Werken en ondernemen in een sterke regio

Een warm welkom voor werk

Wat speelt er?

  • In Berkelland is het goed werken en ondernemen. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid en vraagt permanente aandacht. Zo maakt de nieuwe N18 het nog aantrekkelijker om te ondernemen en te werken in Berkelland.
  • Regionaal slaat de Achterhoek de handen ineen om zijn aantrekkelijkheid voor ondernemers en potentiële werknemers te vergroten. De Achterhoek profileert zich als smarthub Achterhoek (www.smarthub.nl) met kansen voor de Achterhoekse smart industry. Dit biedt niet alleen kansen voor de (hightech) maakindustrie, maar ook voor sectoren als agro/food, zorg en vrijetijdseconomie.
  • De economische vooruitzichten zijn nog steeds goed. In verschillende sectoren is de vraag naar goedgeschoolde medewerkers zo groot dat het soms niet meer lukt om vacatures te vervullen. Toch staan er ook nog mensen aan de zijlijn zonder werk. Dat maakt extra inzet en creatief samenwerken van alle betrokken partijen noodzakelijk. De juiste mensen op de juiste plek en werk voor iedereen! Ook voor mensen die hierbij een extra steuntje nodig hebben.

Speerpunt

Promotie van Berkelland (en de Achterhoek).

Wat gaan we daar voor doen?

Goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Wat gaan we daar voor doen?

Vitale winkelcentra.

Wat gaan we daar voor doen?

Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald.

Wat gaan we daar voor doen?

Goed onderwijs dat aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt.

Wat gaan we daar voor doen?

Vrijetijdsaanbod het hele jaar door.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. -503 -390 -390 -390 -390 -390
050.020 Samenwerken met Duitsland 0 -12 -12 -12 -12 -12
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven -60 -30 -50 -50 -50 -50
050.028 Stimuleren maakindustrie 0 -20 -5 -20 -20 -20
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven 0 -20 0 0 0 0
050.030 Ondernemersfonds -174 -185 -185 -185 -185 -185
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) -28 -21 -21 -21 -21 -21
050.040 Participatie en werkgeversbenadering -13.479 -15.933 -15.929 -15.929 -15.929 -15.929
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet -726 -734 -968 -968 -968 -968
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt -11 -11 -11 -11 -11 -11
050.070 Vrije tijdseconomie -383 -249 -224 -249 -249 -249
050.120 Effectief inzetten promotie 0 -35 -35 -35 -35 -35
050.130 Revitalisering Centra 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio -7.776 -8.055 -7.265 -7.265 -7.265 -7.265
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio -1.598 -1.265 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410
Totaal Lasten -24.738 -27.961 -27.505 -27.545 -27.545 -26.545
Baten
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 176 501 501 501 501 501
050.030 Ondernemersfonds 164 170 170 170 170 170
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) 59 54 54 54 54 54
050.040 Participatie en werkgeversbenadering 8.616 8.560 8.560 8.560 8.560 8.560
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet 1.916 1.563 1.527 1.505 1.464 1.464
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0
050.070 Vrije tijdseconomie 190 2 2 2 2 2
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 11.122 10.850 10.814 10.792 10.751 10.751

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Economische Agenda 2016-2020 2016

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Relatief verzuim per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar Berkelland 2016 12,36 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar.
2017 14,93
2018 18,77
Nederland 2016 26,88
2017 26,58
2018 23,28
Absoluut verzuim per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar Berkelland 2016 0,98 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar.
2017 0,59
2018 0,59
Nederland 2016 2,01
2017 1,82
2018 1,82
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % Berkelland 2016 0,7 DUO- Dienst Uitvoering Onderwijs Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
2018 1,1
Nederland 2016 1,7
2018 1,9
Banen per 1.000 inwoners 15-64jr Berkelland 2016 598,3 LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2017 612,2
2018 617,1
2019 641,7
Nederland 2016 744
2017 758,2
2018 774
2019 792,1
Vestigingen per 1.000 inwoners 15-64jr Berkelland 2016 142 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2017 143,7
2018 149,4
2019 152
Nederland 2016 134
2017 139,7
2018 145,9
2019 151,6
Netto arbeidsparticipatie % Berkelland 2016 65,3 CBS - Arbeidsdeelname Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.
2017 66,6
2018 67,5
Nederland 2016 65,8
2017 66,7
20188 67,8
Functiemenging % Berkelland 2016 45,9 LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2017 46,1
2018 46
2019 46,7
Nederland 2016 52,1
2017 52,4
2018 52,8
2019 53,2
Bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners 18jr eo Berkelland 2016 20,5 CBS - Participatie Wet Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
2017 21,9
2018 20,2
2019 19,9
Nederland 2016 41,3
2017 41,1
2018 39
2019 38,2
Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-65jr Berkelland 2016 399 CBS - Participatie Wet Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
2017 453
2018 453,5
Nederland 2016 255
2017 290
2018 305,2
% Jeugd werkloosheid % Berkelland 2018 2 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)
Nederland 2018 2
Kinderen in uitkeringsgezin % Berkelland 2018 4 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Nederland 2018 7