Vitaal Platteland

Een vitaal en innovatief buitengebied

Wat speelt er?

  • Het platteland is niet langer meer alleen van boeren, maar is gedeeld gebied met nieuwe inwoners en recreanten. Het platteland wordt multifunctioneel gebruikt. Dit levert spanning op, maakt het complexer maar biedt ook mooie kansen om ons platteland toekomstbestendig te maken.
  • In de landbouw stoppen veel boeren, boerenbedrijven die er zijn worden vooral groter. Er vindt daarnaast ook verbreding van de landbouw plaats, doordat er meer natuur inclusieve landbouw, zorg, toerisme en energie als verdienmodellen worden toegevoegd.
  • Het coulisselandschap is ons visitekaartje en krijgt een steeds belangrijkere plaats op het platteland. Wel staat het onder druk door schaalvergroting van de landbouw. Er is aandacht voor het behoud en versterking van het coulisselandschap als drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit.
  • Het grote aantal vrijkomende agrarische bebouwing vraagt om een grootschalige aanpak. Soms is sloop een optie, hierbij moet nagedacht worden over asbestverwijdering. Maar er is ook ruimte voor nieuwe economische dragers zoals start ups.
  • Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort, deze voorzieningen worden zelf georganiseerd. Wel staan ze onder druk, door onder meer ontgroening, vergrijzing en de veranderingen in de maatschappij.

Speerpunt

Toekomstgericht ondernemen in het buitengebied.

Wat gaan we daar voor doen?

Mooi Landschap.

Wat gaan we daar voor doen?

Sociaal vitaal.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten

Bij netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw is vanaf 2021 een bezuiniging doorgevoerd. Dit ziet u ook terug in 2024 bij stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer. Bij het plan van aanpak VAB zit ook de sloopbonusregeling in verwerkt, dit verklaart het hoge bedrag zowel bij de baten als de lasten. Er spelen meerdere projecten binnen vitaal platteland waaronder integrale kavelruil, erfcoaches en leader, vaak ook met cofinanciering van derden. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw -146 -43 -43 -43 -43 -43
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer -77 -71 -71 -71 -71 -71
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen -246 -62 -123 -123 -123 -123
030.050 plan van aanpak VAB 0 -125 -391 0 0 0
030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering 0 -250 -250 -250 -250 -250
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland 0 -4 -1 -1 -1 -1
Totaal Lasten -468 -555 -879 -488 -488 -488
Baten
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 0 0 0 0 0
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen 0 29 29 29 29 29
030.050 plan van aanpak VAB 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 0 29 29 29 29 29

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016  2015
Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 2016
Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied 2014
Structuurvisie 2025  2010
Regeling Landschap  2015
Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020  2016
Voorontwerp Bestemmingsplan buitengebied 2016  in procedure
Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling 2017
Beleidsregels Ruimtelijke ordening en duurzame energie 2017