ons visitekaartje en krijgt een steeds belangrijkere plaats op het platteland. Wel staat het onder druk door schaalvergroting van de landbouw. Er is aandacht voor het behoud en versterking van het coulisselandschap als drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit.
  • Het grote aantal vrijkomende agrarische bebouwing vraagt om een grootschalige aanpak. Soms is sloop een optie, hierbij moet nagedacht worden over asbestverwijdering. Maar er is ook ruimte voor nieuwe economische dragers zoals start ups.
  • Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort, deze voorzieningen worden zelf georganiseerd. Wel staan ze onder druk, door onder meer ontgroening, vergrijzing en de veranderingen in de maatschappij.

Speerpunt

Wat mag het kosten

.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan -17 0 0 0 0 0
We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing 0 -125 -391 0 0 0
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied -3 0 0 0 0 0
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer -77 -71 -71 -71 -71 -71
We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de Berkellanddag voor bewustwording en kennisdelen dover duurzame landbouw -128 -43 -43 -43 -43 -43
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten -244 -62 -123 -123 -123 -123
We maken een plan van aanpak voor een campagne en ontwikkelen instrumentarium om de asbestverwijdering te versnellen 0 -250 -250 -250 -250 -250
Rente en afschrijving van het programma Plattelandsontwikkeling 0 -4 -1 -1 -1 -1
Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten -97 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -566 -555 -879 -488 -488 -488
Baten
We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing 0 0 0 0 0 0
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 0 0 0 0 0
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten 0 29 29 29 29 29
Totaal Baten 0 29 29 29 29 29

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016  2015
Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 2016
Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied 2014
Structuurvisie 2025  2010
Regeling Landschap  2015
Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020  2016
Voorontwerp Bestemmingsplan buitengebied 2016  in procedure
Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling 2017
Beleidsregels Ruimtelijke ordening en duurzame energie 2017